Alle partier indgår aftale om hjælp til sårbare og udsatte grupper

25-04-2020

Initiativer for ca. 215 mio. kr. skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap kan komme bedst muligt igennem tid med COVID-19.

Den aktuelle situation med COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap. De kan have særligt svært ved at komme igennem den sociale isolation og en forandret hverdag.

Derfor har alle Folketingets partier (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Alternativet) indgået aftale om en række initiativer, der skal hjælpe de sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem krisen. Aftalen er indgået i forlængelse af, at partierne den 17. april er blevet enige om den første fase af en kontrolleret genåbning.

Hovedelementerne i aftalen er:

  • 131 mio. kr. til særlig hjælp til udsatte børn og unge, der for eksempel er pårørende til personer med alkohol- eller stofmisbrug.
  • 37,6 mio. kr. til styrket indsats for udsatte voksne som hjemløse, voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser.
  • 35,7 mio. kr. til blandt andet at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap.
  • 10 mio. kr. til at understøtte højskolernes og kultur-, idræts- og foreningslivets sociale engagement.

Tre nye partnerskaber på socialområdet

Tre nye partnerskaber for hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap skal under hele genåbningen være med til at skabe tryghed og modvirke ensomhed og mental mistrivsel hos sårbare og udsatte grupper. Partnerskaber vil spille en vigtig rolle i forhold til at udvikle nye løsninger og afdække eventuelle nye udfordringer i takt med, at samfundet gradvist genåbnes. Partnerskaberne skal fungere, indtil genåbningen af samfundet er gennemført.

Partierne er enige om, at sociale tilbud som væresteder, aktivitets- og dagtilbud og bostøtte så vidt muligt skal genoptages, for eksempel i nye former så tilbuddene tilpasses de sundhedsfaglige retningslinjer. Ligesom Familieretshuset, Ankestyrelsen, Socialtilsynene og medarbejdere på området for udsatte børn og unge, som har varetaget deres opgaver hjemmefra, gradvist igen skal varetage deres arbejdsopgaver som normalt.

Endelig er partierne enige om en forsigtig lempelse af besøgsrestriktioner på bosteder og anbringelsessteder. Det betyder, at der skal skabes løsninger, der indebærer større fleksibilitet, så det lokalt for eksempel kan besluttes, at der kan ske besøg på udearealer af de allernærmeste pårørende, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer kan overholdes. Dette for at dæmme op for ensomhed og mistrivsel.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi har bedt de svage om at være de stærke. Nu kommer de mest sårbare til at mærke fællesskabets hjælp: Udsatte børn, mennesker med handicap, voldsramte og hjemløse. Vi sætter ind med flere midler blandt andet til at støtte børn, der har forældre med alkoholmisbrug, bekæmpe ensomhed hos mennesker med handicap og nødovernatning til hjemløse. De tre partnerskaber på socialområdet skal sikre, at vi finder gode løsninger i tæt samarbejde med alle aktørerne, så vi får en tryg tilbagevenden til fællesskabet for udsatte og sårbare grupper. Samtidig sørger vi for, at det sociale område ikke er lukket mere ned end nødvendigt.”

- Astrid Krag

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

”Udsatte børn og unge er om muligt endnu mere udsatte, når der bliver vendt op og ned på hverdagen, som COVID-19 har gjort. Det er vigtigt, at alle – lærere, pædagoger, ledere, kommuner, civilsamfund og os politikere - hjælper til med at sikre, at udsatte børn og unge kommer godt tilbage til hverdagen, og at de får indhentet det faglige efterslæb, som nedlukningen har givet. Derfor er jeg glad for, at der er bred enighed om at prioritere netop denne gruppe. Rigtig mange forskellige aktører kæmper allerede en brav kamp for at sikre børnene og de unges trivsel og læring, og her vil de ekstra midler være en stor hjælp.”

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Coronakrisen og den isolation, den skaber, er særlig svær for sårbare grupper som børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Her kan kulturen skabe fællesskab og sammenhold på en måde, som intet andet. Og vi har en række kulturinstitutioner, idrætsforeninger, højskoler og aftenskoler, der brænder for give vores udsatte og sårbare grupper oplevelser, der giver mening og opmuntring i en svær tid. Jeg ved, at der derude er mange gode ideer til, hvordan kulturen kan hjælpe, og jeg håber, at vi nu kan realisere dem ved at skabe nye partnerskaber, som kan hjælpe vores mest sårbare.”

