Ny overvågningsmodel og andre genopretningsinitiativer skal styrke kræftområdet

14-12-2023

Alle initiativer i regeringens genopretningsplan for kræftområdet er nu igangsat, og der følges samtidig op på kræftinitiativer i regeringens Sundhedspakke. En forstærket overvågningsmodel skal sikre, at man undgår mørketal ift. overskridelser af de maksimale ventetider, og at der hurtigt kan reageres på kapacitetsudfordringer. Også en styrket patientrådgivning og en specialenhed med fokus på livstruende sygdomme skal implementeres.

I marts 2023 kom det frem, at en lang række alvorligt syge kræftpatienter tilknyttet Aarhus Universitetshospital ikke er blevet behandlet i tide og er blevet fejlinformeret om deres rettigheder. Kort derefter præsenterede regeringen en genopretningsplan for kræftområdet. I maj fulgte regeringen op med yderligere initiativer på kræftområdet som del af en ny Sundhedspakke.

Nu igangsættes det sidste initiativ fra genopretningsplanen i form af en forstærket model for overvågning af ventetider på kræftområdet. Samtidig påbegyndes implementering af to kræftinitiativer fra regeringens Sundhedspakke; en styrket patientrådgivning for patienter med livstruende sygdomme og en ny specialenhed for samarbejde om behandling af livstruende sygdomme.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Kræftpatienter skal kunne regne med, at de kan blive behandlet til tiden. Vi hverken kan eller skal acceptere, at patientrettigheder bliver tilsidesat. Derfor styrker vi nu overvågningen af de maksimale ventetider, samtidig med at vi gør det nemmere for patienter med kræft og andre livstruende sygdomme at få vejledning om deres rettigheder for fx at blive behandlet et andet sted i Danmark eller i udlandet, hvis de ikke kan få rettidig behandling på det sygehus, de er tilknyttet. Og vi etablerer også en specialenhed, for bl.a. at sikre at behandlingskapaciteten udnyttes bedst muligt på tværs af regionerne.

Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, siger:

Vi behandler stadigt flere patienter med kræft og yder en mere og mere specialiseret kræftbehandling i Danmark. Derfor er det vigtigt med et stærkt samarbejde mellem regionerne om at skabe et fælles overblik over kapaciteten, så vi har det bedst mulige grundlag for at løse de udfordringer, der kan opstå med at sikre tilstrækkelig kapacitet. Der kan den nye specialenhed bidrage. Samtidigt er jeg glad, for, at vi får midler til at styrke de regionale patientvejledninger. Kræftpatienter står i en utrolig svær situation, og vi vil gerne sikre, at de får den bedst mulige hjælp og støtte. Det er derfor meget positivt, at vi nu får endnu bedre muligheder for hurtigt at kunne hjælpe patienterne, hvis de er usikre på rettighederne i deres behandlingsforløb.

 

Om forstærket model for overvågning af de maksimale ventetider

Med den forstærkede indberetningsmodel styrker alle regioner deres løbende overvågning af driften ved at udbygge den regionale overvågning (early warning-systemer) med et mere tidstro overblik, så der lokalt er bedre forudsætninger for at handle, før at de maksimale ventetider potentielt overskrides. Samtidig udbygges den nationale overvågning, så der fremover ikke vil være ”mørketal” i overvågningen af patientforløb omfattet af de maksimale ventetider.

Fremover skal alle overskridelser af de maksimale ventetider indberettes til sundhedsmyndighederne, herunder også de lovlige overskridelser, så der kommer et større kendskab til kapacitetssituationen på kræftområdet end med den nuværende overvågning, hvor det kun er overskridelser, hvor reglerne om de maksimale ventetider ikke er overholdt, der indberettes. 

Modellen skal implementeres fra primo 2024 og vil køre kvartalsvis. Det faglige oplæg kan findes her.

Om styrket patientrådgivning for patienter med livstruende sygdomme

Med den styrkede patientrådgivning vil alle regioner styrke kapaciteten og ekspertisen i deres patientvejledninger, så patienter med livstruende sygdomme hurtigt kan komme i kontakt med en patientvejleder og få den vejledning om deres patientrettigheder, som de har behov for i deres behandlingsforløb. Den styrkede rådgivning integreres i den eksisterende regionale patientvejledning. Det skal sikre, at alle patienter – uanset, hvad de fejler – fortsat har én og samme regionale indgang til vejledning om deres behandlingsforløb.

Initiativet vil blive implementeret primo 2024. Det faglige oplæg kan findes her.

Om specialenhed for samarbejde om behandling af livstruende sygdomme

Specialenheden skal styrke samarbejdet på tværs af regionerne ift. effektiv udnyttelse af behandlingskapacitet og bistå regionerne ved kapacitetsudfordringer på kræftområdet. Specialenheden skal bl.a. også understøtte hospitalsafdelingernes løbende overvågning af ventetider og evt. kapacitetsudfordringer.

Specialenheden forankres i Region Hovedstaden, som varetager opgaven på vegne af alle regioner. Initiativet vil blive implementeret primo 2024. Det faglige oplæg kan findes her.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk