Farum-kommissionen har afgivet sin beretning - nyt udvalg skal sikre klare regler for, hvornår borgmesteren kan suspenderesKontakt

12-04-2012

Regeringen vil nedsætte et lovforberedende udvalg, der bl.a. skal sikre mere tydelige regler for, hvornår en borgmester kan suspenderes. Det sker, efter Farum-kommissionen i dag har afleveret sin beretning.

Hvordan forhindrer vi, at der bliver en ny Farum-sag?

Det er et af de mange spørgsmål, som Farum-kommissionen har forsøgt at finde svar på med sin 12.546 sider lange beretning, som kommissionen har arbejdet på siden 2003 og afleveret til justitsministeren i dag.

Baggrunden for kommissionens nedsættelse var den række af meget kritisable forhold omkring Farum Kommunes administration, herunder borgmesterens ageren, der blev afdækket i medierne i løbet af 2002.

Kommissionen kommer blandt andet med to anbefalinger om lovændringer på Økonomi- og Indenrigsministeriets område: For det første bør man se på, om reglerne for, hvornår en borgmester kan suspenderes, kan blive mere tydelige. For det andet bør man indføre mere ufravigelige frister for, hvornår dagsordner og bilag skal sendes til kommunalbestyrelsesmedlemmerne forud for møder i kommunalbestyrelsen.

På den baggrund har regeringen besluttet at nedsætte et lovforberedende udvalg, der skal se på de to anbefalinger.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

Jeg er meget tilfreds med i dag at have modtaget Farum-kommissionens beretning. Farum-kommissionen har med sin beretning givet en meget omfattende beskrivelse af det samlede begivenhedsforløb i Farumsagen og har dermed sat punktum for en meget omtalt og usædvanlig sag. Beretningens redegørelse for, hvad der foregik i Farum Kommune i perioden fra 1. januar 1990 til den 6. august 2003 er lærerig. Nu må vi se nærmere på kommissionens forslag til, hvordan vi kan forhindre, at historien måtte gentage sig. Og i den forbindelse skal bl.a. det lovforberedende udvalg, som regeringen vil nedsætte, hjælpe os på vej.

- Morten Bødskov

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Farum-sagen har vist os, at det er afgørende, at kommunalbestyrelserne har en reel mulighed for at trække i håndbremsen, hvis en borgmester handler groft i strid med lovgivningen. Nu sætter vi et udvalg til at se på, om vi kan formulere reglerne for suspension af borgmesteren bedre, så det bliver klart for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvornår de har mulighed for at tage initiativ til at suspendere borgmesteren. Samtidig skal udvalget se på fristerne for, hvornår kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal have dagsordner og materiale forud for møder i kommunalbestyrelsen.

- Margrethe Vestager 

Baggrund

Farum-kommissionen har i dag afgivet sin beretning til justitsminister Morten Bødskov. Undersøgelseskommissionen har med landsdommer John Mosegaard som formand undersøgt den såkaldte Farum-sag.

Sagen vedrører navnlig det kommunale område, som hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beretningen afgives til justitsministeren, fordi dette følger af lov om undersøgelseskommissioner.

Farum-kommissionen har haft til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til de beskrivelser og påstande, der er fremkommet i medierne og den offentlige debat, om en lang række kritisable forhold vedrørende Farum Kommune i perioden 1. januar 1990 til kommissionens nedsættelse den 6. august 2003.

Farum-kommissionen har endvidere haft til opgave at komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen af det samlede begivenhedsforløb kan begrunde.

Beretningens bind 1-16 er på 4.837 sider, og beretningens bilagsdel er på 7709 sider. Resultatet af kommissionens arbejde er sammenfattet i bind 1.

Justitsministeriet har nu sendt beretningen videre til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, hvor beretningen vil blive behandlet, samt til Folketingets Retsudvalg og Kommunaludvalg til orientering.

Samtidig vil de relevante ministerier overveje de forslag, som er indeholdt i beretningen.

Beretningen er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) samt Farum-kommissionens hjemmeside (www.farumkommissionen.dk). En trykt udgave af beretningen vil desuden i dag kunne afhentes i Justitsministeriet mellem kl. 10.30-12.00.

Yderligere oplysninger om Farum-kommissionen, herunder om kommissorium, organisation mv., kan findes på kommissionens hjemmeside ( www.farumkommissionen.dk ).