Botilbud for borgere med psykiske lidelser får faste læger tilknyttet

03-07-2017

KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.

Bedre behandling af den enkelte beboers sygdomme og mere sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

Det skal gerne blive resultatet af en ny aftale mellem KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner om faste læger på længerevarende botilbud rettet mod borgere med psykiske lidelser.

Aftalen er et tillæg til aftalen om fast tilknyttede læger tilknyttet plejecentre, der blev indgået i maj 2016.

Med aftalen får beboerne på botilbud mulighed for at blive tilmeldt en alment praktiserende læge, som er fast tilknyttet botilbuddet.

Det er frivilligt for beboerne, om de vælger den fast tilknyttede læge, eller vælger at beholde deres hidtidige praktiserende læge.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

Hvis man er syg og har brug for en læge, er det en fordel, at lægen er én, man kender, og som kender én i forvejen. Derfor vil en fast tilknyttet læge på en helt anden måde, og med en større viden om de faktiske forhold på et botilbud, kunne hjælpe den enkelte beboer. Ordningen er selvfølgelig frivillig, men det er min klare forventning, at faste læger vil forbedre beboernes sundhedstilstand.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, siger: 

Vi kender allesammen betydningen af, at den praktiserende læge har mødt vores familie eller ved hvordan vi bor. Altså at lægen kender lidt til os – ikke bare som patienter, men som hele mennesker. Dét behov er ekstra stort for beboere med psykiske lidelser, så det glæder mig, at ordningen her giver lægerne større mulighed for at sætte sig ind i beboernes hverdag. Mennesker med psykisk sygdom lever i snit 15-20 år kortere end andre. Det er mit håb, at ordningen her kan være med til at rette op på dén skævhed.

Thomas Adelskov, formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg, siger:    

Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Kommunerne har i høj grad brug for at sikre sundhedsfaglig bistand til beboerne på bostederne, som i stigende grad har mange og komplekse problemstillinger. Vi har allerede erfaringer med ordningen med fast tilknyttet læge på landets plejecentre, der viser, at samarbejdet mellem kommunens personale og den faste læge gør, at der opnås bedre behandling, pleje og medicinhåndtering af borgerne.

Formand for de praktiserende læger, Christian Freitag, siger:

Det er positivt, at fast tilknyttet læge nu også kan blive et tilbud til borgere på botilbud, og ikke kun plejecentre. Kommuner og praktiserende læger er i gang med at lave aftaler for plejecentre, og de erfaringer kan bruges ved implementering af ordningen på botilbud.

Der er afsat 17 mio. kr. i perioden 2017-2020 til ordningen, og pengene kommer fra handlingsplanen for forebyggelse af vold på botilbud, der blev indgået mellem satspuljepartierne i oktober 2016.

De 17 mio. bruges på at aflønne de fast tilknyttede læger, når de yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddet, f.eks. om medicinhåndtering.

Lægens behandling af den enkelte beboer dækkes som for alle øvrige borgere af regionen efter overenskomst om almen praksis.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet