Sundhedsminister: Alvorlige overskridelser af maksimal ventetid for tidskritiske kræftformer

17-08-2017

De seneste måneder har vist en række indberetninger fra regionerne med overskridelser af de maksimale ventetider på kræftområdet – senest i hovedstadsområdet. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby igangsætter nu en skærpet indberetningspligt for regionerne

Kræftbehandlingen i Danmark er på et internationalt højt niveau.

Stadig flere overlever en kræftsygdom, og de særlige kræftpakkeforløb er grundlæggende en succes, som eksporteres til andre lande.

Men de seneste måneder har der været en række bekymrende indberetninger fra regionerne - ikke mindst fra Region Hovedstaden – i forhold til udfordringer med overholdelse af de maksimale ventetider.

Monitoreringen af kræftpakkeforløbene viser også, at der inden for nogle kræftsygdomme er udfordringer med at få udredt og behandlet patienterne inden for de forløbstider, som er fastsat i pakkeforløbene.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har derfor besluttet, at der på en række områder skal strammes op, så patienternes rettigheder overholdes.      

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:    

Der er behov for handling nu. Kræftpatienter SKAL have en hurtig udredning og behandling. Det er en patientrettighed – ikke bare en hensigtserklæring. Vi skal sætte ind, så vi fastholder den positive udvikling i vores kræftbehandling.

Lange ventetider  

Nogle kræftpatienter oplever uforholdsmæssigt lange ventetider på trods af de maksimale ventetider og kræftpakkerne. Det kan få indflydelse på deres mulighed for at blive raske.
Der er for eksempel lange ventetider på behandlingen af en alvorlig kræftform som lungekræft. Visse kræftafdelinger har også svært ved at give kræftpatienter behandling inden for forløbstiderne i pakkeforløbene.

Efter et møde i dag med Kræftens Bekæmpelse har sundhedsministeren derfor sat følgende i gang:

  • En skærpet indberetningspligt, hvor regionerne frem til jul – udover at indberette overskridelser af de maksimale ventetider – også skal indberette, hvor mange patienter, der selv har valgt at vente længere. Målet er blandt andet at afdække, om der er et mørketal.

  • Krav om et bedre og mere forpligtende samarbejde mellem landets kræftafdelinger – særligt på de mest tidskritiske kræftformer.

  • Sundhedsstyrelsen skal på et møde med regionerne senere på måneden vurdere, om de iværksatte initiativer er tilstrækkelige – eller om der er behov for yderligere opfølgning.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:    

Patientrettighederne er ikke til debat. For nogle kræftformer kan ventetid på selv få dage være et spørgsmål om liv og død. Jeg vil holde et vågent øje med, om det går den rigtige vej. Ellers må vi se på, om der skal yderligere initiativer til.

Fakta om Kræftplan IV:

Kræftbehandlingen i Danmark hviler på en række kræftplaner, senest Kræftplan IV. Den bygger på en vision om at sætte patienten over systemet og øge kræftoverlevelsen i Danmark. Der er sat tre nationale målsætninger for kræftområdet:

• At mindst 90 procent af kræftpatienterne i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge.
• At overlevelsen efter kræft i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordiske naboer.
• At der i 2030 er en røgfri generation af børn og unge.

Kræftplanen indeholder i alt 16 indsatser. Det er tiltag, som skal øge sammenhængen og patientinddragelsen, forbedre forebyggelse, behandling og opfølgningen efter sygdommen. Endelig skal Kræftplan IV bidrage til at fremtidssikre kræftindsatsen, bl.a. gennem øget kapacitet på sygehusene.

Der er i alt afsat 1,5 mia. kr. fra 2017-2020 til Kræftplan IV. Heraf indgår tiltag for i alt 331 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2017. Prioriteringen kommer oven i en prioritering på knap 0,7 mia. kr. over samme periode, som blev afsat i FL16. Samlet er der således afsat 2,2 mia. kr. frem til 2020 til kræftområdet.

Fakta om kræftpakker:
  • Hvis en praktiserende læge får mistanke om, at en patient har kræft, bliver vedkommende henvist til et såkaldt kræftpakkeforløb.
  • Her er de enkelte trin for at blive undersøgt og behandlet for kræft tilrettelagt og booket med bestemte tidsfrister og indhold, så patienter med samme kræftsygdom får det samme forløb over hele landet.
  • Kræftpakkerne blev indført i Danmark i 2008 og der er nu kræftpakker for 32 forskellige kræftformer.
  • Som aftalt i kræftplan IV er Sundhedsstyrelsen lige nu ved at give kræftpakkeforløbene et serviceeftersyn sammen med regioner og det de faglige selskaber.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet