Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads

05-06-2018

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2019, der sikrer et solidt økonomisk løft til sundhedsområdet næste år.

 Regeringen har sundhedsområdet som en topprioritet og har flere gange tilført midler til danskernes sundhed. Med aftalen sikres et løft af sundhedsområdet på i alt 1 mia. kr. i 2019. De ekstra midler skal blandt andet gå til en styrket indsats i psykiatrien og et generelt løft af sundhedsområdet. Hertil kommer, at regeringen på forhånd havde sikret et løft af sundhedsområdet på 110 mio. kr. i 2019. 


Med aftalen prioriteres samtidig 50 mio. kr. fra 2019 til at understøtte den regionale bustrafik.

De regionale investeringer på sundhedsområdet bliver fastholdt på et historisk højt niveau på over 7 mia. kr., så byggeriet af de nye supersygehuse kan realiseres. Samtidig er der etableret en statslig digitaliseringsfond, der skal understøtte, at regioner og kommuner får implementeret de nødvendige løsninger for at skabe sammenhæng for den enkelte patient på tværs af sektorer. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

"Med aftalen har vi endnu engang valgt at prioritere danskernes sundhed meget højt. Siden 2015 har vi allerede tilført over 3 mia. kr. ekstra til det regionale sundhedsområde. Med aftalen sikrer vi nu en rigtig god økonomi for sundhedsområdet i 2019 gennem et løft på 1 mia. kr., som kommer oven i de 110 mio. kr. i 2019, som vi allerede har afsat på tidligere finanslovsaftaler. Samtidig har vi prioriteret den regionale bustrafik med 50 mio. kr.”

- Kristian Jensen

 

Med aftalen er der samtidig enighed om rammerne for en ny styringsmodel fra 2019.

Det betyder, at det hidtidige produktivitetskrav bliver afskaffet fra 2019. I stedet har parterne aftalt et teknologibidrag samt en ny nærhedsfinansiering, der betyder, at flere patienter skal behandles så tæt på hjemmet som muligt. Det indebærer f.eks., at færre kroniske patienter skal til kontrol på sygehuset og i stedet hos den praktiserende læge. Samtidig er der enighed om, at regionerne forsat skal udnytte mulighederne ved ny teknologi og nye behandlinger.

Som en del af aftalen er der også prioriteret 200 mio. kr. til en styrket indsats i psykiatrien, der bl.a. skal gå til nedbringelse af genindlæggelser og opbygning af kapacitet og specialiseret tværsektoriel behandling af børn og unge.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

"Med et løft på en milliard kroner og afskaffelsen af 2 pct. kravet styrker vi sundhedsvæsenet markant og sætter tempo på en udvikling, hvor flere patienter behandles tættere på, hvor de bor. Vi løfter kvaliteten, og hvad enten det sker i almen praksis, i sundhedshuse eller helt ude i borgerens eget hjem, er den nye nærhedsfinansiering med til at sikre sammenhæng i behandling og indsats. Det målrettede løft af psykiatrien sikrer et tiltrængt løft af området og understreger, at en styrkelse af psykiatrien er en prioritet for regeringen."

- Ellen Trane Nørby

 

 

Regeringen og Danske Regioner har også aftalt en ny opgørelsesmetode, der gør det muligt at opgøre både central og decentral administration i regionerne. Den nye opgørelse sikrer større gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs i regionerne. Der er desuden enighed om, at konkurrenceudsættelse er en vej til forsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af den regionale opgaveløsning.

Parterne har også drøftet regeringens kommende sammenhængsreform, som vil bestå af en række reformspor vedrørende bl.a. afbureaukratisering, sundhed, digitalisering, ledelse og kompetenceudvikling.

Fungerende økonomi- og indenrigsminister Ole Birk Olesen siger:

"Vi er sammen med regionerne blevet enige om et nyt og bedre grundlag for at opgøre og følge udviklingen i regionernes administrationsudgifter. Det er et klart skridt i den rigtige retning, for der er ingen grund til at bruge flere penge på administration end højst nødvendigt. Vi skal kunne prioritere den patientnære sundhed og borgernære opgaver. Jeg glæder mig også over, at vi er blevet enige med regionerne om at styrke konkurrenceudsættelse og det offentlig-private samarbejde. Det er en vej til højere kvalitet, innova­tion og effektivisering af opgaverne."

- Ole Birk Olesen

 

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

"Jeg er tilfreds med aftalen, der bl.a. betyder, at vi kan forbedre og forny styringen i vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne og sundhedspersonalet. Vi afskaffer produktivitetskravet og indfører en ny styringsmodel, der bl.a. skal skabe bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og de praktiserende læger og sikre, at flere patienter bliver plejet og behandlet tættere på deres hjem. Den nye styring er et centralt element i den sundhedsreform, regeringen præsenterer senere på året som led i sammenhængsreformen."

- Sophie Løhde

 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

"Det er vigtigt, at det nye erhvervsfremmesystem kan fungere fra 1. januar 2019 til gavn for virksomhederne, der kommer til at opleve et mere enkelt og effektivt system med højere kvalitet i indsatserne. Jeg er derfor tilfreds med, at regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en køreplan for overgangen til det nye system."

- Brian Mikkelsen

 

 

Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • De regionale sundhedsudgifter løftes med 1.000 mio. kr. i 2019. De regionale sundhedsudgifter udgør i alt 114,4 mia. kr. i 2019. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
  • Det regionale udviklingsområde løftes med 50 mio. kr. Udgifterne til regional udvikling udgør i alt 3,1 mia. kr. i 2019. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT mv. Bl.a. tages højde for Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, der indebærer en opgaveomlægning for regionerne på erhvervsfremmeområdet.
  • De regionale anlægsudgifter udgør 7,36 mia. kr. i 2019.
  • Der fastsættes et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2,45 mia. kr. i 2019 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri udgør 4,8 mia. kr. i 2019. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer.
  • Med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2019. Der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. i 2019.
  • Det nuværende produktivitetskrav på 2 pct. på sygehusområdet afskaffes fra 2019. En ny styringsmodel for sundhedsområdet betyder en ny nærhedsfinansiering, der er betinget af, at regionerne leverer på konkrete mål for styrket sammenhæng og omstilling af behandling fra de specialiserede sygehuse.
  • Der er enighed om at igangsætte en analyse af regionernes it-drift.

 

Rettelse: I oversigtens punkt om offentligt-privat samarbejde er det præciseret, at der er tale om en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2019, ikke en låne- og deponeringsfritagelsespulje.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16