Videreførelse af regler om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndteringen af COVID-19

27-08-2021

Indenrigs- og boligministeren har underskrevet en bekendtgørelse om fravigelse af dele af byggelovgivningens bestemmelser for at understøtte opførelse af test- og vaccinationscentre som led i håndteringen af COVID-19.

Bekendtgørelsen forlænger de allerede eksisterende regler. Reglerne skal sikre, at byggelovgivningens bestemmelser om byggetilladelse midlertidigt fraviges, så kommunerne hurtigt kan godkende etablering af COVID-19 test- og vaccinationscentre.

I stedet for byggetilladelse skal der inden ibrugtagning indhentes en udtalelse fra kommunalbestyrelsen til den konkrete brug. Her vil kommunen skulle tage stilling til, hvilke foranstaltninger der eventuelt er nødvendige, for at bygningen kan bruges til den konkrete anvendelse. Eksisterende bygninger, der tages i brug, skal leve op til reglerne om brand- og konstruktionsforhold i bygningsreglementet. Ved ansøgning om byggetilladelse til transportable konstruktioner i brand- og konstruktionsklasse 2-4, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver og statiker, skal kommunalbestyrelsen desuden foretage byggesagsbehandling af dokumentation for brand- og konstruktionsforhold.

Det er udgangspunktet efter epidemiloven, at bekendtgørelserne kan fastsættes med en gyldighedsperiode på højst 4 uger ad gangen, medmindre særlige grunde undtagelsesvis tilsiger en længere gyldighedsperiode. Kommuner og regioner vurderes fortsat i en længere periode endnu at skulle kunne fravige de pågældende bestemmelser i byggelovgivningen for hurtigt at kunne facilitere plads til foretagelse af tests og vaccinationer bl.a. med henblik på at forebygge lokale nedlukninger, så længe det er nødvendigt som følge af håndteringen af COVID-19. 

Smittesituationen følges dog løbende med henblik på at vurdere, om der er grundlag for, at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller ophæves, herunder inden de fastsatte reglers gyldighedsperiode udløber.

Folketingets Epidemiudvalg har udtalt sig for udstedelsen af reglerne.

Læs bekendtgørelsen i boksen til højre.

Det følger af epidemiloven, at ministeriet skal offentliggøre Epidemikommissionens indstilling om reglerne. Denne findes ligeledes i boksen til højre.

Tilføjelse 28.8.2021:
I lyset af pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet af den 27. august 2021 om, at den nuværende kategorisering af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom ophører den 10. september 2021 og efterfølgende ikke forlænges, ophører denne bekendtgørelse ligeledes den 10. september 2021, idet der efter denne dato ikke længere vil være hjemmel til at opretholde den.

Yderligere oplysninger
Pressechef Poul Aarøe Pedersen
Telefon: 29329847
E-mail: poa@im.dk