Kammeradvokatens undersøgelse af visse forhold på Statens Serum Institut og foreløbig vurdering af Statens Serum Instituts databeskyttelsesretlige compliance ved forskningssamarbejder

22-06-2020

(opdateret 29.6.) - Kammeradvokaten har afsluttet sin undersøgelse af Statens Serum Institut.

Den 18. december 2019 iværksatte Sundheds- og Ældreministeriet en undersøgelse ved Kammeradvokaten af visse forhold på Statens Serum Institut. Kammeradvokaten fik til opgave at undersøge om administrationen af patentaftaler, herunder om Statens Serum Instituts praksis for indgåelse af aftaler om særlige godtgørelser er i overensstemmelse med lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner og Statens Serum Instituts interne vejledninger herom.

Kammeradvokaten skulle endvidere vurdere, om kravene i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt i forbindelse med en række forskningsprojekter på instituttet. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke udtaler: 

Da der blev konstateret en mistanke om konkrete uregelmæssigheder på Statens Serum Institut, reagerede vi. Formålet er at skabe klarhed over, at regler overholdes og interne procedurer følges. For man skal som borger kunne stole fuldt på, at der bliver passet på ens sundhedsdata.

Undersøgelsen har haft fire spor:

  1. Anvendelsen af særaftaler om godtgørelse til opfindere på af Statens Serum Institut
  2. Habilitetsspørgsmål i forbindelse med indgåelsen af licensaftale
  3. Et forskningssamarbejde med Stanford University
  4. Databeskyttelsesretlig compliance i forbindelse med Statens Serum Instituts forskningssamarbejder

I rapporten, der vedrører visse forhold på SSI (spor 1-3), finder Kammeradvokaten, at der i flere af de undersøgte sagsforløb er sket alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet, og at Statens Serum Institut har indgået særaftaler, ud fra et fastholdelseshensyn, som ikke lovligt kan varetages efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Magnus Heunicke udtaler:

Det er helt essentielt, at danskerne kan have fuld tillid til vores styrelser og deres vigtige arbejde. Vi har nu fået rapporterne fra Kammeradvokaten, og de indeholder en række anbefalinger også af ansættelsesretlig karakter. Mit ministerium vil nu gennemgå rapporterne og deres anbefalinger grundigt, inden der tages stilling til sagernes videre forløb.

Kammeradvokaten anbefaler blandt andet, at der indledes en tjenestemandssag over for Mads Melbye med indstilling om afsked, og at Peter Lawætz Andersen meddeles skriftlig advarsel for overtrædelserne af habilitetsreglerne i forbindelse med forhandlinger om licensaftale. Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget rapporterne og overvejer nu den videre proces.

De dataretlige kompetencer på Statens Serum Institut styrkes

Kammeradvokatens foreløbige afrapportering af undersøgelsens spor 4 viser mangler i Statens Serum Instituts overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Derfor igangsættes en styrkelse af de dataretlige kompetencer allerede nu, og et større arbejde er igangsat med henblik på at rette op på manglerne bagudrettet.

Den endelige afrapportering af undersøgelsens spor 4 forventes klar senere på året. Den vil indeholde en endelig vurdering samt understøtte de konkrete tiltag, der er nødvendige for fremadrettet at sikre regelefterlevelse (compliance) på databeskyttelsesområdet på SSI. Et arbejde, der er i gang, og som allerede nu suppleres med et bagudrettet spor, der hurtigst muligt skal finde konkrete løsninger i forhold til de mangler, der er konstateret, og et fremadrettet spor, der skal sikre, at SSI lever op til reglerne i fremtidige forskningsprojekter.

Vicedirektør Ole Jensen vil indtil videre stadig fungere som øverste chef for SSI.

Administrerende direktør Mads Melbye vil indtil videre stadig være fritaget for tjeneste på Statens Serum Institut.

Kammeradvokatens undersøgelse af visse forhold på SSI

Kammeradvokatens foreløbige vurdering af SSI’s databeskyttelsesretlige compliance ved forskningssamarbejder

Der kan desuden henvises til kommissoriet for undersøgelsen.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet