Pulje på 245 mio. kr. til 31 konkrete projekter til omsorg og nærvær i ældreplejen bliver nu udmøntet

19-12-2020

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet ser frem til, at 31 projekter skal bidrage til at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen.

De 31 projekter vil udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne bliver der også set på, hvordan man kan reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til borgerne. Projekterne tager afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker, og projekterne er på minimum 5 mio. kr.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke udtaler: 

Vi er i gang med et helt nødvendigt løft af ældreområdet, og som en del af det, får vi nu igangsat 31 konkrete projekter, der skal afprøve nye veje til at sikre, at ældreplejen har fokus på omsorg og nærvær for den enkelte borger. Vi skal have en værdig ældrepleje, hvor de ældre og deres pårørende bliver inddraget og hørt, og medarbejdernes tid ikke bliver brugt på unødig dokumentation væk fra borgerne.

I projekterne er de fokus på at afprøve initiativer, der:     

  • øger nærværet i mødet med borgerne, så borgeren får bedre mulighedCier for at udtrykke deres ønsker og behov.
  • lader borgerens egne ønsker og behov være drivende for den hjælp og støtte, som borgeren modtager.
  • i højere grad inddrager borgere, pårørende og medarbejdere for at styrke deres indflydelse i ældreplejen. Eksempelvis via bestyrelser på plejehjem eller ved større inddragelse af bruger- og pårørenderåd. 
  • etablerer mindre selvstyrende teams i hjemmeplejen, som i højere grad kan foretage en fleksibel visitation mhp. at tilpasse hjælpen hurtigere og mere smidigt. 
  • fjerner unødige administrative og organisatoriske barrierer for nærvær med borgeren, så der frigives mere tid til omsorg.
  • inddrager forskellige digitale og velfærdsteknologiske løsninger med henblik på, at borgeren får bedre mulighed for selv at få overblik over aftaler med kommunen samt aflyse og ”bestille” hjælp samt gøre det lettere for medarbejderne at dokumentere.
  • implementerer metoder og praksisser på ældreområdet med henblik på at øge kvaliteten og omsorgen i arbejdet med borgeren bl.a. gennem at arbejde med borgerrejser og borgerpaneler.
  • har fokus på styrke relationerne, nærværet og omsorg i den sidste tid for borgeren.

Citater fra ordførerne

Birgitte Vind (S):

I Socialdemokratiet ser vi frem til, at der nu i endnu højere grad er mulighed for at styrke både borgeres, pårørendes og medarbejderes indflydelse i ældreplejen. Eksempelvis via større inddragelse af bruger- og pårørenderåd og etablering af mindre selvstyrende medarbejderteams i hjemmeplejen. Vi ønsker mere plads til faglighed og individuelle hensyn.

Kirsten Normann Andersen (SF):

Ingen ældre drømmer om at blive afhængige af hjælp. Og ingen drømmer om at ende deres dage på et plejehjem. Men når behovet for hjælp opstår, så skal den i langt højere grad gives på borgerens betingelser. Den bedste hjælp, er den hjælp, som man selv synes, at man har behov for. Der er brug for at tænke nye måder, hvor vi bedre kan imødekomme den enkelte borgers helt særlige behov, når de opstår. Det kan være svært at imødekomme med standardiserede opgaver og central visitation. I SF er vi optaget af, at den enkelte borger skal mødes af veluddannet personale som kender borgeren, og som derfor også har de bedste forudsætninger for at observere ændringer i borgerens tilstand, og imødekomme borgerens egne ønsker til hjælp på en faglig forsvarlig måde. Det kan imødekommes med fast kendt personale, som kender borgeren og de pårørende og derfor kan indgå i et samarbejde om at sikre såvel kontinuitet som kvalitet. Jeg håber derfor også, at forsøg med nye måder at planlægge arbejdet på, kan give nyttig viden om, hvordan gode relationer til borgere og pårørende også kan skabe både tryghed og mere kvalitet i hverdagen for den ældre.

Peder Hvelplund (EL):

Det er helt afgørende, at man som ældre får mere selvbestemmelse og medinddragelse, når man får brug for hjælp for at kunne klare sig selv. Derfor er vi i Enhedslisten tilfredse med, at der nu kan sendes midler ud til konkrete projekter. Det er sammen med de midler, vi i øvrigt fik afsat i finansloven til kvalitets- og kompetenceløft, et skridt mod en mere værdig og omsorgsfuld ældrepleje.

Torsten Gejl (ALT):

Alternativet ser med stor glæde på tiltag, der skaber øget brugerinddragelse og demokratisk fundering af velfærd. Derfor støtter vi helhjertet op om disse tiltag i ældreplejen, der kan skabe bedre og mere nærværende velfærd for den enkelte, siger Torsten Gejl (ALT) 

Stinus Lindgreen (RV): 61 62 33 37

Se den konkrete udmøntning fordelt på kommuner 


Midlerne blev afsat som en del af finanslovsaftalen for 2020 mellem Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blev der afsat 125 mio. kr. årligt til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen fra 2020. Midlerne afsat i 2020 og 2021 er lige blevet udmøntet til 31 projekter.

Yderligere oplysninger:
Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon: 21 32 42 27
Stinus Lindgreen (RV): 61 62 33 37
Kirsten Norman Andersen (SF): 61 62 30 40
Peder Hvelplund (EL): 61 62 32 31
Torsten Gejl (ALT): 61 62 46 51
Birgitte Vind (S): 61625145