Kommuner og regioners tilskud og udligning 2023 er meldt ud

30-06-2022

Tilskudsudmeldingen for 2023 er sendt til kommuner og regioner. Her er oplysninger om tilskud og vilkår for budgetlægningen i landets kommuner og regioner.

Tilskudsudmeldingen sætter beløb på både tilskud og udligningsbeløb. I 2023 fordeles et samlet statsligt tilskud på 75,0 mia. kr. til kommunerne. For regionerne fordeles et statsligt tilskud på 110,2 mia. kr. til at finansiere sundhedsområdet og 2,2 mia. kr. til at finansiere udviklingsopgaver i 2023.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen siger:

”De tilskud, der nu meldes til kommuner og regioner, finansierer de rammer, som vi har aftalt med KL og Danske Regioner i økonomiaftalerne. Det er bl.a. et løft på 1,3 mia. kr. i den kommunale serviceramme og et løft på 1 mia. kr. til sundhedsområdet i regionerne. Udligning sikrer sammenhængskraften med en omfordeling på samlet 22,1 mia. kr. mellem landets kommuner.”

Som følge af forårets økonomiaftale med KL kompenseres kommunerne for nettomerudgifter til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine gennem en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022. Desuden er det aftalt med KL at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Det sker gennem et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022, som er fordelt på baggrund af fordelingen af visiterede ukrainere til kommunerne.

I midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022 er der også taget højde for kommuner og regioners nettomerudgifter til den lokale indsats med covid-19.

Kommunerne vil til august bl.a. kunne søge om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Puljen er ekstraordinært forhøjet med 250 mio. kr. og udgør 620 mio. kr. i 2023. Forhøjelsen er aftalt med KL med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. 

Af centrale eller nye punkter i udmeldingen 2023 kan fremhæves:

  • Med udmeldingen angives en række centrale tal for kommunernes skattefastsættelse for 2023, herunder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og statsligt skønnet grundlag for dækningsafgift og grundskyld.
  • Der kan igennem to ordninger opnås dispensation til at forhøje indkomstskatten uden risiko for individuel sanktion. Med henblik på en samlet uændret kommunal skat er der også afsat puljer til tilskud til skattenedsættelser af indkomstskat og dækningsafgift.
  • Der er med udmeldingsbrevet angivet ansøgningsfrister og vilkår for særtilskud, skatterammer samt ansøgning til lånepuljer.
  • I forbindelse med midtvejsreguleringen 2022 udmøntes det ekstraordinære særtilskud til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Fordelingen er baseret på Udlændingestyrelsens opgørelse af visiterede ukrainere til kommunerne i perioden 16.marts til 19. maj og fremgår af tilskudsbogen.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver, Cecilie Rex Selmer, tlf. 72 28 24 17, crs@im.dk
Kontorchef, Dorte Lemmich Madsen, tlf. 25 23 92 66, dle@im.dk