Fem kommuner kan få tilskud til en lavere indkomstskat i 2023

25-08-2022

Som led i udligningsreformen blev der givet mulighed for tilskud til skattenedsættelse, hvilket fem kommuner er blevet tildelt for 2023.

I udligningsreformen indgår det, at kommuner kan søge om tilskud til at sætte indkomstskatten ned. Fem kommuner har søgt om at sætte skatten ned for i alt 62,7 mio. kr., hvilket er inden for den afsatte ramme.

Det betyder, at alle fem kommuner kan få tilskud til at sætte skatten ned med det ansøgte beløb i 2023. Tilskuddet er i 2023 på 90 pct. af nedsættelsen og udfases frem mod 2027.

Fakta

  • Med udligningsreformen er det indført, at kommuner med tab i udligningsreformen kan sætte indkomstskatten op. Samtidig er der indført en midlertidig tilskudsordning, der skal understøtte nedsættelser af den kommunale indkomstskat.
  • Det midlertidige tilskud udgør i denne ordning 90 pct. af provenutabet ved en skattenedsættelse i 2023 og udfases over perioden 2023-2027.
  • Den maksimale ramme for skattenedsættelser med tilskud efter ordningen udgør 107,2 mio. kr. og er baseret på ansøgte skatteforhøjelser vedrørende tab i udligningsreformen.
  • Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023, at der endvidere etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften af erhvervsejendomme med tilskud i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023. Der er ansøgningsfrist til disse rammer den 9. september 2022.

Se fordeling af ramme til skattenedsættelser med tilskud efter udligningsreformens ordning.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Cecilie Rex Selmer, crs@im.dk, 72282417