- Joy Mogensen

 Venstres socialordfører Anni Matthiesen siger:

”COVID-19 har medført, at socialt udsatte, psykisk syge og handicappede har oplevet øget angst, ensomhed og mistrivsel. Hvis ikke vi gør noget nu for at hjælpe, så risikerer vi, at de syge bliver mere syge. Derfor har Venstre kæmpet for, at der afsættes penge til blandt andet krisecentre, de handicappede og til de socialt udsatte børn, unge og voksne. Vi håber med aftalen, at flere hurtigst muligt hjælpes tilbage til en tålelig hverdag igen.”

- Anni Matthiesen

Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl siger:

”I Dansk Folkeparti finder vi det vigtigt at sikre, at mennesker med handicap, sårbare børn/unge og deres familier, hjemløse, voldsramte, psykisk sårbare får hjælp og støtte. Det er en rigtig svær tid for mange. Derfor er jeg glad for, at vi har fået en række initiativer på plads, der skal hjælpe dem, som har brug for det. Særligt glæder det mig, at der er kommet en ensomhedsstrategi på plads ud fra de enkelte målgrupper. Og at det gældende besøgsforbud på anbringelsessteder og botilbud skal lempes på en måde, så de sundhedsfaglige retningslinjer iagttages, og risikoen for smitte ikke øges. På den måde er der mulighed for, at der kan dæmmes op for den ensomhedsfølelse, som mange beboere på sociale tilbud oplever, fordi de ikke kan modtage besøg. Det er særligt hårdt for de beboere, som i forvejen slås med isolation og ensomhed.”

- Karina Adsbøl

Radikale Venstres socialordfører Rasmus Helveg Petersen siger:

”Vi skal hjælpe de mennesker, som coronakrisen rammer hårdest. Staten tager de udgifter, som kommunerne har på grund af corona – og vi får støttet organisationernes arbejde, med udsatte elever, med hjemløse, med stofmisbrugere. Sådan må det være!”

- Rasmus Helveg Petersen

Socialistisk Folkepartis socialordfører Trine Torp siger:

”Krisen og isolationen, der følger med, rammer desværre nogle af de mest sårbare ekstra hårdt. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu giver dem så meget af hverdagen tilbage som muligt, og at der samtidig gives en særlig hjælp til de problemer, der har vokset sig større.”

- Trine Torp

Enhedslistens børne- og handicapordfører Jakob Sølvhøj siger:

”Jeg er glad for, at vi med aftalen støtter en lang række konkrete initiativer, der kan bidrage til normalisering af hverdagen, mindske utrygheden og modvirke ensomhed blandt socialt udsatte borgere og mennesker med handicap, der er stærkt berørte af coronakrisen. Det er samtidig rigtig godt, at vi med de tre nye partnerskaber sikrer, at repræsentanter for de berørte grupper er med til af vurdere behov, koordinere indsatser og tage nye initiativer.”

- Jakob Sølvhøj

Det Konservative Folkepartis social- og handicapordfører Brigitte Klintskov Jerkel siger:

“Jeg er både glad og stolt over, at vi har indgået en aftale, som kommer de mange udsatte i samfundet til undsætning i en situation med COVID-19-virus. Med de nye initiativer, som strækker sig fra at dække de faglige huller hos udsatte elever i grundskolen, som nedlukningen måtte have medført, til en forlængelse af nødovernatningstilbud for de hjemløse, til øget tilskud målrettet de frivillige organisationer, der støtter de udsatte børn og familier, så får vi sat et plaster på såret for vores udsatte borgere. Som konservativ er jeg meget glad for at kunne bidrage med denne hjælpende hånd til vores mange udsatte og ikke mindst sikre, at de mange hårdtprøvede familier får en håndsrækning i denne svære tid. Lad os fortsætte med at kæmpe for vores udsatte, som desværre står for skud i disse tider.”

- Brigitte Klintskov Jerkel

Alternativets socialordfører Torsten Gejl siger:

”Vores tanker og vigtigere endnu, et stort beløb, går med denne Corona-tid ud til udsatte børn, udsatte voksne, mennesker med handicap og alle, der arbejder for at hjælpe dem. Alternativet er glade for resultatet.”

- Torsten Gejl

Nye Borgerliges socialordfører Mette Thiesen siger:

”Jeg er glad for, at vi nu har landet en aftale, der holder hånden under de mest udsatte i vores samfund. Det er de hjemløse, der fortsat kan nyde godt af nødovernatninger. Det er børn og unge, der lever i familier med alkohol og stofmisbrug. Det er en hjælp til mennesker med handicap - og en lempelse af besøgsrestriktionerne på anbringelsessteder og botilbud, så de igen kan få besøg af deres pårørende. I Danmark har vi et værdifælleskab og en borgerlig solidaritet, der gør, at vi passer på hinanden og hjælper de mest udsatte. Det gør vi også med denne aftale.”

