Politisk aftale om Det Gode Ældreliv

19-12-2020

Alle Folketingets partier og Susanne Zimmer (UFG) har indgået en politisk aftale om udmøntning af 56,1 mio. kr. til Det Gode Ældreliv. Aftalen indeholder en række initiativer om at støtte pårørende til svækkede ældre, skabe fællesskaber og bekæmpe ensomhed. Derudover giver aftalen ældre borgere ret til på forhånd at kunne sige nej tak til at blive forsøgt genoplivet, når hjertet i en sen alder holder op med at slå

Aftalen er en udmøntning af 56,1 mio. kr. afsat til Det Gode Ældreliv i satspuljeaftalen for ældreområdet 2019 – 2022. Udmøntningen bygger bl.a. på Sundhedsstyrelsens faglige oplæg ”Gode ældreliv med trivsel og sundhed”, der blev udarbejdet med inddragelse af interessenterne på ældreområdet.

Det gode ældreliv omfatter også en værdig afslutning på livet. Derfor er den brede politiske enighed om at indføre en lovsikret ret til i en høj alder at fravælge genoplivning ved hjertestop et meget væsentligt skridt i retning mod større selvbestemmelse og værdighed ved livets afslutning.

I dag er det alene muligt at sige nej tak til genoplivning, hvis man befinder sig i en konkret behandlingssituation eller et sygdomsforløb, som man konkret kan frabede sig at blive genoplivet fra. Men ældre, habile mennesker, som ikke er i en aktuel sygdomssituation men blot er alderssvækkede, har i dag ikke mulighed for at takke nej til genoplivning, hvis deres hjerte holder op med at slå. Det er alle Folketingets partier enige om at lave om på. 
Derfor vil regeringen fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling, som skal indføre en lovsikret ret til fravalg af genoplivning ud fra de principper, som er aftalt i regi af Det Gode Ældreliv. Inden da vil sundheds- og ældreministeren inddrage de relevante aktører på området til drøftelser om udformningen af den konkrete model.

 

Vi går ud af 2020 med en aftale om Det Gode Ældreliv, hvor der bl.a. er bred politisk enighed om, vi som mennesker skal have en individuel ret til at sige nej tak til at blive genoplivet, når vores hjerte holder op med at slå – ikke nødvendigvis fordi, at vi er dødeligt syge eller i store smerter – men fordi, at det er en personlig ret at få lov til tage afsked med livet på en naturlig måde i en sen alder.

Det er en rettighed, som er blevet efterlyst af flere aktører på området, herunder Ældre Sagen. Det Etiske Råd støtter en lovsikret ret til at fravælge genoplivning og deres vurdering er, at der i dagens Danmark i ikke så få tilfælde finder genoplivningsforsøg sted, som ikke burde være forekommet.

Elementerne i aftalen om Det Gode Ældreliv:

  • Ret til fravalg af genoplivning ved hjertestop for ældre, habile borgere.
  • Støtte til frivillige vågetjenester.
  • Sundhedsfremme og sund aldring med særligt fokus på ulighed i sundhed og ensomhed.
  • Boligfællesskab for ældre til understøttelse af bekæmpelse af ensomhed.
  • Udbredelse af Cykling uden alder.
  • Særligt fokus på pårørende i Videnscenter for værdig ældrepleje.
  • Bedre kompetencer til at hjælpe pårørende til svækkede ældre.
  • Virksom rehabilitering af ældre.

Ordførernes citater:

Birgitte Vind (S):

Med udmøntning af midlerne til “ det gode ældreliv” kan vi glædes over mange gode tiltag. I Socialdemokratiet er vi især glade for, at det nu er muligt at lave en dækkende registrering for fravalg af genoplivning, ligesom vi er glade for at kunne tilgodese vågetjenester. Alle har ret til en værdig afslutning på livet.

