Sundhedsministeren får anbefalinger til nye regler for journalføring

17-09-2019

Arbejdsgruppen, som på baggrund af Svendborgsagen blev sat til at se på journalføringsreglerne, har afsluttet sit arbejde. Arbejdet er resulteret i en rapport, som indeholder en lang række konkrete forslag og anbefalinger til en præcisering og forenkling af reglerne.

Det skal være slut med, at læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner bruger kostbar tid på at skrive oplysninger i journalen, som ikke er relevante eller nødvendige – blot for at sikre deres egen ryg, hvis noget skulle gå galt. Det er formålet med det arbejde, som en arbejdsgruppe har afleveret til sundhedsminister Magnus Heunicke.

Arbejdsgruppen blev nedsat sidste år i kølvandet på den meget omtalte Svendborgsag, hvor en yngre læge i Landsretten blev kendt skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af en patient. Sagen endte med en frifindelse af lægen i Højesteret, men sagen satte gang i en omfattende debat om blandt andet lægers retssikkerhed og praksis for brugen af journaler.

Magnus Heunicke siger:

Alle er enige om, at journalen udgør et vigtigt arbejdsredskab for lægerne og for de sygeplejersker og andre sundhedspersoner, der er involveret i patientbehandlingen. Men vi skal sikre, at journalen bliver brugt fornuftigt, og at der ikke bruges tid på at ”overdokumentere”, så der går kostbar tid fra patientbehandlingen. Derfor er det positivt, at arbejdsgruppen har haft så stort fokus på at identificere og præcisere de uklare dokumentationskrav, som kan være medvirkende årsag til, at der sker dokumentation i videre omfang end nødvendigt.

I arbejdsgruppens arbejde har der desuden endvidere været fokus på at identificere unødvendige dokumentationskrav. Der har dog tegnet sig et billede af, at de krav om dokumentation i journalen, sundhedspersoner møder i deres hverdag, ikke alle udspringer af journalføringsreglerne, men også er lokalt bestemt.

Arbejdsgruppens arbejde er mundet ud i 21 konkrete forslag til ændringer i reglerne og fem overordnede anbefalinger. De er blevet til efter en møderække mellem gruppens medlemmer, som blandt andre tæller repræsentanter for Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner, KL og en lang række andre faglige organisationer.  

Læs arbejdsgruppens afrapportering her.
Bilag 1 - Kommissorium for arbejdsgruppen om journalføring
Bilag 2 - Temaer vedrørende ændring af journalføring
Bilag 3 - Undersøgelse til afdækning af patientperspektivet

Magnus Heunicke siger:

Første vigtige skridt er taget nu, hvor jeg står med arbejdsgruppens forslag og anbefalinger. Herfra vil jeg sætte gang i den proces, der skal sørge for at få dem omsat til virkelighed, men der skal samtidig også ske noget ude lokalt på afdelingerne og i klinikker, for arbejdet viser, at mange unødvendige dokumentationskrav opstilles ude på de enkelte arbejdspladser.

Arbejdsgruppen er ét blandt i alt otte konkrete initiativer, som blev sat i søen som opfølgning på Svendborgsagen. De otte initiativer, der var samlet i den såkaldte Tillidspakke, har tilsammen til formål at styrke retssikkerheden for sundhedspersoner og genopbygge tilliden mellem sundhedspersonale og tilsynsmyndighederne, som led et alvorligt knæk på baggrund af sagen.

Sundhedsministeren vil nu bede Styrelsen for Patientsikkerhed om i samarbejde med relevante parter at gå videre med den konkrete udmøntning af arbejdsgruppens forslag.   

Fakta om arbejdsgruppen

  • Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter udpeget af Lægeforeningen, Yngre Læger, PLO, FAS, Dansk Sygeplejeråd, Tandlægeforeningen, Danske Regioner, KL, Danske Patienter, Ældre Sagen, FOA, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Sundheds- og Ældreministeriet. Arbejdsgruppen har holdt syv møder.
  • Der har også været nedsat en interessentgruppe bestående af repræsentanter udpeget af Ansatte Tandlægers Organisation, Danmarks Optikerforening, Dansk Kiropraktor Forening, Danske Tandplejere, Danske Bandagister, Danske Bioanalytikere, Danske Fodterapeuter, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Foreningen af Kliniske Diætister, Jordemoderforeningen, Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Radiograf Rådet. Interessentgruppen har holdt to møder.
  • Implement Consulting Group A/S har på Sundheds- og Ældreministeriets vegne gennemført to undersøgelser i forbindelse med arbejdet, herunder en spørgeskema- og interviewundersøgelse blandt de autoriserede sundhedsprofessionelle.