Ny aftale skal sikre fair og lige konkurrence

30-11-2017

Regeringen har i dag indgået en bred politisk aftale, som skal sikre, at private virksomheder ikke udsættes for unfair konkurrence fra offentlige myndigheder.

Private virksomheder kan se frem til, at der bliver indført ny lovgivning, som skal forhindre ulige konkurrence med offentlige myndigheder. Det ligger fast, efter at regeringen i dag har indgået en bred politisk aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet og Radikale Venstre.

Med aftalen vil der bl.a. blive sat klarere grænser for erhvervsaktiviteter. Og i de tilfælde, hvor offentlige myndigheder stadig udfører erhvervsaktivitet, skal det ske på rimelige og lige vilkår, så private virksomheder får bedre konkurrencevilkår og ikke oplever unfair konkurrence fra det offentlige.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

"Det har været helt afgørende for regeringen, at der bliver sat en stopper for, at kommuner og andre offentlige myndigheder i ulige konkurrence med private virksomheder løser opgaver, der ligger langt ud over deres kerneopgaver. Derfor er jeg også tilfreds med, at vi med en bred politisk aftale tager det første, store og vigtige skridt på vejen mod at sikre fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder."

- Sophie Løhde

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

"Nu er der politisk flertal for at sætte tydeligere grænser for, hvad det offentlige må og ikke må. Det er en vigtig milepæl. For det giver mere plads til konkurrence, innovation, og private job til gavn for os alle.

Med dagens aftale kan vi gå i gang med at formulere den nye lov, der skal sikre klarere og strammere regler for kommuner og regioners erhvervsvirksomhed. Vi har også fået opbakning til, at loven bestemmer, at kommuner og regioner skal sætte deres priser, så de lever op til anbefalinger fra OECD. Præcise regler vil modvirke risikoen for fastsættelse af priser under markedsprisen til skade for private virksomheder."

- Simon Emil Ammitzbøll

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

"Det er virksomhederne, der skaber vækst i Danmark. De er en central forudsætning for vækst og velfærd, og derfor skal vi skabe de bedste vilkår for dem. Dagens aftale om fair og lige konkurrence er et vigtigt skridt i det arbejde. Det glæder mig, at vi nu er nået til enighed og har indgået en konkret aftale, så vi kan komme videre i arbejdet med at sikre fair og lige vilkår for det danske erhvervsliv."

- Brian Mikkelsen

Aftalen er indgået på baggrund af udspillet ’Fair og lige konkurrence’, som regeringen fremlagde i september.

Med dagens aftale er partierne enige om en række initiativer, der bl.a. skal tydeliggøre, hvilke opgaver kommuner, regioner og staten må varetage.

I forhandlingerne om anden del af udspillet vil aftaleparterne drøfte de konkrete lovforslag og det igangværende arbejde med at kortlægge de lovgivningsmæssige adgange til offentlig erhvervsaktivitet. Det vil ske med henblik på at drøfte konkrete forslag til begrænsninger af adgangen til såvel statslig, regional og kommunal erhvervsaktivitet. Udgangspunktet vil være, at det offentlige ikke skal drive erhvervsaktiviteter, medmindre der er tungtvejende hensyn, der taler imod.

Anden del af arbejdet med at sikre fair og lige konkurrence forventes drøftet mellem aftalepartierne omkring årsskiftet. 

 

Fakta om aftalen om fair og lige konkurrence

Med aftalen er partierne enige om at igangsætte følgende initiativer:

 

 • Klarere regler og begrænsninger af offentlig erhvervsaktivitet
  Det vil ske ved at lovfæste og præcisere de uskrevne kommunal- og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsvirksomhed i en ny lov om kommunal og regional erhvervsaktivitet. Derudover er aftaleparterne enige om, at adgangene til at udføre offentlige erhvervsaktiviteter skal strammes op. Konkrete forslag hertil vil blive drøftet mellem parterne omkring årsskiftet.
   
 • Mere fair prissætning ved offentlig erhvervsaktivitet
  Det vil ske ved at ændre de gældende prissætningsregler, så de i højere grad sikrer, at offentligt salg af ydelser på markedet sker på fair konkurrencevilkår og i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger på området.
   
 • Klarere regler for kontrolbud
  Det vil bl.a. ske ved at sikre større åbenhed og opfølgning i de kommunale og regionale kontrolbud.
   
 • Bedre klageadgang
  Det vil ske i form af en ny uafhængig klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet. Virksomhederne får fremover én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige. Myndigheden placeres i Viborg og styrkes med henblik på bl.a. at sikre en effektiv sagsbehandling.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Chefkonsulent Hanna Ege, hke@oim.dk, tlf. 41 85 14 23