Ny kortlægning viser: Flere skal uddannes og blive i social- og sundhedsfaget

14-12-2018

Regeringen er klar med en grundig kortlægning af rekrutteringsudfordringerne for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner. Kortlægningen viser bl.a. et stort behov for, at flere søger og gennemfører social- og sundhedsuddannelserne. Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat ca. 150 mio. kr. over fire år til konkrete initiativer, der skal imødegå rekrutteringsudfordringerne.

Der er mangel på social- og sundhedsassistenter mange steder i landet. Derfor har regeringen fået gennemført en grundig kortlægning af rekrutteringsudfordringerne, som bl.a. peger på, at social- og sundhedsuddannelsernes manglende optag og høje frafald er en akilleshæl, som skal løses. Sygeplejerskeuddannelsen har ikke samme problem.

En anden problemstilling, som kortlægningen kaster lys over, er, at ældre- og sundhedsområdet i kommunerne udfordres af, at social- og sundhedsmedarbejderne har et højt sygefravær og en høj grad af deltidsbeskæftigelse, idet ca. 80 pct. er deltidsbeskæftigede.

Se hele kortlægningen her  

Parallelt med kortlægningsarbejdet har der været finanslovsforhandlinger med Dansk Folkeparti om initiativer, der kan imødegå rekrutteringsudfordringerne. Regeringen og Dansk Folkeparti har med finansloven for 2019 afsat ca. 150 mio. kr. over fire år til en række konkrete initiativer, bl.a.:

En styrkelse af praktikvejledningen, der skal styrke elevernes overgang mellem skole og praktik, nye uddannelsessatellitter i områder med store afstande, rådgivningsforløb til skolerne, oplysnings- og imagekampagner, undervisningsmateriale om faget til folkeskolen, styrkede karriereveje og et kommunepanel, der skal drøfte øget fuldtidsbeskæftigelse og reduceret sygefravær for social- og sundhedspersonale.

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

At arbejde med pleje og omsorg kræver både faglighed, empati og sociale kompetencer. Det er langt fra alle, der besidder de evner, men med dem kan man få et job med stor mening og værdi. Det skal vi være bedre til at fortælle og udbrede. Vi ser desværre tegn på, at eleverne oplever et praksischok, og at arbejdspladserne kan have svært ved at tage imod særligt de unge elever, for når de begynder i praktik, falder mange fra. Derfor har vi i finanslovsaftalen sat en stor del af pengene af til at styrke elevernes overgang mellem skole og praktik. Praktikken er essentiel for elevernes uddannelse, og derfor håber jeg, at vi hurtigt kan nå til enighed med KL, Danske Regioner og FOA om en ny flerårig praktikpladsaftale, der løser kommunernes problem med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Regeringen ønsker også at styrke sundheds- og omsorgsfagets image.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Det er så vigtigt, at vi får flere unge til at vælge ældreomsorgen som arbejdsområde. Flere skal have øjnene op for, hvor livsbekræftende et arbejdsliv, man kan få i arbejdet med at yde omsorg for mennesker, der har brug for hjælp. Kortlægningen viser, at området desværre ikke har den respekt, som det fortjener. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med Dansk Folkeparti har sat 150 mio. kr. af til initiativer, der skal imødegå rekrutteringsudfordringerne – bl.a. en kampagneindsats, som skal være med til at forbedre fagets image. Arbejdet er kun lige begyndt, og i 2019 vil vi invitere parterne på området til et politisk topmøde om rekrutteringsudfordringerne.

Fastholdelse i sundheds- og omsorgsfaget er nødvendigt, og derfor styrker regeringen karrierevejene.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er vigtigt, at nuværende ansatte såvel som unge, der skal vælge karrierevej, oplever, at sundheds- og ældreområdet er et attraktivt arbejdsområde. Kortlægningen viser, at det indebærer, at der er udviklingsmuligheder for den enkelte, som også kan være med til at styrke opgaveløsningen. Derfor glæder jeg mig over, at vi med finanslovsaftalen for 2019 afsætter penge til to nye videreuddannelser for social- og sundhedsassistenter inden for psykiatri og demens. Det vil både borgere og medarbejdere få gavn af.

