Regeringen fremsætter lovforslag om sundhedsklynger

29-04-2022

I dag fremsætter regeringen sit lovforslag om at oprette sundhedsklynger rundt om de store akutsygehuse i hele landet. Sundhedsklyngerne skal skabe bedre sammenhæng på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.

Regeringen, Danske Regioner og KL indgik i juni 2021 en aftale om at etablere nye, forpligtende ‘sundhedsklynger’ omkring hvert af landets 21 akuthospitaler.

Den endelige struktur for de nye sundhedsklynger er en del af forhandlingerne om regeringens udspil til en sundhedsreform.

Og i dag er lovforslaget om de nye sundhedsklynger blevet fremsat i Folketinget.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Sundhedsklyngerne skal sikre et forpligtende samarbejde på tværs af sektorer og føre til bedre sammenhæng og tryghed for patienten. De er en vigtig del af vores udspil til en samlet sundhedsreform og danner fundamentet for de forandringer, vi skal skabe i vores sundhedsvæsen, hvor vi blandt andet skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Et stort tak til kommuner, regioner og praktiserende læger for et konstruktivt arbejde omkring lovforslaget. Nu håber jeg på at opnå en bred opbakning i Folketinget.

De nye sundhedsklynger vil både have et fagligt og et politisk niveau og indeholde repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Samtidig etableres fem overordnede sundhedssamarbejdsudvalg – ét i hver region – som står for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i sundhedsklyngerne. Det indebærer en forenkling i hver region i forhold til i dag, da de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg bliver slået sammen til et nyt ”sundhedssamarbejdsudvalg”.

Under høringsprocessen er der bl.a. blevet udtrykt et ønske om at styrke almen praksis rolle.

Dette er imødekommet ved at give almen praksis fast plads i sundhedssamarbejdsudvalget og sundhedsklyngernes politiske niveau.

Sundhedsklyngerne skal blandt andet:

  • Aftale lokale modeller for bedre patientforløb med fokus kvalitet og nærhed for borgeren.

  • Igangsætte samarbejdsprojekter om eksempelvis akutpladser, bedre forløb for udsatte psykiatriske patienter, borgere med kroniske sygdomme og fælles forebyggelsesindsatser.

  • Implementere og følge op på lokalt og nationalt aftalte initiativer, eksempelvis kvalitetsløft af akutindsatsen i kommunerne.

  • Følge nøgletal og data for populationen i sundhedsklyngen og sætte mål for udviklingen.

Der er prioriteret 80 mio. kr. som anvendes af hhv. regioner og kommuner i 2022 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde.

Læs hele lovforslaget her.

Se på dette kort, hvordan regioner og kommuner forventer, at de nye sundhedsklynger kommer til at se ud. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet