Den kommunale sektor er lidt mindre end forventet - skatterne kunne have været sat ned

20-04-2017

Danmarks Statistik har netop offentliggjort kommunernes regnskaber for 2016. Opgørelsen viser, at kommunerne samlet set overholder budgettet med et overskud på en milliard kroner. Det dækker over et merforbrug på anlægssiden, der opvejes af et større mindreforbrug på service set i forhold til budgetterne.

Billede af Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Kommunernes udgifter til anlæg ligger i 2016 på 18,7 milliarder kroner. Det er 1,9 milliarder kroner mere, end kommunerne har budgetteret med. Omvendt bruger kommunerne 2,9 milliarder kroner mindre på service, end der var budgetteret med. Kommunernes nettoserviceudgifter i 2016 er opgjort til 234,5 milliarder kroner.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Jeg tager resultatet for serviceudgifterne som udtryk for, at kommunerne forstår at udnytte mulighederne for løbende at løse opgaverne mere effektivt. Når kommunerne effektiviserer, er det med til at gøre en offentlig sektor, der er rigeligt stor, lidt mindre. Jeg ser gerne, at kommunernes forbedrede økonomi kommer borgerne til gavn i form af skattelettelser.

Kommunerne overholder dog langt fra anlægsbudgettet. Jeg håber ikke, det er udtryk for, at de store kassebeholdninger i mange kommuner frister kommunerne til overskridelse af anlægsbudgettet.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

Oversigt over kommunernes regnskabstal for 2016 sammenholdt med budgetniveauet

Mia. kr., 2016-pl.

Budget

2016

Regnskab

2016

Difference

(mia. kr.)

Difference

(pct.)

Nettoserviceudgifter

237,3

234,5

-2,9

-1,2

Overførsler

69,7

67,8

-1,8

-2,7

Forsikrede ledige

11,3

11,0

-0,3

-3,0

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

16,9

18,7

1,9

11,2

-heraf kvalitetsfondsområder

5,1

5,7

0,5

10,4

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriets meropgaveopgørelse, skøn over pris- og lønopgørelse samt egne beregninger.

Anm: Nettoserviceudgifter er defineret som kommunernes nettodriftsudgifter eksklusive udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, almene ældreboliger, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen, udgifter til overførsler og budgetgaranterede områder, udgifter vedrørende forsikrede ledige samt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning. Budgettallet for forsikrede ledige er korrigeret for midtvejsreguleringen. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er opgjort ekskl. forsyningsområdet samt ældreboliger. Afvigelser i summering skyldes afrunding.

 

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@oim.dk, tlf. 22 46 64 70

Fuldmægtig Jonatan Kjældgaard Kristensen, jokk@oim.dk, tlf. 41 85 12 83