Tronskifte

Henset til vinterens tronskifte gøres opmærksom på, at der kan forekomme længere sagsbehandlingstid på aktuelle og nye indstillinger samt forsinket produktion og levering af medaljer på allerede igangværende sager. Det vil således kunne ske, at en dekorering ikke vil kunne nå frem i forhold til planlagt eller ønsket overrækkelse. Ministeriet har ikke mulighed for at udmelde forventet levering og opfordrer derfor til, at indstiller har et alternativ til overrækkelsesarrangementer, evt. venter med at planlægge arrangementer - indtil medaljen ER modtaget..

Den Kongelige Fortjenstmedalje og Den Kongelige Belønningsmedalje

Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandler indstillinger om Den Kongelige Fortjenstmedalje og Den Kongelige Belønningsmedalje inden for stat, region og kommune på indenrigs- og sundhedsområdet.

Den Kongelige Belønningsmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme beskæftigelsesområde i den offentlige sektor - og under den samme ansættelsesmyndighed.

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld ansættelse eller i forbindelse med udtræden af arbejdsmarkedet efter mindst 40 års ansættelse i samme private virksomhed. 

Indstillinger om dekorering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet omhandler primært:

På indenrigsområder: 

 • Administrativt personale i regioner og kommuner, herunder også for fælleskommunale selskaber og aktieselskaber ejet af kommunen
 • Specialearbejdere, gartnere, rådhusbetjente m.fl.

På sundhedsområdet:

 • Sundhedspersonale ansat inden for sygehusvæsnet
 • Farmakonomer ansat på apotekerne (privat virksomhed)
 • Tandklinikpersonale på det kommunale område.   

Hvem kan indstilles?

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Det er således arbejdsgiver, der indstiller sin medarbejder til dekorering. Personer med ledelsesfunktioner eller med en akademisk uddannelse samt chefer kan ikke indstilles til Kongehusets medaljer. Opmærksomheden henledes på, at der er et lønmaksimum i udgangspunktet på kr. 40.000 pr. måned ekskl. tillæg og pension. Desuden er kriterierne vejledende, og sagerne bliver afgjort efter en individuel og samlet vurdering.

Hvis man allerede er tildelt Fortjenstmedaljen efter 40 år, kan man ikke efterfølgende tildeles Belønningsmedaljen efter 50 år.

Det er udelukkende danske statsborgere som kan indstilles til dekorering fra det danske kongehus. 

Indstilling til ministeriet 

Når en arbejdsgiver indstiller en medarbejder, er det vigtigt, at vi får alle de rigtige oplysninger. Vi skal bede om følgende:

 1. Indstilling samt diverse redegørelser, forsynet med relevante signaturer (håndskrevet underskrift)..
 2. Den ansattes fulde navn, bopælsadresse, cpr.-nummer samt aktuel stillingsbetegnelse.
 3. Den ansattes konkrete ansættelsessted på indstillingstidspunktet.
 4. Seneste lønbilag. 
 5. Redegørelse for at den ansatte har ydet en fortjenstfuld indsats.
 6. Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (jfr. nedenfor om sagsbehandlingstid). Ved dokumenteret bevilget orlov/værnepligt tillægges perioden således at jubilæumsdatoen rykkes tilsvarende.
 7. Præcis og overskuelig ansættelseshistorik inklusiv periode og datooptegnelse.
 8. Bekræftelse på, at beskæftigelsesgraden i hele ansættelsesperioden har været på minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm. Personer ansat i skåne-, fleksjob og seniorordninger sidestilles med fuldtidsansatte. 
 9. Såfremt jubilæum allerede er afholdt anføres - under behørig hensyntagen til sagsbehandlingstid - dato for en senere overrækkelse. Opmærksomheden henledes på, at overrækkelsesdato ikke kan placeres før jubilæumsdato.
 10. Tidspunktet for arbejdsophør (udtræden af arbejdsmarkedet), hvis der anmodes om tildeling af Belønningsmedalje efter mindre end 50 års ansættelse.
 11. Konkret adresse hvortil en eventuel medalje skal sendes samt tillige angivelse af navn på attention person. 
 12. EAN lokationsnummer, CVR-nummer, referenceperson og præcis faktureringsadresse.

Blanket til indstilling  

Benyt linket herunder til blanketten, som skal udfyldes, printes og altid følge med som bilag til selve indstillingen.

Blanket til indstilling

 

Sagsbehandling

Indstilling skal fremsendes i brevform på officielt brevpapir fra organisationens eller institutionens ledelse/afdeling (HR-afdeling) og stiles til:

Departementschefen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K.

Brevdato, afsenderadresse og kontaktperson (e-mail adresse) skal fremgå tydeligt af brevet.

Når en indstilling om Fortjenst- eller Belønningsmedalje er modtaget i ministeriet, sender vi et kvitteringsbrev for modtagelsen til indstiller. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål o.a. kontakter vi indstiller.

Såfremt en indstilling tegner til en positiv afgørelse, sender ministeriet en samtykkeerklæring til den indstillede til brug for ministeriets indhentelse af oplysninger i kriminalregistret.  

Gebyr

Indstiller opkræves et gebyr på aktuelt (gælder tildelinger fra og med den 1. marts 2017) 2.800 kr. per fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kr. per belønningsmedaljeekspedition. Gebyret opkræves af ministeriet på Ordenskapitlets vegne. 

Opmærksomheden henledes på, at ministeriets opkrævning af gebyr for medalje udelukkende retter sig mod indstiller. Faktura stiles således altid til indstiller-adressen, ligesom det er indstiller-adressens CVR-nummer, EAN-nummer samt fast referenceperson dertil, som fordres anført i indstillingen til ministeriet. Fakturering herefter skal forvaltes af og/eller eventuelt videreformidles fra indstiller selv.

Audiens

Gå til side om offentlig audiens på Kongehusets hjemmeside

 

Senest opdateret 27-05-2024

Indstillinger om dekorering af andre personalegrupper

Social-, Bolig og Ældreministeriet:

 • Ansatte ved bo- og specialtilbud o.l. 
 • Ansatte inden for boligforhold og boligformer, bygge- og byfornyelse samt parallelsamfund
 • Ansatte på plejecentre, ældrecentre og i hjemmeplejen

Børne- og Undervisningsministeriet:

 • Ansatte inden for børneområdet, (f.eks. i kommunernes dagpleje, børne- og ungetilbud samt pædagoger i dagsinstitutioner)
 • Personale inden for undervisning i folkeskoler, SFO og øvrige uddannelsesinstitutioner

Erhervsministeriet:

 • Alle privatansatte

Sagsbehandlingstider - Fortjenstmedaljen og Belønningsmedaljen

Vi gør opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er op mod 5 måneder fra modtagelsen af indstillingen, dog op mod 6-7 måneder i sommerperioden. Fastlæggelse af dato for overrækkelse skal derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid. Det henstilles, at indstilling modtages i ministeriet i så god tid som muligt, dog tidligst 9 måneder før planlagt overrækkelse.

For indstillinger modtaget i ministeriet efter den 1. marts  gælder, at overrækkelse tidligst vil kunne ske efter den 1. november.

Anmodningen bør være sendt til ministeriet, mens det hverv eller arbejde, som kan begrunde en dekorering, består, eller som undtagelse meget kort tid efter ophør (op til 3 måneder).