Sådan bliver de kommunale skatter i 2023

18-01-2023

Kommunerne vedtog i efteråret deres budgetter og skatter for 2023. Tallene viser samlet set en kommunal skattestigning på ca. 389 mio. kr., som planlægges neutraliseret ved en statslig skattenedsættelse.

Kommunernes budgetter viser, at 18 kommuner sætter skatten op for 2023, mens seks kommuner sætter skatten ned. En foreløbig opgørelse viser, at de kommunale skatter stiger med ca. 389 mio. kr., hvilket dækker over en stigning på ca. 402 mio. kr. i indkomstskatten og en nedsættelse på ca. 13 mio. kr. i dækningsafgiften af erhvervsejendomme.

For 2023 er der kommuner, som har søgt om og har fået tildelt ramme til skatteforhøjelser hhv. skattenedsættelser med tilskud. Det følger dels af den politiske aftale om udligningsreformen fra 2020 og dels af økonomiaftalen for 2023 med KL. Rammerne til skatteforhøjelser hhv. skattenedsættelser med tilskud er fastsat med henblik på, at de kommunale skatter samlet set holdes i ro.

De tildelte rammer til nedsættelser med tilskud, som følger af aftalen med KL, er ikke blevet fuldt ud udnyttet. Regeringen vil tage initiativ til at fordele den uudnyttede del på baggrund af kommunernes tidligere ansøgninger og budgetresultatet. 

En lille del af de samlede, vedtagne skattestigninger følger af rammer, som er knyttet til udligningsreformen. Resten af stigningen på ca. 336 mio. kr., som ligger ud over disse rammer, udløser efter gældende regler en modregning i bloktilskuddet. 

Indenrigs- og Sundhedsministeren Sophie Løhde siger:

Det er vigtigt, der er ro om skatten. Regeringen vil derfor nedsætte den statslige bundskat, så den modsvarer de højere kommunale skatter i 2023. Dermed vil den samlede skat for borgerne under ét være uændret.

Se tabel over ændringer i den kommunale skattesatser 2022-2023: link

Se tabel over kommunernes skatteudskrivning for 2023: link

Fakta

  • Skattesanktionsloven medfører, at der sker en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen, hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét.
  • Modregning sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har overskredet en evt. tildelt ramme til forhøjelser, og kollektiv modregning af alle kommuner. Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenustigningen i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 samt 25 pct. i 2026.
  • Ændringer, der ligger inden for udligningsreformens rammer, vil ikke udløse en modregning.
  • Skatteresultatet er i et vist omfang baseret på foreløbige oplysninger. Den endelige opgørelse af skatteresultatet og den modgående regulering i bloktilskuddet vil foreligge senere i 2023.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk