COVID 19 - opsamling på lempelse af besøgsrestriktioner

25-04-2020

Følgende fremgår om lempelse af besøgsrestriktionerne i Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19:

"Lempelse af besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud

Parterne er enige om, at det gældende besøgsforbud på anbringelsessteder og botilbud skal lempes på en måde, så de sundfaglige retningslinjer iagttages og risikoen for smitte ikke øges, men så der kan dæmmes op for den ensomhedsfølelse, som beboere på sociale tilbud oplever, fordi de ikke kan modtage besøg, og som er særligt hård for beboere, som i forvejen slås med isolation og ensomhed.

Det konkrete forslag til lempelse udarbejdes af Social- og Indenrigsministeriet efter drøftelse med sundhedsmyndighederne og aftalepartierne og skal sikre, at der kan træffes lokale beslutninger om f.eks.

  • 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende
  • Besøgene afvikles som udgangspunkt på tilbuddenes udearealer på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personalet
  • De nødvendige ressourcer skal være til stede for, at besøgene kan afvikles på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, herunder personale, værnemidler og test

Lempelserne vil skulle understøttes og suppleres af udvikling af og information om metoder til afholdelse af besøg på en sundhedsfagligt ansvarlig måde. Det kan f.eks. være metoder til adskillelse af arealer til besøg, opsætning af telte og skillevægge, anbefalinger til måden at tilrettelægge arbejdet på med henblik på, at få medarbejdere er sammen med den enkelte beboer. Metoder og anbefalinger kan bl.a. initieres og drøftes i partnerskaberne, ligesom VISO kan være med til at kvalificere dette, herunder hvordan dette kan ske inden for de til enhver tid gældende regler og retningslinjer og afstemt med sundhedsmyndighederne."

Uddybende om videre proces

Udmøntningen af aftalen vil ske ved en ændring af den gældende bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på det sociale område. Indtil den foreligger, vil det være den gældende bekendtgørelse, der gælder, hvilket betyder, at der alene kan ske besøg, hvis en beboer falder ind under de aktuelle undtagelser til forbuddet (”kritiske situationer”), og at der også er forbud mod besøg på udearealer.

Arbejdet med en ny bekendtgørelse vil blive iværksat straks, og i processen skal lempelserne først og fremmest drøftes med sundhedsmyndighederne. 

Bekendtgørelsen skal fortsat fastlægge rammerne for lokale beslutninger. 

“Lokale beslutninger” vil fortsat i udgangspunktet være på tilbudsniveau, men hvis det findes mest hensigtsmæssigt, vil der også kunne være tale om beslutninger på kommunalt niveau. Dette vil således blive afklaret.

Lempelserne skal imødekomme den ensomhedsfølelse og det afsavn, som beboerne på botilbuddene føler, men skal gennemføres på en måde, så risikoen for smitte hos beboere og personale ikke øges.

Der skal lempes i forhold til besøg på udearealer og i forhold til, at der kan være 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende. Herudover vil det blive vurderet i forbindelse med udmøntningen og i dialog med sundhedsmyndighederne, om og hvordan der eventuelt kan lempes yderligere.

De aftalte partnerskaber vil blive inddraget i arbejdet med udvikling af og information af metoder og ”best practice” i forhold til gennemførelse af besøg.

Gennemførelse af besøg efter lempelserne vil forudsætte, at de praktiske forudsætninger på det enkelte botilbud er på plads. Der skal foretages de nødvendige fysiske foranstaltninger, og der skal være de nødvendige værnemidler. Vurderingen af teststrategi og hvad der er ”nødvendige” værnemidler foretages af sundhedsmyndighederne i overensstemmelse med de generelle og for samfundet overordnede retningslinjer og prioriteringer.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)