- Mette Thiesen

Liberal Alliances socialordfører Ole Birk Olesen siger:

“Den hårde nedlukning af det danske samfund rammer velfungerende danskeres liv og levedygtige virksomheders økonomi, men den rammer også de socialt udsatte. Tilbud, som hjælper samfundets svageste, fungerer i disse uger dårligt eller slet ikke, og familier, som i forvejen har udfordringer i deres samvær, er endnu mere sammen, hvilket får problemerne til at vokse sig større. Med aftalen her forsøger vi at hjælpe så meget, som pengebevillinger til frivillige organisationer og kommuner kan hjælpe, mens vi venter på en forhåbentlig snarlig normalisering af vores samfundsliv igen.”

- Ole Birk Olesen

Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius siger:

“Vi har en pligt til at hjælpe vores allermest udsatte borgere i samfundet. Det gælder både udsatte børn og unge, udsatte voksne og psykisk sårbare borgere. Derfor er jeg glad ved, at der er bred enighed i Folketinget om, at vi skal styrke rådgivningen til psykisk sårbare, som har oplevet meget ensomhed, og at vi giver en ekstra håndsrækning til voldsramte kvinder og mænd. Ingen fortjener at leve med hverken ensomhed eller vold.”

- Camilla Fabricius

Forhandlingerne om ældreområdet som led i aftalen om første fase af en kontrolleret genåbning finder sted i Sundheds- og Ældreministeriet.

Fakta: Initiativer i aftalen - økonomi


Udsatte børn og unge – i alt 131,0 mio kr.:

Ekstra støtte til sårbare børn og unge efter COVID-19: 13,5 mio. kr.

Støtte til afholdelse af ferielejre: 5,0 mio. kr.

Støtte til børn og unge, der er pårørende til personer med alkohol- eller stofmisbrug: 7,0 mio. kr.

Tilskud til organisationer, der støtter op om børn i familier med psykisk eller anden sygdom: 6,0 mio. kr.

Udsatte børn godt tilbage i skole: 60 mio. kr.

Socialt udsatte på FGU: 14 mio. kr.

Socialt udsatte på STU: 10 mio. kr.

Tilskud til indsatser mod digitale krænkelser af børn og unge: 500.000 kr.

Tilskud til frivillige organisationer til støtte af udsatte børn i dagtilbud og skole: 10 mio. kr.

Øget indsats i studenterrådgivningen: 3 mio. kr.

Opsøgende indsats fra studievejledningen på de videregående uddannelser for udsatte og sårbare studerende: 2 mio. kr.

Udsatte voksne – i alt 37,6 mio. kr.:

Styrket indsats på voldsområdet: 15 mio. kr.

Opsøgende indsats på misbrugsområdet: 5 mio. kr.

Forlængelse af nødovernatning i maj og juni: 1,6 mio. kr.

Udvidet støtte til hjemløseorganisationer: 5,5 mio. kr.

Opsøgende indsats og støtte til værestedsbrugere: 2,5 mio. kr.

Enighed om at understøtte, at muligheden for videokonsultation til egen læge også kommer flere sårbare grupper til gode.

Støtte til mindre patientorganisationer, der tilbyder rådgivning til personer med kroniske sygdomme o.lign. og evt. børn: 5 mio. kr.

Rådgivning til psykisk sårbare og udbredelse af gode erfaringer: 3,0 mio. kr.

Handicap – i alt 35,7 mio. kr.:

Opsøgende indsatser over for mennesker med funktionsnedsættelse: 25 mio. kr.

Ekstra støtte til Udviklingshæmmedes Landsforbund: 0,7 mio. kr.

Særlig støtte til mennesker med synshandicap: 10 mio. kr.

Generelt og øvrige – i alt 10,75 mio. kr.

Højskolernes og kultur-, idræts- og foreningslivets sociale ansvar og engagement: 10 mio. kr.

Partnerskaber på socialområdet om tryghed og trivsel ved genåbningen: 0,75 mio. kr.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Børne- og Undervisningsministeriets pressetelefon, 22 40 09 30 (modtager ikke sms)

Kulturministeriets pressetelefon, 22 76 51 16 (modtager ikke sms)

Kontakt til ordførere

Anni Matthiesen, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 5172

Karina Adsbøl, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Rasmus Helveg Petersen, socialordfører, Radikale Venstre, tlf.: 6162 5541

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Jakob Sølvhøj, børne- og handicapordfører, Enhedslisten, tlf.: 6162 4539

Brigitte Klintskov Jerkel, social- og handicapordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4915

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Mette Thiesen, socialordfører, Nye Borgerlige, tlf.: 3337 5813

Ole Birk Olesen, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 3337 4908