Analyse af ankesystemet på det specialiserede socialområde

01-05-2019

Regeringen og KL aftalte med "Aftale om kommunernes økonomi for 2018" at afdække Ankestyrelsens praksis. Analysearbejdet er nu afsluttet.

Formålet med analysen har været at opnå dybdegående viden om udviklingen i Ankestyrelsens praksis og afgørelser samt afdække, hvordan lovgivning, ankepraksis og kommunal sagsbehandling i dag påvirker kommunernes handlerum og understøtter en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for borgerne. Analysen beskriver dokumentation i sager og årsager til hjemvisninger på baggrund af en sagsgennemgang af 192 sager og interviews med repræsentanter fra kommuner og Ankestyrelsen.

Analysen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagere fra Finansministeriet, Børne- og Socialministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen.

Regeringen og KL igangsatte allerede med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 en række tiltag for bl.a. at styrke dialogen om ankepraksis mellem Ankestyrelsen og kommunerne og understøtte kommunernes sagsbehandling på området.

Analysen består af en sammenfatning og tre delanalyser.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Anne Dahl Bertelsen, andb@oim.dk, tlf. 72 28 24 18 

Specialkonsulent Nicolai Pallisborg, npa@oim.dk, tlf. 72 28 25 63