Kommuner hæver skatten - det udløser straf

15-10-2018

Kommunerne har vedtaget budgetter for 2019. Tallene viser, at kommuneskatten stiger i alt 69,3 millioner kroner. Det udløser individuel og kollektiv sanktion.

10 kommuner har benyttet sig af muligheden for at få tilskud til at lette skatten og har sat skatten ned med samlet 120,6 millioner kroner til glæde for borgere og virksomheder. Omvendt har seks kommuner valgt at sætte skatten op med samlet 189,8 millioner kroner. Samlet stiger kommuneskatten altså med 69,3 millioner kroner.

I økonomiaftalen havde regeringen ellers aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for, at skatten samlet ikke skulle stige.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Jeg undrer mig virkelig over, at der ikke er flere kommuner, som sætter skatten ned, når der gives tilskud til det. Dertil kommer, at kassen bugner i en række kommuner. Det er frækt over for de borgere og virksomheder, som betaler skatten. Det aftalte løft af vores velfærd er jo fuldt finansieret. Kommunerne vil nu blive mødt med en økonomisk sanktion. Regeringen vil desuden i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2019 søge tilslutning til, at den statslige bundskat nedsættes med et beløb, der svarer til den kommunale skatteforhøjelse.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Ifølge loven skal der ske en krone-til-krone-modregning i statens bloktilskud til kommunerne. Fem ud af de seks kommuner, der har hævet skatten, vil blive mødt af en individuel sanktion. Resten skal kommunerne betale for kollektivt.

Nu skal kommunerne indberette oplysninger om service- og anlægsudgifter for budget 2019. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at offentliggøre de foreløbige budgettal i efteråret. Danmarks Statistik offentliggør de endelige budgettal i januar 2019.

Faktaboks

  • Kommuner opkræver personskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift for erhvervsejendomme.
  • For at tilskynde til at sætte skatten ned er der afsat en tilskudspulje til lettelser for 250 mio.kr. De kommuner, som sætter skatten ned, vil modtage et tilskud på 75 pct. af det tabte provenu i 2019. I 2020 og 2021 er det 50 pct. I 2022 er det 25 pct.
  • Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Den vil svare til overskridelsen. Modregningen vil som udgangspunkt bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner. Kommuner med frit lejde, fordi de før har sat skatten ned, kan undgå individuel modregning. Det gælder for Frederikssund Kommune.
  • De indberettede oplysninger er i et vist omfang baseret på foreløbige oplysninger. Den endelige opgørelse af skatteresultatet og den modgående regulering i bloktilskuddet vil foreligge i december.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Anne D. Bertelsen, andb@oim.dk, tlf. 72 28 24 18

Kontorchef Dorte L. Madsen, dle@oim.dk, tlf. 25 23 72 66.