Brostrøm og Grønbæk i spidsen for nyt Center for Sundt Liv og Trivsel

03-10-2022

Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden har i samarbejde besluttet at oprette Center for Sundt Liv og Trivsel. Dette langsigtede initiativ skal bidrage til at fremme sund vægt og trivsel hos børn i Danmark. Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, er valgt som bestyrelsesformand. Morten Grønbæk ansættes som direktør for centeret.

I maj 2022 besluttede et bredt flertal i Folketinget at prioritere 10 millioner kroner årligt i perioden 2023-2032 til at medfinansiere Center for Sundt Liv og Trivsel, og Novo Nordisk Fondens bestyrelse har netop besluttet at bevilge op til en milliard kroner til initiativet over 10 år. Det forventes, at centret åbner den 1. januar 2023.

Center for Sundt Liv og Trivsels primære formål er at tilvejebringe ny evidensbaseret viden om vægtudvikling og trivsel blandt børn. Denne viden skal omsættes til praksis i form af indsatser målrettet børn, deres familier og de fagprofessionelle samt de rammer der omgiver børnene. Indsatserne skal fremme trivsel, være afstigmatiserende og forebygge en vægtudvikling, som kan have betydning for den enkeltes fysiske og psykiske sundhed.

Indsatserne skal ske i tæt partnerskab med en bred vifte af offentlige og private aktører på området, herunder kommuner, regioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, foreninger m.fl. 

I forbindelse med etableringen af centret har sundhedsministeren indstillet Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, som formand for centerets bestyrelse. Derudover er Morten Grønbæk ansat som kommende centerdirektør. Morten Grønbæk kommer fra en stilling som direktør for Statens Institut for Folkesundhed og har stor erfaring med sundhedsforskning og ledelse fra sundhedsvæsenet. Han har også gennem en årrække været formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Sundhedsminister, Magnus Heunicke, siger:

Vi skal sikre mere viden om sundhed og trivsel, som er afgørende for det gode børne- og ungdomsliv. Derfor har vi med sundhedsreformen og i samarbejde med Novo Nordisk Fonden afsat finansiering til Center for Sundt Liv og Trivsel. Udpegningen af Søren Brostrøm som formand er udtryk for, at børns sundhed og trivsel har den højeste prioritet for regeringen. Samtidig er det en stor gevinst for centeret, at det er lykkedes at tiltrække en så stærk profil på forebyggelsesområdet som Morten Grønbæk som direktør for centeret. De to vil være garant for høj faglighed og et godt samspil mellem myndighederne, forskningsinstitutioner og centerets arbejde.

Administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden, Mads Krogsgaard Thomsen, siger:

Med Center for Sundt Liv og Trivsel ønsker vi at skabe de bedste rammer for de kommende generationers opvækst. Overvægt blandt børn er stigende, og for mange mennesker gælder det, at overvægt i barndommen og ungdommen bliver taget med i voksenlivet. Med støtten til det nye center ønsker vi at give mulighed for at iværksætte større indsatser til at sikre os ny viden og finde mere effektive tiltag, end vi har i dag, til at forstå og adressere de mange og komplekse årsager til udvikling i børns vægt og trivsel.

Direktør for Sundhedsstyrelsen og bestyrelsesformand for Center for Sundt Liv og Trivsel, Søren Brostrøm, siger:

Svær overvægt er et stigende sundhedsproblem, men en fokuseret indsats i barndommen kan både forebygge overvægt senere i livet og hjælpe det overvægtige barn, der oplever stigmatisering, lavt selvværd og dårlig trivsel. Med det nye specialiserede videns- og kompetencecenter, og den store langsigtede bevilling fra Fonden, har vi et godt grundlag for at vende udviklingen. Og med Morten Grønbæk har vi en meget stærk faglig profil i spidsen for det nye center. Jeg er overbevist om, at vi med Center for Sundt Liv og Trivsel kan placere Danmark helt i top internationalt på området.

Kommende direktør for Center for Sundt Liv og Trivsel, Morten Grønbæk, siger:

Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for centerets arbejde og bidrage til at sikre flere børneliv i balance. Mistrivsel og overvægt er et voksende samfundsproblem med en stor social slagside. Hvis vi skal sikre bedre sundhed og trivsel, er det oplagt at starte med vores børn og unge. Et barns tidlige udvikling, sundhed og trivsel har stor betydning for, hvordan barnet klarer sig senere i livet. I centeret vil vi derfor skabe mere viden om, hvilke indsatser der effektivt fremmer såvel sund vægt som trivsel blandt børn og unge.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet

Pressehenvendelser til Novo Nordisk Fonden

Christian Mostrup
TitelPressechef

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne er indstillet af Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danske Regioner, KL og Novo Nordisk Fonden. Bestyrelsens sammensætning er:

  • Søren Brostrøm (formand), Sundhedsstyrelsen
  • Annelise Fenger, vicedirektør, Fødevarestyrelsen
  • Arne Astrup, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden
  • Bente Merete Stallknecht, dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Camilla Hersom, vicedirektør, Danske Regioner
  • Christian Harsløf, direktør, KL
  • Dorte Bech Vizard, afdelingschef, Sundhedsministeriet

Fakta om Center for Sundt Liv og Trivsel

Center for Sundt Liv og Trivsel skal gennem tætte partnerskaber iværksætte aktiviteter, der er med til at gavne sundhed og trivsel for børnene, inden for fire nært forbundne indsatsområder, som alle bygger på en helhedsorienteret tilgang med fokus på generel sundhedsfremme og målrettede indsatser:

Ny viden: Centeret skal skabe grundlaget for virksomme politikker, indsatser og vidensbaserede forandringer gennem interdisciplinær forskning og udvikling.

Implementeringsforskning og forankring: Centeret skal skabe forandringer gennem forankring af virksomme indsatser og forskningsafprøvning af modeller for sundhedsfremme, forebyggelse og behandling.

Kompetenceudvikling: Centeret skal skabe og gennemføre uddannelser og kurser, der sikrer udbredelse af evidensbaseret viden og kompetencer til fagprofessionelle og frivillige.

Vidensdeling: Centeret skal indsamle og formidle evidensbaseret viden nationalt og internationalt.

Center for Sundt Liv og Trivsel stiftes som en privat forening af Novo Nordisk Fonden og Sundhedsministeriet.