De kommunale skatter i 2024

27-10-2023

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2024 og budgetterer samlet set med en skattestigning på ca. 687 mio. kr. Regeringen planlægger at neutralisere den kommunale skattestigning med en statslig skattenedsættelse.

Kommunerne har indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvilke skatter de budgetterer med for 2024. 13 kommuner sætter skatten op i 2024, og to kommuner sætter skatten ned.

En foreløbig opgørelse viser, at de kommunale skatter dermed samlet set stiger med ca. 687 mio. kr. i 2024. Stigningen i de kommunale skatter udløser efter gældende regler en modregning i bloktilskuddet.

Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

For at neutralisere de kommunale skattestigninger vil regeringen foretage en modgående nedsættelse af den statslige bundskat

Med baggrund i den politiske aftale om udligningsreformen fra 2020 er der kommuner, som har fået tildelt ramme til skatteforhøjelser for 2024, og kommuner der har søgt og fået tildelt en tilsvarende ramme til skattenedsættelser med tilskud for 2024.

Resten af stigningen i de kommunale skatter på ca. 668 mio. kr. udløser efter gældende regler en modregning i bloktilskuddet. I 2024 er størstedelen af modregningen individuel, det vil sige rettet mod de kommuner, der har hævet skatten. 

Se tabel over ændringer i den kommunale skattesatser 2023-2024.

Se tabel over kommunernes skatteudskrivning for 2024.

Fakta

  • De samlede kommunale skattestigninger dækker over en stigning på ca. 708 mio. kr. i indkomstskatten og en nedsættelse på ca. 21 mio. kr. af dækningsafgift for erhvervsejendomme.
  • Skattesanktionsloven indebærer, at der foretages en modgående regulering af bloktilskuddet, hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét. Ændringer som følge af udligningsreformens skatterammer indgår ikke i den opgjorte skatteoverskridelse.
  • Modregningen svarer til skatteoverskridelsen og sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har overskredet en evt. tildelt ramme til forhøjelser, og kollektiv modregning af alle kommuner. Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenustigningen i 2024, 50 pct. i 2025 og 2026 samt 25 pct. i 2027.

Skatteresultatet er i et vist omfang baseret på foreløbige oplysninger. Den endelige opgørelse af skatteresultatet og den modgående regulering i bloktilskuddet vil foreligge ultimo 2023.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk