Finanslovsaftale 2018: Ældreplejen tilføres ca. 2,7 mia. kr. over de næste 4 år

08-12-2017

Der skal flere varme hænder i den danske ældrepleje. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at bemandingen på plejehjemmene og i hjemmeplejen skal forbedres. Sådan lyder et af flere tiltag på næste års finanslov, der skal sikre en mere værdig ældrepleje.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har i dag indgået en aftale om finansloven for 2018. Med aftalen prioriteres ældreområdet med ca. 2,7 mia. kr. i perioden fra 2018-2021.

Pengene skal bl.a. gå til bedre bemanding på plejehjemmene og i hjemmeplejen landet over. Der afsættes også flere penge til yderligere støtte til pårørende til svage ældre og til at sikre en værdig død samt at forbedre det frie valg af leverandører i hjemmeplejen.

Bemandingen i hjemmeplejen og på de danske plejehjem, plejecentre og friplejeboliger skal forbedres. Det skal ske ved, at kommunerne permanent får 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at ansætte nye medarbejdere eller opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.

Medarbejderne er vores guld. Dem skal vi passe godt på, for der er ingen tvivl om, at hvis de trives, vil det have en positiv indvirken på den pleje og omsorg, der udføres! Derfor er jeg meget glad for, at vi sammen med Dansk Folkeparti kan være med til at styrke bemandingen, så der bliver flere hænder på plejehjemmene og i hjemmeplejen til glæde for både de ældre og medarbejderne, siger ældreminister Thyra Frank.

Vi håber, at aftalen vil medvirke til at skabe bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, for større trivsel mindsker sygefraværet. Helt konkret er målet, at de ældre oplever mere nærvær. Mere tid til en lille snak eller at holde i hånden, siger Thyra Frank.

Initiativet bygger oven på regeringens klippekortsordning fra sidste års finanslov, ældreministerens afbureaukratiseringsarbejde og regeringens sammenhængsreform, som samlet set har til formål at sikre mere tid til, at medarbejderne i ældreplejen kan udføre deres kerneopgave – nemlig pleje og omsorg.

Der afsættes en ansøgningspulje i regi af Beskæftigelsesministeriet til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen, på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Penge til støtte af pårørende og en værdig afslutning på livet

Finanslovsaftalen betyder også, at kommunerne fremover får i alt 240 mio. kr. over fire år (permanente midler) til at støtte pårørende til svage ældre. Pengene skal gå til målrettede initiativer for de pårørende fx pårørendevejledere og følges op af et krav om, at alle kommuner beskriver deres pårørendepolitik i de allerede eksisterende værdighedspolitikker.

Det er en stor opgave at være fx ægtefælle til et menneske med demens, og vi ved at mange pårørende risikerer at slide sig selv op, fordi de hjælper mange timer hver eneste dag og i mange år. Derfor skal vi støtte de pårørende, så de får bedre mulighed for at passe på sig selv. Det nytter ikke, at man pludselig har to, der bukker under, siger Thyra Frank.

Den sidste del af livet skal være god og værdig. Det gælder også afslutningen på livet.

Hvordan man får en værdig død afhænger af, hvem man er. Men for de fleste handler det om, at det sker uden angst, uden smerte og med en at holde i hånden, siger Thyra Frank.

Ingen skal dø uønsket alene, og derfor er det også en del af finanslovsaftalen, at kommunerne får i alt 240 mio. kr. over fire år (permanente midler) til at prioritere medarbejdere og vågekoner på plejehjem og i hjemmeplejen.

De individuelle behov og øget selvbestemmelse i hjemmeplejen er omdrejningspunkt for det sidste af ældreinitiativerne i finanslovsaftalen for 2018. I alt 100 mio. kr. prioriteres de næste fire år til at styrke og udvikle frit valg af leverandør på madservice og rehabilitering. Der er tale om en forsøgsordning, hvor de ældre i flere kommuner skal kunne vælge mellem en kommunal eller en privat leverandør af rehabilitering. Ligesom den kommunale madservice skal kunne byttes til et fritvalgsbevis, så maden kan komme fra den lokale kro eller slagter i stedet. Som det fx allerede er tilfældet i Varde Kommune.

Fakta om finanslovsaftalen 2018 på ældreområdet

Med finanslovsaftalen prioriteres ca. 2,7 mia. kr. i perioden fra 2018-2021 til ældreområdet.
 
Midlerne vil gå til at styrke følgende områder:

  • Bedre bemanding i ældreplejen: 2 mia. kr. - se faktaark 
  • Aflastning af pårørende: 240 mio. kr. - se faktaark 
  • En værdig død: 240 mio. kr. - se faktaark 
  • Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet: 100 mio. kr. - se faktaark 
  • Bedre indsats mod sygefravær: 70 mio. kr.

Hertil kommer initiativer om styrket genoptræning og bedre og mere sikker brug af data, som vedrører både sundheds- og ældreområdet.

Med satspuljeaftalen for 2018-2021 er der afsat 326,6 mio. kr. til bl.a. et videnscenter og rejsehold for værdigpleje, et nyt uafhængigt socialt og plejefagligt tilsyn, en plejehjemsportal mm.

Hertil kommer kommunernes økonomiaftale fra juni måned, hvor der blev tilført 800 mio. kr. til kernevelfærd i kommunerne herunder til ældreområdet.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet