Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

03-06-2020

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Social- og sundhedsmedarbejdere hjælper hver dag tusindvis af borgere og patienter med pleje, støtte, medicin, personlig pleje og praktisk hjælp. De kommende år er det afgørende, at der kommer flere hænder, bl.a. fordi der vil komme flere ældre, ligesom at udviklingen i det nære sundhedsvæsen stiller stadig større krav til kvalitet og behandling af borgere i eget hjem.

Derfor nedsatte regeringen, KL og Danske Regioner sidste år en task force, der skulle drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes.

Task forcen har nu færdiggjort sit arbejde og har foruden en lang række analyser af social- og sundhedsmedarbejdere peget på en række anbefalinger, der skal sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet.

Anbefalingerne fra task forcen går bl.a. på, at der skal rekrutteres flere til uddannelserne, fx ved at uddannelsesaftaler på SOSU-uddannelserne indgås tidligere, og at AMU-systemet i endnu højere grad benyttes til opkvalificering af ufaglærte og af SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter.

Ligeledes anbefaler task forcen, at SOSU-skoler og parterne på det kommunale arbejdsmarked afstemmer, hvad der forventes af SOSU-eleverne, inden de starter i praktik, så alle elever med et bestået grundforløb er kvalificeret til en praktikplads, og eleverne kan have en berettiget forventning om at få en praktikplads.

Task forcen anbefaler desuden, at der sikres et særskilt fokus på at styrke de sproglige og faglige kompetencer hos SOSU-elever, og at der bruges endnu mere simulationstræning i undervisningen for sygeplejerskestuderende og SOSU-elever mhp. at træne deres sundhedsfaglige praksiskompetencer.

Videre anbefales det, at professionshøjskoler og SOSU-skolerne i tæt samarbejde med de lokale aftagere og praktiksteder fastholder et fokus på at forberede elever og studerende på praktikperioderne, og at kommuner og regioner sikrer praktik af høj kvalitet.

Derudover bakker task forcen op om kommunerne og regionernes fokus på at give nyuddannede en god start i faget, at det er attraktivt at blive i faget, og at flere medarbejdere kan gå op i tid, og at sygefraværet nedbringes bl.a. mhp. at understøtte aftalen om 1.000 flere sygeplejersker i 2021 på sygehusene.  

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

Regeringen, kommunerne, regionerne og uddannelsesinstitutionerne har alle et ansvar for at sikre flere hænder – og det er vigtigt, at hver part løfter sin del af ansvaret. Jeg er derfor glad for, at vi med trepartsaftalen i sidste uge fik afsat hhv. 0,6 mia. kr. og 0,2 mia. kr. til at understøtte, at kommuner og regioner kan løfte deres uddannelsesansvar for bl.a. SOSU-elever. Midlerne skal således bl.a. gå til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af elever på SOSU-uddannelserne. Jeg er også glad for, at vi sammen med kommunerne og regionerne med dette års økonomiaftaler har forpligtet hinanden på, at vi løbende skal arbejde på, at task forcens anbefalinger bliver til virkelighed.  

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke udtaler:

Med aftalen om kommunerne og regionernes økonomi kommer der ekstra fokus på at rekruttere flere SOSU-assistenter og –hjælpere til faget. Det er helt afgørende, for task forcens anbefalinger viser, at vi har et efterslæb her. Vi ser ind i en tid, hvor kompleksiteten i det nære sundhedsvæsen vokser, og der kommer flere ældre. Det betyder, at vi i endnu højere grad kommer til at have brug for de kernekompetencer, som disse medarbejdere byder ind med i opgaveløsningen. Samtidig viser Task Forcens analyse, at der kommer flere sygeplejersker ud i vores sundhedsvæsen. Det er der i den grad behov for, så vi fortsat kan sikre ordentlig behandling og pleje af patienterne.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler:

Du kan ikke sige velfærd uden SOSU’er. Den omsorg og det nærvær, som de giver hver dag, er fundamentet i det nære sundhedsvæsen og i vores ældrepleje. Det signal forstærker vi ved at lette vejen til at blive uddannet. Det glæder mig, at vi er blevet enige om, at det er en fælles opgave, og jeg ser frem til at arbejde med at få flere til at vælge uddannelserne og at styrke fastholdelsen efter overgang til praktik.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

Det er godt, at task forcen har haft fokus på, at praktikken og overgangen til praktik har stor betydning for kvaliteten i sygeplejerskeuddannelsen. Jeg ser derfor meget positivt på, at professionshøjskolerne, kommunerne og regionerne fortsat vil bidrage til, at vi har en sygeplejerskeuddannelse med høj faglig kvalitet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler:

Det er vigtigt, at vi i fremtiden får flere social- og sundhedsmedarbejdere, som spiller en vital rolle i hele vores kernevelfærd – og det står endnu mere lysende klart i denne tid. Derfor skal vi i fællesskab se på, hvordan vi kan skabe flere veje til faget gennem opkvalificering. Samtidig skal vi have fokus på et ordentligt arbejdsmiljø, for det vil give færre sygedage, og der vil være bedre mulighed for at fastholde de medarbejdere, som yder en kæmpe indsats.

Formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Anders Kühnau udtaler:

Social- og sundhedsmedarbejdere gør hver dag en kæmpestor forskel for patienter og pårørende i vores sundhedsvæsen. Og når der bliver flere og mere komplekse patienter, får vi også brug for flere dygtige medarbejdere. Det er en udfordring, vi tager meget alvorligt, og vi arbejder målrettet med at rekruttere tilstrækkeligt personale, bringe medarbejdernes kompetencer bedst muligt i spil og sikre, at dem, der ønsker det, kan gå op i tid. Derfor er det også positivt, at vi med task forcen retter et fælles fokus mod de områder, hvor vi sammen kan hjælpe hinanden med at rekruttere flere ansatte i social- og sundhedssektoren. Det gælder såvel dygtige social- og sundhedsassistenter som den fælles ambition om 1.000 ekstra sygeplejersker på sygehusene.

