Forældre er generelt tilfredse med deres barns skole og SFO

18-12-2023

En landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse viser, at 7 ud af 10 af de adspurgte forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole, og at 8 ud af 10 er til-fredse eller meget tilfredse med deres barns SFO/fritidshjem.

Der er generelt pæn tilfredshed med folkeskolerne og skolefritidsordningerne/fritidshjemmene rundt om i landet. Det fremgår af en ny brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i folkeskole og skolefritidsordningerne (SFO)/fritidshjem foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

På landsplan ligger forældrenes samlede tilfredshed med skolerne på 3,8 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds”, og 5 er ”meget tilfreds”. Tilfredsheden med SFO/fritidshjem ligger på 4,0. Tilfredsheden varierer på tværs af kommuner og institutioner.

133.397 borgere har deltaget i undersøgelsen. I undersøgelsen spørges ind til forældres tilfredshed med undervisningen, personalets indsats for barnets trivsel, indsats mod mobning, skolens ledelse og den samlede tilfredshed.

Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskole/SFO er en gentagelse af undersøgelsen fra 2020. Dengang viste resultaterne også, at størstedelen af forældrene var enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole og SFO. Således var næsten 8 ud af 10 forældre tilfredse med deres barns skole/SFO i 2020. Dermed er tilfredsheden en smule lavere i 2023 end i 2020, om end niveauet fortsat er højt og på linje med tidligere undersøgelser fra 2014, 2015 og 2017.  

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, siger:

Jeg er glad for, at forældrene stadig er overvejende tilfredse med folkeskoler og SFO’er. Det er et skulderklap til de mange lærere, pædagoger og skoleledere, der hver dag gør en forskel for vores børn og unge. Vi kan dog også se, at tilfredsheden er lavest på de ældste klassetrin, og at der er forældre, som oplever, at skolen ikke hjælper de unge godt nok i overgangen til ungdomsuddannelse. Desværre er der i dag alt for mange unge, som oplever, at de ikke ved nok om, hvad de vælger til eller fra, når de skal videre efter folkeskolen. En usynlig autopilot gør, at mange vælger gymnasiet. I det folkeskoleudspil, som regeringen præsenterede for nylig, har vi derfor et særligt fokus på at forbedre udskolingen. Og som noget nyt foreslår vi at oprette faget ’uddannelse og job’ i 7.-.9. klasse. Det gør vi for netop at sikre, at de unge kender de mange muligheder, der er. Som jeg ser det, er det en helt væsentlig del af skolens opgave.

Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen, siger:

Det er rigtig positivt at undersøgelsen viser, at forældrene generelt er meget tilfredse med deres børns skole og SFO. Hver dag gør dygtige medarbejdere og ledere et kæmpe stykke arbejde for at skabe gode rammer for vores børn og unge. Det er rigtig positivt, at vi kan se i brugertilfredshedsundersøgelsen, at forældrene anerkender deres store arbejde for at opnå den høje kvalitet. Men vi skal selvfølgelig hele tiden have fokus på kvaliteten og på at udvikle vores skoler og fritidstilbud. Derfor håber jeg, at man lokalt vil bruge undersøgelsens resultater til at fortsætte arbejdet. Samtidig bør man på den enkelte skole se på sine egne resultater og sætter ind dér, hvor der er behov.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, siger:

I de fleste familier fylder børnenes skole naturligt nok en hel del i hverdagen, og i en tid, hvor der er fokus på, at mange børn mistrives, er det utrolig vigtigt, at der er gode og trygge rammer for børnene både i folkeskolerne og de tilknyttede fritidstilbud. Derfor er det meget positivt, at undersøgelsen viser, at langt de fleste forældre generelt er tilfredse med den folkeskole og SFO, som deres børn går i. Vi skal gerne holde fast i den høje tilfredshed, i takt med at folkeskolen forandrer sig, og udover at tage temperaturen på tilfredsheden blandt forældrene kan brugertilfredshedsundersøgelserne bruges af kommunalbestyrelser og de enkelte skoler og SFO’er til at gøre skolerne og fritidstilbuddene endnu bedre.

Resultater er godt lokalt redskab

Resultaterne af undersøgelsen viser på landsplan, at forældre til børn i specialklasse/specialskole er mindst ligeså tilfredse med både skole og SFO, som andre forældre. Det samme gælder forældre til børn, der primært taler et andet sprog end dansk i hjemmet. Forældre til børn i 4.-9. klasse og forældre til børn, der modtager særlig støtte i almenklasser er mindre tilfredse med skolen, men lige så tilfredse med SFO. For begge forældregrupper er den gennemsnitlige tilfredshed med skolen på 3,6. Forventeligt er der også forskelle kommunerne imellem og mellem skoler i den enkelte kommune.

På skolerne er forældrene især tilfredse med arbejdet med at få deres børn til at føle sig trygge og glade, samt for det generelle samarbejde mellem forældre og barnets lærere og pædagoger (i gennemsnit 3,9). Omvendt er tilfredsheden lavere, når det gælder ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau (i gennemsnit 3,4). I SFO’erne er der særlig stor tilfredshed med aktiviteterne og personalets indsats for at gøre børnene trygge og glade (i gennemsnit 4,0) og lidt lavere tilfredshed med personalets håndtering af konflikter og drillerier (i gennemsnit 3,7). Alt i alt er dette mønster meget tilsvarende undersøgelsen i 2020.

Landsrapporten og dashboardet med resultater kan tilgås her.

Dashboardet viser resultaterne fra både 2020 og 2023 og giver således mulighed for at sammenligne resultater fra de to år på både kommune- og institutionsniveau.  

De landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser er tænkt som et redskab for lokal kvalitetsudvikling gennem inddragelse borgernes vurderinger af velfærdstilbud. Resultaterne af de øvrige undersøgelser kan ligeledes findes på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside.  

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk