En halv milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet

06-06-2017

Regeringen har i dag indgået en økonomiaftale med Danske Regioner, som løfter sundhedsområdet med en halv milliard kroner. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er glad for aftalen, som viser at regeringen prioriterer sundhedsvæsenet højt, herunder det psykiatriske område.

Med aftalen er der ikke blot sikret bedre økonomiske rammer for sundhedsvæsenets fortsatte udvikling, aftalen indeholder også en række forbedringer for de mange danskere, som årligt er i kontakt med sundhedsvæsenet, hvad enten det er somatikken eller psykiatrien.   

Aftalen med regionerne er et markant løft af det danske sundhedsvæsen til glæde for patienterne og de mange ansatte, der hver dag gør en forskel for patienterne og deres pårørende.

Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der glæder sig over de forhandlinger om økonomiaftalen for 2018, der nu er faldet på plads med formanden for Danske Regioner Bent Hansen og næstformand Stephanie Lose.   

Ellen Trane Nørby siger endvidere:

Jeg er glad for, at aftalen om det igangværende arbejde med en styringsgennemgang af psykiatrien bliver højt prioriteret. Det er rigtigt vigtigt, for vi har en række udfordringer på det psykiatriske område, som vi skal have løst. 

Med løftet på de 500 millioner kroner styrker vi vores sundhedsvæsen og bidrager til at sikre høj kvalitet og tryghed om patientens rejse gennem sygehusvæsenet. Vi har med aftalen både løftet somatikken og psykiatrien. Vi har løftet de særlige bosteder, og vi har aftalt, at der fortsat øremærkes midler til landets fødeafdelinger set i lyset af de stigende fødselstal.

Med aftalen holdes de regionale anlægsudgifter ligeledes på et højt niveau med 7 mia. kr. i 2018, hvoraf 4,8 forudsættes anvendt på de nye supersygehuse. Herudover er der en deponerings fritagelsespulje på 400 mio. kr.

Læs "Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads"  

Fakta om økonomiaftalen   

Med økonomiaftalen er regeringen og Danske Regioner bl.a. enige om følgende:   

 • Økonomisk ramme
  Der er med aftalen om regionernes økonomi for 2018 sikret et godt økonomisk grundlag for regionerne i 2018. Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau med 0,5 mia. kr. i 2018 til fortsat kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet til gavn for patienterne samt medicinudgifter. Derudover nyttiggøres anbefalingerne fra kapacitetsanalysen på kræftområdet.

 • Styring
  Aftalen tager skridt mod en bedre styring af sundhedsvæsenet, både for 2018 og på længere sigt. I 2018 styrkes fokus på kvalitet frem for aktivitet yderligere, bl.a. via fortsat udbredelse af de nationale mål på sygehusene. Med aftalen er der enighed om at igangsætte et fælles Styringseftersyn, der frem mod næste år skal udarbejde forslag til en bedre styring fra 2019 – til gavn for både patienter og ansatte. 

 • Psykiatri
  Aftalen sætter fokus på en forbedret psykiatri. Der er foruden 400 mio. kr. i statspuljen for 2017-2020 prioriteret yderligere 60 mio. kr. til en målrettet indsats for at forebygge vold og overgreb på landets botilbud, herunder til etablering af 150 nye særlige pladser i psykiatrien. I efteråret vil parterne komme med ambitiøse anbefalinger for en øget kvalitet og bedre sammenhæng i patientforløbene. Og med aftalen skal regionerne styrke arbejdet med nedbringelse af tvang.

 • Klare rammer for de fælles akutmodtagelser
  Som led i udviklingen af de fælles akutmodtagelser skal det belyses, hvordan de 21 fælles akutmodtagelser er organiseret i dag, så der kan angives konkrete værktøjer til, hvordan akutmodtagelserne fremover kan bidrage til en høj kvalitet og effektivitet i akutberedskabet og gode patientforløb.

 • Øremærkede midler til fødeafdelingerne
  Med økonomiaftalen øremærkes 50 mio. kr. til landets fødeafdelinger. Midlerne skal sikre en høj kvalitet på fødselsområdet til gavn for gravide og fødende. Herudover udbredes telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer, så de fremover kan modtage en bedre og mere tilpasset behandling i eget hjem.

 • Udmøntning af initiativer i Kræftplan IV
  Som opfølgning på den politiske aftale om KPIV er regeringen og Danske Regioner enige om, at understøtte de nationale målsætninger og de konkrete initiativer i Kræftplan IV, og vil i fællesskab arbejde på realisering af disse i overensstemmelse med den fælles udmøntningsplan fra februar 2017.

 • Datasikkerhed
  Borgernes adgang til egne oplysninger styrkes. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at man som bruger af det danske sundhedsvæsen skal have mulighed for at se, hvem der har haft adgang til ens personlig oplysninger.

 • Digitalisering
  Digitalisering skal være med til at sikre mere sundhed for pengene og bidrage til sammenhængende behandlingsindsatser med patienten i centrum. Der skal derfor udarbejdes en ny strategi for digital sundhed, som sætter ambitiøse mål for digitalisering af sundhedsvæsenet i de kommende år.