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler udtaler:

Vi har længe oplevet alvorlige rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Derfor er vi meget tilfredse med, at task forcen anerkender den store og komplekse uddannelsesopgave, som kommunerne løfter ind i det nære sundhedsvæsen, og at vi nu har et fælles udfordringsbillede såvel som bud på løsninger. Dem vil vi skulle følge op på i fællesskab. Det kan ikke understreges nok, at vi ser frem til et endnu tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på denne dagsorden, da det er og bliver helt afgørende, at de offentlige velfærdsuddannelser kan bidrage med nok hænder til at sikre kvalitet ind i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Fakta om task forcen

Som en del af økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner sidste år blev det aftalt at nedsætte en task force, der skal drøfte vejene til at indfri målene om at uddanne og ansætte flere social- og sundhedsmedarbejdere over de kommende år.

Task forcen har foretaget en række analyser af rekruttering til uddannelserne samt analyser af social- og sundhedsmedarbejderes beskæftigelsesadfærd, herunder i forhold til arbejdstid, sygefravær mv.

Task forcen om social- og sundhedsmedarbejdere består af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet samt KL og Danske Regioner.

Task forcen står på skuldrene af en lang række initiativer iværksat både nationalt og lokalt i løbet af de seneste par år. Task forcen har desuden løbende inddraget relevante interessenter, herunder blandt andet Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske SOSU-skoler og Danske Professionshøjskoler.

Task forcen bygger desuden videre på kortlægningen af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner, der blev foretaget i 2018. 

Læs task forcens rapport - "Veje til flere hænder"

Opsummering af anbefalinger fra task force om social- og sundhedsmedarbejdere 

 • Styrket rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne:
  Task forcen anbefaler, at der fastholdes et fokus på rekruttering til uddannelserne, herunder bl.a. ved at anvende de eksisterende rekrutteringskanaler og ordninger til SOSU-uddannelserne, hvor fx SOSU-elever kan indgå en uddannelsesaftale og dermed få løn allerede på grundforløbet. Task forcen anbefaler, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder fx i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.
 • Bedre overgange mellem skole og praktik:
  Task forcen anbefaler, at der i regi af det faglige udvalg sker en fælles forventningsafstemning mellem SOSU-skoler og arbejdsgivere (kommuner/regioner) omkring, hvad elever skal kunne efter et afsluttet grundforløb 2. Task forcen anbefaler desuden, at ansættelsesprocedurer for grundforløbselever fremrykkes mhp. øget fastholdelse. Hertil at man for begge uddannelser undersøger muligheden for etablering af et fælles videns- og datagrundlag for bl.a. at følge frafald, herunder at muligheden for at etablere et centralt registreringsværktøj for frafaldsårsager afsøges.
 • Styrket kvalitet i praktikforløbene:
  Task forcen anbefaler, at der lokalt etableres formaliserede rammer for samarbejde og deling af information om den enkelte studerende og elev, så at tiltag for at reducere frafald mv. igangsættes pr. automatik. Hertil anbefaler task forcen, at uddannelsesinstitutioner opretholder et fokus på at gøre den studerende/eleven klar til praktik og praktikstedet i kommunen/regionen på at sikre en høj kvalitet i praktikken, herunder en høj kvalitet af den vejledning kliniske vejledere, øvrige praktikvejledere og medarbejdere med kontakt til de studerende og elever forestår.
 • God start og fastholdelse i faget:
  Task forcen anbefaler, at der lokalt arbejdes videre med strukturerede introforløb og seniorpolitikker, og at karriere- og videre uddannelsesmuligheder synliggøres.  
 • Flere på fuld tid og mindre sygefravær:
  Task forcen anbefaler, af regionerne og kommunerne fortsætter arbejdet med at sikre, at flere medarbejdere går på fuld tid, og at sygefraværet mindskes.
   

 

 

Fakta om Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev d. 28 maj 2020 enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), jf. Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Aftalen indeholder bl.a. en bidragsnedsættelse på samlet set 1,4 mia. kr. for samtlige arbejdsgivere, hvoraf de offentlige arbejdsgiveres andel udgør 0,4 mia. kr. Dertil kommer en fremrykning af tilbagebetalingen af VEU-opsparingen på i alt 0,7 mia. kr., heraf 0,2 mia. til de offentlige arbejdsgivere.

Derudover er der 10 mio. kr. i 2020, som kommuner og andre praktikvirksomheder for elever på social- og sundhedsuddannelserne kan ansøge til at dække lønudgifter i SOSU-elevers ferieperiode, når ferieperioderne ligger i begyndelsen af hovedforløbet. Dertil afsættes 10 mio. kr. i 2020, der skal understøtte øget rekruttering af nyledige og brancheskiftere samt 30 mio. kr. til yderligere initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked.

Desuden afsættes 120 mio. kr. i 2020 til at yde en bonus til kommuner og regioner på baggrund af antal indgåede uddannelsesaftaler med elever efter 1. maj 2020.   

Endelig øges lønrefusionssatsen under skoleophold med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020.    

Dette svarer til, at der samlet set i 2020 tilbageføres hhv. 0,6 mia. kr. og 0,2 mia. kr. af opsparingen i AUB til, at kommuner og regioner kan løfte deres uddannelsesansvar, herunder ift. til at understøtte, at kommunerne og regionerne kan opretholde praktikpladser, og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere.

Rikke Skaarup Schjødt
TitelPressechef