Jane Heitmann (V):

Det gode ældreliv rummer mange facetter. For os i Venstre er både "værdighed", "selvbestemmelse" og "livsglæde" helt afgørende for det gode ældreliv. Derfor glæder det mig, at aftalen er rummelig. Med aftalen sikrer vi både at livsmætte ældre nu kan få indflydelse på hvordan de kommer herfra den dag hjertet siger stop, men også at ældre kan få gode oplevelser de sidste år af livet med vind i håret og sol på kinderne med "cykling uden alder".

Karina Adsbøl (DF):

Det er vigtigt for DF, at vi kan være med til at sikre en værdig død, DF er yderst tilfreds over, at habile ældre får retten til fravalg af genoplivning, så frem de ønsker dette, samt øget midler til vågetjenester, som skal være med til at sikre, at ingen skal dø alene.

Stinus Lindgreen (RV):

I Radikale Venstre er vi glade for, at vi nu får handlet på det gode ældreliv. Vi er særligt glade for, at der afsættes midler til boligfællesskaber, til bekæmpelse af ulighed i sundhed, og til aktiviteter i forhold til ensomhed.

Kirsten Normann Andersen (SF):

Med et godt ældreliv, er det lettere at leve med skavanker og den sårbarhed, der følger med, når vi bliver ældre og mere svagelige. Derfor er det også vigtigt for SF, at vi ikke kun fokuserer på ældres behov for hjælp til hygiejne og pleje. Vi lever ikke for at gå i bad. Vi går i bad for at kunne leve et rart liv. Vi glæder os derfor over, at der fortsat er fokus på initiativer, som kan forbedre hverdagen og forebygge ensomhed. Vi tror der er brug for at se på et alternativ til plejeboliger, som i dag er reserveret til de svageste ældre. Vi vil derfor gerne se nærmere på muligheden for nye Bofællesskaber, hvor man har let adgang til social kontakt med andre og måske også mulighed for at hjælpe hinanden i hverdagen. Et godt ældreliv handler i høj grad om muligheden for at kunne leve sit liv på egne betingelser.

Peder Hvelplund (EL):

Det er en helt grundlæggende del af selvbestemmelsen at man som ældre, habil borger, kan fravælge genoplivning ved f.eks. hjertestop, hvis man føler sig mæt af dage. Derfor er det glædeligt vi nu har en aftale med en enkel og brugbar model til gavn for både borger og det personale der skal efterkomme ønsket. Ligeledes har det været et stort ønske fra Enhedslisten at finde midler til at kunne understøtte etablering af boligfællesskaber der bl.a. kan afhjælpe ensomhed hos ældre og medvirke til at skabe stærke fællesskaber.

Torsten Gejl (ALT):

Vi har i dag leveret en aftale, der sikrer vores ældste samfundsborgere en værdig afslutning på livet med øget fokus på retten til selv at bestemme. Det drejer sig blandt andet retten til selv at bestemme, om man vil genoplives, hvis hjertet holder op med at slå. Jeg er glad for, at vi lander en aftale, som giver de ældre øget selvbestemmelse og et bedre ældreliv.

Per Larsen (K):

Konservative finder mange gode initiativer i den nye aftale, som vil komme de ældre til gode, både på kort og langt sigte.

Susanne Zimmer (UFG):

I Frie Grønne er vi glade for aftalen, der er virkelig brug for forbedring på ældreområdet. Ensomhed er et af de helt store problemer, så arbejdet med boligfællesskaber kan blive et stort attraktiv for mange. Men også muligheden for at komme ud i det pulserende liv eller ud i naturen vil for mange være en glæde, så støtten til ”Cykling uden alder”, er en af de gode bevillinger. Vi er glade for at kunne skønne på de frivillige, som vil bidrage til medmenneskelig omsorg.

Henrik Dahl (LA), henrik.dahl@ft.dk , tlf. 61624573
Mette Thiesen (NB) mette.thiesen@ft.dk , tlf. 33375813

Læs aftale: "Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv"