Ny rapport: Sammenligning af sundhedsvæsenets organisering i seks lande

07-12-2023

Sundhedsstrukturkommissionen har fået udarbejdet en rapport, der analyserer sundhedsvæsenets overordnede organisering i England, Holland, Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Analysen er baseret på en omfattende litteraturkortlægning samt interviews med myndigheder og eksperter i de udvalgte lande.

Rapporten kommer blandt andet ind på de overordnede forvaltningsstrukturer på tværs af de udvalgte lande. Danmark, Norge og Sverige har forholdsvis komplekse forvaltningsstrukturer med flere forvaltningsled end de øvrige lande, mens f.eks. England og Finland gennem reformer har forenklet forvaltningsstrukturerne med henblik på at sikre sammenhæng, effektivitet og lige adgang for borgerne.

Derudover belyser rapporten finansieringen af sundhedsvæsenet, som hovedsageligt er offentligt finansieret i alle landene. Også finansieringen af ældreplejen, det specialiserede voksenområde og udbredelsen af brugerbetaling bliver belyst i rapporten.

Medlem af Sundhedsstrukturkommissionen professor Jakob Kjellberg siger:

Udviklingen mod en ældre befolkning er vi ikke alene om i Danmark. Der er interessant at se, hvilke strategier vores nabolande har taget i brug i deres reformer af sundhedsvæsenet. Vi finder det i kommissionen interessant, hvordan bl.a. Sverige har satset på at sikre tværsektorielle samarbejde og sammenhængende forløb for patienterne, og hvordan Finland og England har forsøgt at skabe en enhedsorganisering, hvor ét forvaltningsniveau har det samlede ansvar for de fleste sundhedsopgaver. Denne kortlægning bidrager med vigtig viden og inspiration i vores videre arbejde med at opstille forslag til modeller for en ny måde at organisere vores sundhedsvæsen på.

Analysen er gennemført med en pragmatisk tilgang, der tager højde for, at de udvalgte lande i varierende grad og på forskellige måder vil have interessante perspektiver for den danske Sundhedsstrukturkommission.

Der indgår løbende casestudier i analysen for at illustrere og eksemplificere interessante perspektiver, for eksempel i forhold til forebyggelse i primærsektoren og effektivisering på tværs af sektorer.

Hent ny rapport: Sammenligning af sundhedsvæsenets organisering i seks lande

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk