Finanslov 2022: Bedre vilkår til fødende og gratis tandpleje til unge

06-12-2021

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er med finanslovsaftalen for 2022 enige om at styrke svangreomsorgen, gøre tandplejen for unge mellem 18 og 21 år gratis, styrke sygehusvæsenets robusthed over vinteren samt nedbringe sagspuklen for sundhedspersonale fra tredjelande.

Bedre vilkår for fødende

Aftaleparterne er enige om at prioritere 100 mio. kr. i 2022, 110 mio. kr. i 2023, 115 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 til at styrke tryghed og nærvær før, under og efter fødslen. Prioriteringen skal bidrage til gravide og fødende kvinder får bedre vilkår, så alle børn sikres en god start på livet i familien. Den konkrete udmøntning drøftes med aftalepartierne, og der vil i den forbindelse være fokus på etablering af rettigheder for fødende og flere jordemødre. Endelig afsætter aftaleparterne 2 mio. kr. i 2022 til, at Sundhedsstyrelsen kan iværksætte en analyse og kortlægning af normeringer på fødselsområdet

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

At sætte børn i verden er noget helt særligt, og det skal ske trygt og sikkert. Derfor ser jeg frem til, at vi får løftet fødselsområdet. Jeg skal nu drøfte med partierne, hvordan vi nærmere skal udmønte midlerne til gavn for både de fødende og personalet.

Gratis tandpleje for unge

Mange unge stopper med at gå til tandlægen ved overgangen til voksentandplejen, hvor man skal betale for behandling. Aftaleparterne er enige om, at den gode tandsundhed bør fortsætte ind i voksenlivet. Derfor afsættes 40 mio. kr. i 2022, 170 mio. kr. i 2023, 260 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025 og frem for at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Derudover udvides fritvalgsordningen for 16-17-årige til at dække 16-21-årige. Det er forventningen at påbegynde implementering fra medio 2022 og indfase for én årgang om året. Ordningen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2025.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Der er desværre mange unge, der ikke kommer til tandlæge, når de fylder 18 år, bl.a. fordi de selv skal til at betale. For nogle kan der endda gå flere år, hvor de ikke får tjekket tænderne. Det skal vi helst undgå, da det kan gå ud over deres tandsundhed i fremtiden, og dermed også deres generelle sundhed. Nu bliver det først, når man fylder 22 år, at man selv skal betale, og det kan forhåbentligt forbedre de unges tandsundhed.

Vinterpakke og afvikling af flaskehalse for udenlandsk sundhedspersonale

Aftaleparterne er også enige om en såkaldt ”coronavinterpakke” på 1 mia. kroner til regionerne, der kan styrke sygehusvæsenets robusthed over vinteren. Midlerne kan bidrage til fremadrettet at styrke og understøtte aktiviteten, fastholde sundhedspersonale og få sygehusvæsenet gennem en ekstraordinært svær vintersæson til gavn for patienterne og personalet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Sundhedsvæsenet har ikke samme robusthed som sidste år, og vi går nu ind i en vinter, hvor vi forventer et stort pres på sygehusene som følge af COVID-19 og andre infektionssygdomme. Regionerne har en vigtig opgave med at opbygge yderligere kapacitet i sundhedsvæsenet i samarbejde med alle relevante personalegrupper, så alle patienter med behandlingsbehov, der ikke kan vente, kan komme til. Derfor er det en stor hjælp, at aftaleparterne er enige om at afsætte midler til at hjælpe regionerne med den store opgave.

Inkluderet i vinterpakken er også midler til at nedbringe puklen af ansøgninger fra sundhedspersonale, der er uddannet i tredjelande. Dermed arbejdes der for, at kvalificeret udenlandsk sundhedspersonale, som gerne vil arbejde i Danmark, hurtigere skal ud på sygehusene, hvor der er brug for arbejdskraften. Der afsættes 11,3 mio. kr. i 2022 og 11,8 mio. kr. i 2023 til at nedbringe sagspuklen for autorisationsansøgninger fra sundhedspersonale fra såkaldte tredjelande, altså fra et land uden for EU, EØS eller Norden.

Øvrige sundhedselementer i Finansloven

Der afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til at videreføre Nationalt Videnscenter for Hovedpine, som er etableret i tilknytning til Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet Glostrup. Videnscenteret har til formål at understøtte Danmarks førerposition inden for behandling og forskning i migræne- og hovedpine.

Der afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 til at styrke indsats til børn som pårørende. Aftaleparterne er enige om at styrke hjælpen til børn og unge, som er pårørende til forældre med somatisk sygdom, psykiske lidelser eller i familier med vold. Anvendelsen vil blive drøftet mellem aftaleparterne.

Links til faktaark:

Faktaark - 3. landspersonale

Faktaark - Børn som pårørende

Faktaark - FL22-aftale om fødende

Faktaark - FL22-aftale om gratis tandlæge til unge

Faktaark - Nationalt Videnscenter for Hovedpine

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet