Regeringen har opdateret den nationale teststrategi

07-10-2020

Der lanceres i dag en opdateret national teststrategi, der bygger videre på erfaringerne med test indtil nu. Supervåbenet i bekæmpelsen af COVID-19 er fortsat afstand og hygiejne. Men når smitten viser sig, skal de smittede identificeres og isoleres, så smittekæderne brydes. Et vigtigt middel hertil er udbygningen af testkapaciteten i efteråret, så der kan testes 70-80.000 personer dagligt – og i særlige spidsbelastningsperioder 100.000 personer dagligt.

Der lanceres i dag en opdateret national teststrategi, der bygger videre på erfaringerne med test indtil nu. Supervåbenet i bekæmpelsen af COVID-19 er fortsat afstand og hygiejne. Men når smitten viser sig, skal de smittede identificeres og isoleres, så smittekæderne brydes. Et vigtigt middel hertil er udbygningen af testkapaciteten i efteråret, så der kan testes 70-80.000 personer dagligt – og i særlige spidsbelastningsperioder 100.000 personer dagligt.

Sundheds- og Ældreministeriet fremlægger i dag en opdateret teststrategi, der bygger ovenpå og dermed erstatter teststrategien fra d. 12. maj 2020. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger: 


Den danske strategi er at holde coronavirus nede, så samfundet kan være så åbent som muligt. Det gør vi ikke mindst med afstand og hygiejne, samt ved test, smitteopsporing og isolation. Når smitten blusser op, som den unægtelig vil gøre, og som vi ser nu, så sætter vi ind lokalt med en opsøgende testindsats, intensiv smitteopsporing og isolation

Pejlemærker for teststrategien

Den opdaterede teststrategi bygger på erfaringerne med test under den første del af COVID-19-epidemien. Teststrategien indeholder en markant udvidelse af testkapaciteten og en strategisk tilpasning af den rolle, som test skal spille i den fremadrettede bekæmpelse af epidemien. Derudover bygger teststrategien på følgende overordnede principper:

  • Testindsatsen skal være opsøgende og indsættes, hvor det vurderes, at den kan bidrage til størst mulig smittereduktion.
  • Testindsatsen skal være mobil og fleksibel, således at test kan gennemføres i hele landet og målrettes konkrete steder og situationer.
  • Test skal være lettilgængeligt, og borgerne skal have hurtigt svar på deres test således, at der kan iværksættes kontaktopsporing og isolation.

Udbygning af kapaciteten

Danmark er et af de lande i verden, der allerede nu tester flest i forhold til indbyggertal. I løbet af efteråret vil kapaciteten løbende blive yderligere udbygget, så der kan testes 70-80.000 personer for coronavirus om dagen.

Samtidig arbejdes der på, at der i spidsbelastningsperioder kan testes op til 100.000 personer om dagen. Det realiseres bl.a. gennem ekstra laboratoriefaciliteter i Vestdanmark, hvor endnu flere prøver kan blive analyseret. En stor og fleksibel testkapacitet skal understøtte arbejdet med at holde epidemien nede ved at smittede hurtigt identificeres, så opsporing og isolation kan påbegyndes.

Regeringen har også opstillet en målsætning om, at 80 procent skal have adgang til COVID-19 test inden for 24 timer. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger: 

I lyset af de stigende smittettal overstiger efterspørgslen på test vores aktuelle analysekapacitet. Det giver ventetid på test for danskerne. Derfor er det en væsentlig del af strategien, at kapaciteten henover efteråret skal øges markant. Vi fordeler testkapaciteten til de steder, hvor der ses mest smitte. Men vi prioriterer at teste personer med symptomer, der har behov for en sundhedsfaglig vurdering, og nære kontakter først. Det er helt afgørende, at test er let tilgængeligt for de grupper af borgere, som har brug for test, og at man hurtigt kan få svar på sin test. 

I den opdaterede teststrategi reserveres dele af testkapaciteten til nedenstående centrale grupper, således kapaciteten anvendes mest effektivt til at reducere smittespredningen:

  • Personer med symptomer, der har behov for en sundhedsfaglig vurdering
  • Nære kontakter til personer med påvist COVID-19
  • Patienter fx ved indlæggelse i mere end 24 timer
  • I forbindelse med lokal smittespredning, herunder beboere og personale ved udbrud i sundheds-, social- og ældresektoren
  • Regelmæssig test af personale på plejehjem, i hjemmeplejen og regionalt personale med patient- og beboerkontakt
  • Tilbud om test ved indrejse

Overskydende testkapacitet vil fortsat blive stillet til rådighed for alle borgere.

Styrkelse af testsystemet

I forbindelse med den yderligere udbygning af testkapaciteten skal testsystemet også gøres mere robust frem mod vintersæsonen.

Der arbejdes derfor på at sikre de fysiske rammer for teststationerne, at sikre tilstrækkelige medarbejderressourcer, at ressourcerne fordeles optimalt mellem faste og mobile teststationer, og at man i forhold til testudstyr er mindre afhængig af de samme få leverandører.

Derudover er det en væsentlig del af strategien, at testindsatsen så vidt muligt kan sættes ind lokalt, så samfundet kan være så åbent som muligt, imens smitten holdes nede. Det er således også nødvendigt med et mobilt og fleksibelt testsystem, hvor ressourcerne kan anvendes, hvor der er størst behov for dem. Derfor udbygges antallet af mobile enheder, således at testkapaciteten hurtigt kan flyttes rundt i landet i forhold til, hvor der er behov for at sætte ind med ekstra test.

Endelig skal der sikres et mere enkelt system for borgerne. Der pågår et arbejde med at tænke det såkaldte sundhedsspor og samfundsspor sammen, så borgerne oplever et mere sammenhængende og enstrenget system.

Opdateret COVID-19 teststrategi

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet