Medlemmer og stedfortrædere til Forfremmelsesrådet søges

12-11-2021

Sundhedsministeriet søger medlemmer og stedfortrædere til Forfremmelsesrådet med tiltrædelse 1. januar 2022. Medlemmerne og stedfortræderne vil blive udpeget af sundhedsministeren.

Enhver kan stille forslag til medlemmer og stedfortrædere til rådet, ligesom man også kan bringe sig selv i forslag. Det er dog et krav, at den enkelte ansøger skal være støttet af en relevant organisation. 

Af apotekerloven (Lov nr. 580 af 4. maj 2015) fremgår, at forfremmelseskonsulenterne beskikkes af sundhedsministeren efter indstilling fra organisationer, der repræsenterer henholdsvis farmaceuter, farmakonomer, apotekere, patienter, forbrugere og sygehusapoteksejerne i forening. 

Forfremmelsesrådets opgaver

Forfremmelsesrådets arbejde er delt op i sager om bevilling til at drive apotek og sager om ansættelse af private sygehusapotekere. 

Bevilling til at drive apotek:
Lægemiddelstyrelsen beslutter, hvem der skal meddeles bevilling til at drive et apotek. Lægemiddelstyrelsen skal - inden apotekerbevilling meddeles - rådføre sig med Forfremmelsesrådet. Rådets opgave er at udtale sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive et apotek. 

Ansættelse af sygehusapotekere:
Lægemiddelstyrelsens rolle i forbindelse med ansættelse af sygehusapotekere består i at foretage en vejledende faglig vurdering af ansøgerens egnethed, hvis ejeren af sygehusapoteket anmoder herom. Lægemiddelstyrelsen rådfører sig med forfremmelsesrådet i forbindelse med udarbejdelsen af denne vurdering.  Rådets opgave er at udtale sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet til at lede det pågældende sygehusapotek.

Forfremmelsesrådets sammensætning

Forfremmelsesrådet består af 6 medlemmer (i daglig tale forfremmelseskonsulenter), og sammensætningen afspejler de faggrupper (farmaceuter, farmakonomer, apotekere), der typisk arbejder på et apotek. Yderligere er der en konsulent, der repræsenterer patienterne, og en konsulent, der repræsenterer forbrugerne. Endelig er der en konsulent, som skal være ansat på et sygehusapotek. 

Medlemmerne beskikkes på følgende måde:

  • 5 medlemmer beskikkes for 3 år ad gangen efter indstilling fra organisationer, der repræsenterer henholdsvis farmaceuter, farmakonomer, apotekere, patienter og forbrugere. Disse medlemmer har mulighed for at blive genbeskikket én gang.

  • 1 medlem, som skal være ansat på et sygehusapotek, beskikkes for 4 år ad gangen efter indstilling fra sygehusapoteksejerne i forening. 

For hver konsulent beskikkes der en stedfortræder. 

Habilitet

Medlemmernes habilitet vil blive vurderet på grundlag af forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. Personer, der rådgiver Lægemiddelstyrelsen, skal udfylde en habilitetserklæring. For at sikre gennemsigtighed om habilitetsforhold offentliggør Lægemiddelstyrelsen habilitetserklæringerne på styrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk 

Vederlag

Der ydes ikke vederlag for varetagelsen af hvervet som forfremmelseskonsulent.

Læs mere om Forfremmelsesrådet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Yderligere information

Spørgsmål af praktisk karakter kan rettes til:

Hanne Bach
E-mail: hba@sum.dk

Ansøgningsfrist

1. december 2021 

Indstilling samt relevant dokumentation (CV) sendes elektronisk til:
hba@sum.dk og sum@sum.dk.

Mailen skal mærkes ”Forfremmelsesråd” i emnefeltet