Styringseftersyn skal udvikle styringen i sundhedsvæsenet

27-06-2017

Regeringen igangsætter en gennemgang af styringen på sundhedsområdet. Det skal belyse, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og komme med forslag til en bedre styring af sundhedsvæsenet fremadrettet. Det sker for at blive klogere på, hvordan man kan omstille styringen af sundhedsvæsnet, så der bliver øget fokus på sammenhængen i patientforløbene på tværs af sektorerne og større fokus på kvalitet og resultater.

Styrringseftersynet sker i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner tidligere på måneden, og indgår bl.a. i regeringens sammenhængsreform.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Jeg har siden, jeg startede som minister sagt, at jeg er klar til se på en mere balanceret styring i sundhedsvæsenet med patienten i centrum. Styringen skal sikre kvalitet, patientsikkerhed og mest mulig sundhed for pengene – for patienternes skyld. Derfor er jeg glad for, at vi igangsætter dette styringseftersyn.

Arbejdet med styringseftersynet er forankret i et udvalg, der betjenes af et fælles sekretariat i Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet.

Innovationsminister Sophie Løhde på linje med sin ministerkollega ser frem til arbejdet:   

Styringen af vores sundhedsvæsen skal ske på en måde, så vi sikrer, at patienterne får en effektiv behandling af høj kvalitet, samtidig med at vi også fremover får gavn af gevinsterne ved de teknologiske og behandlingsmæssige fremskidt, som løbende gøres på sundhedsområdet. Og derfor vil vi nu som led i Sammenhængsreformen lave en styringsgennemgang, som skal gøre os klogere på, hvordan vi kan sammensætte en model, som giver mere kvalitet og værdi for patienterne.

Grundigt arbejde, der følger op på kritik af styringen

Med afsæt i tre delanalyser vil styringseftersynet bl.a. se på produktivitetskravet og den statslige aktivitetspulje. Og erfaringer fra de initiativer med fokus på kvalitet, som er startet i forbindelse med Det Nationale Kvalitetsprogram og nationale mål for bl.a. kvalitet, vil også blive inddraget i arbejdet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Arbejdet skal være grundigt. Sundhedsområdet er kompliceret, og vi ønsker med dette arbejde at have tid til at inddrage såvel medarbejderne, sundhedsfaglige organisationer, regionerne og patienterne, så vi kan sikre, at vi finder de rigtige løsninger. Produktivitetskravet er et vigtigt emne i arbejdet, og det skal undersøges, om det har utilsigtede effekter.

Arbejdet vil involvere danske eksperter på området og relevante faglige organisationer. Danske Regioner inviteres med i arbejdet. I løbet af arbejdet vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby og minister for offentlig innovation Sophie Løhde besøge de fem regioner for at lytte til det sundhedsfaglige personale.

Sophie Løhde siger:

Vi vil tage rundt til alle regioner for at lytte til blandt andre læger, sygeplejersker, patienter, ledere, lokalepolitikere og andre med kontakt til vores sundhedsvæsen for at høre, hvad de synes, der virker og ikke virker ved den nuværende styringsmodel. Og jeg ser frem til få input, som kan indgå i arbejdet med styringsgennemgangen.

Styringseftersynet igangsættes nu og gennemføres i 2017 med henblik på afrapporteringen og drøftelse i foråret 2018.

Forslag fra eftersynet vil blive drøftet mellem regeringen og Danske Regioner frem mod forhandlingerne om regionernes økonomi for 2019, som foregår frem mod juni 2018.

"Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet - kommissorium for et styringseftersyn"  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet