Bertel Haarder fordeler tilskud og lån for 1,5 mia. kr. til landets kommuner

27-08-2010

Samlet set modtager kommunerne 1,5 mia. kr. i særtilskud og låneadgang, fordelt på 532 mio. kr. i særtilskud og ca. 1. mia. kr. i låneadgang.

Som led i økonomiaftalen for 2011 aftalte regeringen og KL, i lighed med sidste år, at afsætte en forhøjet tilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 500 mio. kr. Hovedstadskommunerne finansierer desuden en pulje til fordeling inden for disse kommuner.

Med henblik på at understøtte medfinansieringen af kvalitetsfondsmidlerne til anlægsinvesteringer på de borgernære områder og særligt på folkeskoleområdet, i kommuner i en vanskelig situation, blev desuden afsat en lånepulje på 800 mio. kr. Dertil kommer den ordinære lånepulje på ca. 200 mio. kr.

På baggrund af kommunernes ansøgninger har indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder nu fordelt tilskud til i alt 44 kommuner og låneadgang til i alt 60 kommuner, således at disse kan indregnes i kommunernes budgetlægning for 2011.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

Med udmeldingen af særtilskud og låneadgang gives en håndsrækning til at også kommuner med særlige økonomiske udfordringer kan få budgetterne til at balancere og kan gennemføre investeringer i bl.a. bedre rammer i daginstitutioner, skoler og på ældreområdet.

- Bertel Haarder


Tabel: Fordeling af særtilskud og låneadgang for 2011 

 

Fordeling af særtilskud og låneadgang for 2011 

 

Mio.kr. 

 

Særtilskud for kommuner i hele landet* (§ 16)

 

380 

 

Særtilskud for hovedstadskommunerne (§ 19)

 

152 

 

Lånepulje til investeringer på kvalitetsfondsområderne

 

789

 

Ordinær lånepulje til anlægsinvesteringer 

 

198 

 

Samlet

 

1.519

   

* Ekskl. udviklingsaftaler


Baggrund


Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet fordeles i medfør af § 16 i udligningsloven. I lighed med 2010 er puljen midlertidigt forhøjet til 500 mio. kr.
Forhøjelsen er begrundet i, at et mindre antal kommuner, i lighed med sidste år, aktuelt står i en vanskelig økonomisk situation.
Der er i alt fordelt 380 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning til i alt 32 kommuner. Puljens øvrige midler benyttes til bl.a. udviklingsaftaler og støtte til kommuners forsøgsprojekter i landdistrikterne.

Særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder er afsat med § 19 i udligningsloven. Puljen er i 2011 på 244 mio. kr. Den samlede tilskudspulje udgør 0,07 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager til puljen i forhold til deres indbyggertal.
Der er i alt fordelt 152 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning til i alt 12 kommuner. Furesø Kommune modtager ifølge aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum kommuner særskilt 57 mio. kr. i 2011.

Allerede i juli blev der for 2011 udmøntet i alt to mia. kr. fra Kvalitetsfonden i tilskud med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen samt på ældreområdet mv. Desuden blev der i 2011 afsat en lånepulje på 800 mio. kr. målrettet medfinansiering af investeringerne på kvalitetsfondsområderne, herunder særligt folkeskoleområdet, i kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Der er i alt fordelt 789 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning til i alt 55 kommuner.

Den såkaldte ordinære lånepulje er afsat i medfør af de kommunale låneregler og udgør i år 200 mio. kr. Kommunerne kan ansøge om låneadgang fra puljen til de fleste former for anlægsinvestering. Der er i alt fordelt 198 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning til i alt 26 kommuner.

For alle puljerne er der afsat en restpulje.

Den præcise fordeling af puljerne kan ses via linksene herunder:

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)