Forældre er godt tilfredse med deres børns folkeskole og SFO

29-10-2020

Det viser brugertilfredsundersøgelse på alle landets folkeskoler og SFO’er. Undersøgelsen har til formål at give kommunale politikere, ledere og medarbejdere mulighed for at inddrage borgernes perspektiv i den lokale kvalitetsudvikling.

170.000 forældre har i løbet af foråret svaret på spørgsmål om deres tilfredshed med deres børns skole og SFO, og forældrene er overordnet godt tilfredse. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds” og 5 er ”meget tilfreds”, giver forældrene både skoler og SFO’er 4,0 i gennemsnit på spørgsmålet om samlet tilfredshed, når man ser på hele landet. Tilfredsheden varierer dog mellem de enkelte kommuner og skoler. Se alle resultaterne på denne side for brugertilfredshedsundersøgelser.

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskole- og SFO-området er den første i en række af brugertilfredshedsundersøgelser, som gennemføres på forskellige velfærdsområder i perioden 2019-2022. Den næste undersøgelse gennemføres på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik og har blandt andet set på forældrenes tilfredshed med undervisning, trivsel, skolens ledelse og skole-hjem-samarbejdet.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Resultatet af undersøgelsen er en cadeau til de lærere, pædagoger og skoledere, der hver dag gør en kæmpe indsats for at give børn og unge en god skolegang og en god tid i SFO. Men undersøgelsen viser også, at der er forskel på brugertilfredsheden fra kommune til kommune og fra skole til skole. Vi skal derfor bruge undersøgelsen til at lære af hinanden, så vi i fællesskab – både politikere, ledere, medarbejdere og forældre – kan skabe en endnu bedre folkeskole og SFO.”

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Formand for Kommunernes Landsforening Jacob Bundsgaard siger:

Undersøgelsens resultater vækker naturligvis stor glæde hos mig. Når forældrene generelt udtrykker så stor tilfredshed med deres børns skole og SFO, er det for mig at se en stor anerkendelse af det arbejde, som vores medarbejdere og ledere hver dag udfører for at skabe en god skole og et godt fritidstilbud for vores børn og unge. Og en stor anerkendelse af den høje kvalitet, der er på skole og fritidsområdet. Jeg håber, at man lokalt vil bruge undersøgelsens resultater til at fortsætte arbejdet med kvaliteten. Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne overordnet bruger afsættet her i kommunens samlede kvalitetsarbejde, samtidig med at man på den enkelte skole ser på sine egne resultater og sætter ind dér, hvor der er behov.”

- Jacob Bundsgaard

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Det glæder mig, at så mange forældre udviser stor tilfredshed med landets folkeskoler og SFO’er. Samtidig er jeg stolt af, at vi kan præsentere ny viden om, hvad forældrene synes om folkeskolen i alle kommuner. Jeg ser frem til, at resultaterne kan være afsæt for gode samtaler lokalt mellem politikere, ledere, medarbejdere og forældre. På skoleområdet såvel som på andre områder bidrager brugertilfredshedsundersøgelser nemlig med værdifuld viden om, hvordan tilbuddene kan justeres, udvikles og indrettes, så kvaliteten af vores fælles velfærd bliver bedre.”

- Astrid Krag

Resultaterne af undersøgelsen viser på landsplan, at forældre til børn i specialklasse og børn, der modtager særlig støtte, i store træk er ligeså tilfredse med både skolen og SFO som andre forældre. Det samme gælder forældre til børn, der primært taler et andet sprog end dansk i hjemmet. Disse resultater varierer dog fra kommune til kommune. Den gennemsnitlige samlede tilfredshed med skolen på skalaen 1-5 er på landsplan 4,0 blandt forældre til børn, der går i specialklasse, 3,9 blandt forældre til børn, der modtager særlig støtte, og 4,1 blandt forældre, hvor der primært tales et andet sprog end dansk i hjemmet. Landsgennemsnittet for forældrenes tilfredshed med både skolen og SFO er 4,0.

På skolerne er forældrene især tilfredse med arbejdet med at få deres børn til at føle sig trygge og glade (i gennemsnit 4,1). Omvendt er tilfredsheden lavere, når det gælder ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau (i gennemsnit 3,6). I SFO’erne er der særlig stor tilfredshed med aktiviteterne (i gennemsnit 4,0) og lidt lavere tilfredshed med personalets håndtering af konflikter og drillerier (i gennemsnit 3,8).

Fakta

Initiativet om landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser er en del af 'Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor', som blev indgået i 2019 mellem den tidligere regering, KL og Danske Regioner. Aftalen er videreført af regeringen.

Aftalen skal styrke offentlig ledelse og sikre kompetente ledere og medarbejdere og velfungerende offentlige arbejdspladser. Ud over brugertilfredshedsundersøgelser omfatter aftalen forskellige initiativer, herunder en årlig Ledelsesuge og en undersøgelse af medarbejdernes motivation.

En undersøgelse foretaget for Ledelseskommissionen i 2017 viste, at kun 60 procent af lederne brugte ledelsesinformation om brugertilfredshed. Ambitionen i 'Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor' er, at det i 2022 skal gælde alle offentlige ledere.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)