Sådan bliver kommuneskatterne i 2021

22-10-2020

Kommunerne har vedtaget deres budgetter for 2021 og har straks herefter indberettet deres skatteoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet.

Regeringen har sammen med et bredt politisk flertal lavet en udligningsreform, som sikrer et Danmark i balance, så der er råd til velfærd i hele landet.

Som led i udligningsreformen har kommuner med tab på reformen fået en ramme på i alt 430 mio. kr. til at sætte indkomstskatten op i 2021. I reformen var det forudsat, at skatten samlet set ender med at være uændret. Derfor indgik også en tilsvarende ramme til nedsættelser med tilskud, som er fordelt især til kommunerne med de højeste udskrivningsprocenter. Det har en række kommuner benyttet sig af.

Kommunernes indberetninger af de budgetterede skatter viser, at 15 kommuner øger og 21 kommuner sænker skatten. Samlet giver det en skatteforhøjelse på netto ca. 126 mio. kr. uden for de rammer, der er blevet tildelt på baggrund af udligningsreformen. Det udløser efter reglerne en modregning i bloktilskuddet svarende til den ekstra skattestigning. Regeringen vil samtidig søge opbakning til at nedsætte den statslige bundskat svarende til de højere kommunale skatter for 2021.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Jeg er glad for, at udligningsreformen har medvirket til, at en række kommuner med de højeste skatter sætter skatten ned. Det er også rimeligt, at nogle kommuner med lave skatter sætter skatten op. For Danmark er for lille til store forskelle. Det har også været et mål, at skatten samlet set hverken stiger eller falder, og derfor vil vi nu søge opbakning til, at bundskatten nedsættes.

- Astrid Krag

Fakta

  • Samlet sker der uden for de aftalte rammer for skattestigninger og -nedsættelser en forhøjelse af indkomstskatten med ca. 138 mio. kr. og en sænkning af dækningsafgiften på ca. 12 mio. kr.
  • Skattesanktionsloven fra 2009 medfører, at der sker en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen, hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét.
  • Sanktionen sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har overskredet en evt. tildelt ramme til forhøjelser, og kollektiv modregning af alle kommuner.  Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenuet i 2021, 50 pct. i 2022 og 2023 samt 25 pct. i 2024.
  • De indberettede oplysninger er i et vist omfang baseret på foreløbige oplysninger. Den endelige opgørelse af skatteresultatet og den modgående regulering i bloktilskuddet vil foreligge i december.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)