Selvom der ikke er problemer med optaget på sygeplejerskeuddannelsen viser kortlægningen, at der er omfattende mangel på sygeplejersker i hele landet.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers siger:

Uden dygtige sygeplejersker fungerer vores sundhedssystem ikke ordentligt. Deres arbejde har stor betydning for rigtig mange mennesker hver dag, og derfor er det vigtigt, at vi uddanner tilstrækkelig mange. Heldigvis er vi godt med lige nu, og det skal vi også være fremover. Vi har allerede øget optaget de seneste år, og jeg vil invitere uddannelsesinstitutioner, KL og Danske Regioner ind til en snak om, hvordan vi sammen kan sørge for, at der er nok studie- og praktikpladser i fremtiden, så antallet af studerende kommer til at passe til den stigende efterspørgsel.

Følgende initiativer er aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i finanslovsaftalen for 2019:

  • Øget tilgang og gennemførsel på social- og sundhedsuddannelserne

Antallet af praktikpladser skal løftes substantielt i forbindelse med den kommende praktikaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA.

  • Styrket praktikvejledning

Der afsættes 15,9 mio. kr. i 2019 og 14,4 mio. kr. årligt i 2020-2022 til flere vejledere på social- og sundhedsskolerne for at sikre bedre fastholdelse af eleverne, og til oplysningsmateriale til det praktikpladsopsøgende arbejde samt til en styrket dialog mellem skoler og praktiksteder.

Derudover afsættes 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til et opstartstilskud til at styrke praktikvejledningen i kommunerne for at understøtte kommunernes implementering af den kommende praktikpladsaftale.

  • Bedre geografisk dækning

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022 til at etablere grundforløbsafdelinger i form af satellitafdelinger i områder med mere spredt dækning. Det skal være med til at øge søgningen til social- og sundhedsuddannelserne.

  • Undervisningsmateriale, kampagner, rådgivningsforløb

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 til udvikling af undervisningsmateriale om omsorgsarbejdet til folkeskolen og en kampagne om fritidsjobs.

Dertil afsættes 1 mio. kr. i 2019 til et fælles udviklingsprogram om fastholdelse med de relevante parter på området.

Endelig afsættes 0,7 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til særlige rådgivningsforløb med læringskonsulenter på social- og sundhedsskolerne.

  • Styrket fastholdelse i faget

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 til en kampagneindsats for at forbedre områdets image for at gøre faget mere attraktivt og forbedre fastholdelsen i faget.

Dertil afsættes 1 mio. kr. i 2019 til en oplysningskampagne målrettet alle kommuner med fokus på kommunernes muligheder for at forbedre rekrutteringssituationen.

Styrkede karriereveje: Der afsættes der 0,3 mio. kr. i 2019 og herefter 4 mio. kr. årligt til to nye videreuddannelser for social- og sundhedsassistenter inden for psykiatri og demens.

  • Flere på fuldtid og lavere sygefravær

Regeringen vil i samarbejde med KL i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 drøfte opstillingen af en national målsætning for reduktion af sygefraværet i den offentlige sektor.

Frem mod forhandlinger om økonomiaftaler for kommuner og regioner nedsættes et kommunepanel med ældreministeren og finansministeren i spidsen, der har fokus på øget fuldtidsbeskæftigelse og reduceret sygefravær for social- og sundhedspersonale.


Fakta om kortlægningen 

Kortlægningens første del er baseret på data fra forskellige, offentlige registre samt særkørsler. Del 1 giver et overblik over social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner, blandt andet i forhold til sygefravær og beskæftigelsesgrad. Rekrutteringssituationen og uddannelserne til social- og sundhedsmedarbejder og sygeplejerske beskrives, blandet andet med et fokus på
tilgang, frafald og efter- og videreuddannelsesmuligheder. I kortlægningens del 2 har Rambøll Management Consulting foretaget tre dybdegående analyser i Nord-, Syd- og Østdanmark. I den sammenhæng er der gennemført 82 interviews og fokusgruppeinterviews med i alt 120 interviewpersoner fra sygehuse, kommuner, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer, og der er talt med blandt andet chefer, tillidsrepræsentanter, studievejledere og studerende.

Fakta tidligere initiativer:
Der er de seneste år taget flere initiativer for at imødekomme rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet: Etablering af to selvstændige uddannelser (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent). Med finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem. Der er desuden afsat 70 mio. kr. fra 2018-2021 til at reducere sygefraværet i ældreplejen. Hertil kommer en rekrutteringspulje på over 500 mio. kr., som blev aftalt som en del af overenskomstaftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet i 2018.
 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet