Ny automatisk model for lokale nedlukninger

31-03-2021

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik. Den nye model vil træde i kraft den 12. april 2021, når den er behandlet i Epidemiudvalget.

For at bevare epidemikontrollen er det vigtigt, at nye smitteudbrud håndteres hurtigt, inden de spreder sig. Derfor er lokale nedlukninger en vigtig del af rammeaftalen om planen for genåbning af Danmark, som regeringen indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet den 22. marts 2021.

Læs rammeaftalen her

Der er nu udarbejdet en model for automatisk lokal nedlukning, som skal behandles i Epidemiudvalget den 7. april med henblik på ikrafttræden den 12. april.

Sundhedsminister, Magnus Heunicke siger:

Vi er nu et sted i epidemien, hvor vi gradvist genåbner det danske samfund. Forudsætningen for genåbningen er, at der slås hurtigt ned, så snart smitten stiger lokalt. Den automatiske model skal sikre, at der er helt klare kriterier for, hvornår og hvor meget, der skal lukkes ned, når smitten stiger lokalt. Modellen bygger oven på den indsats, som kommunerne og Styrelsen for Patientsikkerhed allerede gør for at bekæmpe lokale udbrud.

Den nye model for lokale nedlukninger beskriver klare kriterier for nedlukning af henholdsvis sogn og kommuner. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

Nedlukning af sogn

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når:

 • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
 • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
 • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:

 • Alle grundskoler
 • Alle SFO’er og klubtilbud
 • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
 • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
 • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning af sognet. Dertil etableres der nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget.

Anvendelse af lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug vil blive undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere.

Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunalbestyrelsen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk.

Nedlukning af kommuner

Når incidensen i en kommune overstiger 200 (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere,
er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i hele kommunen – at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud, som de er forpligtet til ved lukning af et sogn. Disse er listet ovenfor. Ligeledes vil samme undtagelser gælde for nedlukning af hele kommuner, som gælder ved nedlukning af sogn.

Derudover vil de respektive ministerier tage initiativ til, at der fastsættes regler om lukning af videregående uddannelser, liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre og indkøbscentre, udvalgsvarebutikker, forlystelsesparker mv. samt stormagasiner, arkader og basarer, i den udstrækning disse er genåbnet på det pågældende tidspunkt.

Ud fra en konkret vurdering af situationen i kommunen kan den ansvarlige ressortminister som hidtil – og som supplement til ovennævnte tiltag – forelægge yderligere tiltag for Epidemikommissionen, som herefter kan forelægges Epidemiudvalget med henblik på udstedelse af de nødvendige regler.

Nedlukning af en kommune skal ophæves, når kommunen en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000. Dette gælder både for de påbud, som kommunen selv har meddelt og for de tiltag, som den relevante ressortminister har iværksat.

Andre tiltag ved lokale nedlukninger

Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område. Og sundhedsmyndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.

Både ved nedlukning af sogn og kommuner gælder sundhedsmyndighedernes opfordringer til:

 • At se så få som muligt
 • At offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra
 • At private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette
 • At små børn passes hjemme
 • At dagtilbud opdeler i faste, mindre grupper mv., og at beboerne testes for COVID-19

Datagrundlag for lokale nedlukninger

Data for både kommuner og sogne forventes at foreligge på hverdageomkring kl. 12, hvorefter de relevante kommuner får besked om, at enten hele kommunen eller et eller 

flere sogn ligger over niveau, og at kommunalbestyrelsen derfor skal iværksætte automatisk nedlukning. Nedlukningen skal som udgangspunkt meddeles og kommunikeres om til borgerne inden udgangen af samme dag med henblik på nedlukning førstkommende hverdag.

Oversigter over kommuners og sognes incidenser vil blive offentliggjort, så det er muligt at følge med i udviklingen.

Øgede beføjelser til kommuner

Kommunalbestyrelsen får som noget nyt mulighed for –at meddele påbud om lukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Nedlukningen ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen er under niveau på et af parametrene.

Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Dertil etableres der nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget.

Anvendelse af lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug vil blive undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere.

Det vil efter reglerne herudover være en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan påbyde lukning af de pågældende lokaler og lokaliteter, at kommunalbestyrelsen vurderer, at et sådant påbud er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Derudover skal kommunens incidens overstige 100 (testkorrigeret).

Kommunalbestyrelsen vil endvidere skulle tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed inden for et nærmere angivet tidsrum. Reglerne vil både omfatte statslige, kommunale, private og selvejende institutioner og tilbud. De øgede beføjelser vil ske gennem en ny bekendtgørelse, som også skal behandles i Epidemiudvalget d. 7. april.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet