Antallet af patienter udredt for kræft i 2020 er på niveau med tidligere år

07-04-2021

Der er ikke tegn på, at det samlede antal patienter udredt i kræftpakkeforløb er lavere i 2020 sammenlignet med tidligere år. Samtidig blev otte ud af ti kræftpakkeforløb i 2020 gennemført inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Antallet af patienter udredt i kræftpakkeforløb i 2020 tyder på at være samme niveau som tidligere år. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

I rapporten fremgår det, at der i andet kvartal af 2020 skete et fald i antallet af henvisninger til kræftpakkeforløb. Sundhedsstyrelsen anslår, at faldet i andet kvartal af 2020 skyldes, at danskerne i mindre grad end normalt søgte læge under første bølge af coronaepidemien. Samtidig viser rapporten, at der var en stigning i antal patienter under udredning i pakkeforløb i andel halvdel af 2020. Det tyder derfor på, at det samlede antal patienter udredt i kræftpakkeforløb ikke var lavere for hele 2020 sammenlignet med tidligere år.

 Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Det var stærkt bekymrende, at vi under den første bølge af coronaepidemien oplevede et fald i henvisninger til kræftpakkeforløb. For hele 2020 tyder det nu på, at vi kommer op på samme niveau som de foregående år blandt andet på grund af sundhedsvæsenets store indsats under hele pandemien. Sundhedsvæsenet er en helt afgørende del af det danske velfærdssamfund, og det er så vigtigt, at man husker at søge læge, når man oplever symptomer, så der hurtigt kan igangsættes behandling. Særligt når det viser sig at være en alvorlig sygdom som kræft. Sundhedsvæsenet er åbent – også under pandemien. 

8 ud af 10 udredt inden for fristen

I hele 2020 blev 80-81% af de henviste patienter til kræftpakkeforløb udredt inden for den frist, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Overholdelsen af Sundhedsstyrelsens forløbstider synes umiddelbart i 2020 at være på niveau med foregående år.

Sundhedsstyrelsens forløbstider skal ses som en rettesnor for standardpatientforløb. Det betyder, at der ikke er en forventning om, at alle patienter udredes inden for den anbefalede frist, da der kan være andre forhold såsom anden sygdom eller særlige ønsker fra patienten, som kan forlænge forløbstiden for patienten.

Der ses dog store regionale forskelle på forløbstiderne for forskellige kræfttyper. Derfor har Sundhedsstyrelsen på baggrund af data fra fjerde kvartal af 2020 bedt regionerne om redegørelser for udvalgte områder, hvor der ses en lav overholdelse af forløbstiderne. Det handler konkret om at:

  • Region Hovedstaden skal redegøre for kirurgisk behandling af kræft i prostata og kirurgisk behandling af livmoderhalskræft.
  • Region Sjælland skal redegøre for kirurgisk behandling af lungekræft.
  • Region Syddanmark skal redegøre for medicinsk behandling af kræft i blæren og kirurgisk behandling af kræft i prostata.
  • Region Midtjylland skal redegøre for strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm.
  • Region Nordjylland skal redegøre for kirurgisk behandling af kræft i prostata.

Betydningen af anden bølge af corona i Danmark henover vintermånederne vil kunne ses i monitoreringsdata fra første kvartal af 2021. Rapporten forventes offentliggjort i slutningen af maj 2021 og vil ligeledes indeholde data for antallet af patienter udredt i kræftpakker og for overholdelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbsfrister.

Baggrund om data

Den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet har været sat i bero i hele 2019 og 2020 grundet overgangen til nyt landspatientregister (LPR3). Det betyder, at der ikke er data fra 2019 at sammenligne med, men at seneste opgørelser er fra 2018.

Dertil skal det bemærkes, at data er opgjort anderledes i 2020 end ved tidligere udgivelsesår, og sammenligningen mellem kvartalerne i 2020 og med tidligere år skal ske med forbehold for, at opgørelsestidspunktet for 2020 er senere end normalt. Et senere opgørelsestidspunkt medfører, at flere lange patientforløb medtages, og andelen af patientforløb, som ligger inden for standardforløbstiden, kan derved påvirkes til at ligge lavere i 2020 end ved tidligere år og ligger samtidig lavere i de første kvartaler i 2020 i forhold til de sidste.

Monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet varetages af Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen offentliggør på baggrund heraf en national kommentering af monitoreringsdataene. Med offentliggørelse af monitoreringsrapporten på kræftområdet for 1.-4. kvartal 2020 genoptages den kvartalsvise og årlige monitorering af kræftområdet. Sundhedsstyrelsen har i rapporten fokus på kommentering af 4. kvartal 2020.

Læs hele rapporten her. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet