Kommunerne får næsten 900 mio. kr. i særtilskudKontakt

31-08-2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager fordeler særtilskud for i alt næsten 900 mio. kr. Derudover gives der låneadgang for 942 mio. kr., som bl.a. skal bruges til at renovere skoler, plejehjem og daginstitutioner samt til investeringer i f.eks. idrætshaller og veje.

Som led i justeringen af den kommunale udligningsordning besluttede aftalepartierne at forhøje særtilskudspuljen for vanskeligt stillede kommuner i hele landet til i alt 400 mio. kr. for 2013. Hovedstadskommunerne finansierer selv mellem sig en særtilskudspulje til fordeling til vanskeligt stillede hovedstadskommuner. Desuden er der oprettet en ny særtilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner, der i områder af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har nu på baggrund af ansøgningerne fra kommunerne fordelt tilskud til i alt 55 kommuner.

Derudover har økonomi- og indenrigsministeren givet 64 kommuner tilladelse til at låne i alt 942 mio. kr. i 2013. Pengene skal bl.a. bruges til at renovere og forbedre landets folkeskoler, dagsinstitutioner, plejehjem og idrætsfaciliteter. Derudover bruges en del af pengene på øget digitalisering samt til øvrige investeringer i f.eks. idrætshaller og veje.

De meddelte tilskud og låneadgange kan nu indregnes i kommunernes budgetlægning for 2013.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Med særtilskudspuljerne støtter vi kommuner med særlige økonomiske udfordringer og kommuner med mange borgere med sociale problemer. Derudover giver vi låneadgang til at gennemføre mere end 800 kommunale anlægsaktiviteter. Det gavner både borgerne, som får glæde af nyrenoverede plejehjem og skoler eller idrætshaller – og så skaber det samtidig arbejdspladser.

- Margrethe Vestager

Fordeling Af Særtilskud For 2013

* Inklusive udviklingsaftaler/udviklingspartnerskaber samt restpulje fra 2012.

Baggrund

Baggrund vedr. særtilskudspuljerne

Den generelle særtilskudpulje og hovedstadspuljen (§§ 16 og 19)

  • Er begge rettet mod den enkelte kommunes samlede økonomi (geografien og finansieringen er bare forskellig).
  • Det skal ses i lyset af, at dels er der ikke 100 pct. udligning, og dels kan det generelle system ikke nødvendigvis opfange fx særlige lokale forhold eller mere akut opståede udfordringer for nogle kommuner.
  • Den generelle særtilsudspulje er i 2013 ekstraordinært forhøjet til i alt 400 mio. kr. (det permanente niveau udgør 175,8 mio. kr.) og begrundet med at justeringerne af udligningssystemet er under indfasning.
  • Der er i alt fordelt 415 mio. kr. fra den generelle særtilskudspulje efter ansøgning til i alt 29 kommuner. Herunder er der anvendt midler til videreførte udviklingsaftaler (udviklingspartnerskaber) for Bornholm (10 mio. kr.), Lolland (48 mio. kr.) og Langeland Kommuner (29 mio. kr.),
  • Puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder udgør ca. 194 mio. kr. for 2013.
  • Puljen er i forbindelse med justeringerne af udligningssystemet sænket fra 0,07 til 0,05 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager til puljen i forhold til deres beskatningsgrundlag
  • Der er i alt fordelt 126,0 mio. kr. efter ansøgning til 9 kommuner, mens Furesø Kommune i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum kommuner tidligere har fået meddelelse om et tilskud på 63,5 mio. kr. i 2013.

Den nye sociale særtilskudspulje 

  • Er rettet mod indsatsen i delområder i kommunerne og ikke mod kommunens samlede økonomi. Tilskudsrammen i 2013 udgør 400 mio. kr.
  • Formålet med puljen er at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer, herunder hjemløse, mennesker med psykisk sygdom, misbrug, lav indkomst, høj ledighed, mange på førtidspension og kriminalitetsproblemer.
  • Der er i alt fordelt godt 354 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning til i alt 27 kommuner.

Baggrund vedr. låneadgang

Efter ansøgning har Økonomi- og Indenrigsministeriet nu meddelt låneadgang for kalenderåret 2013 for 747 mio. kr. til 572 kommunale kvalitetsfondsprojekter på folkeskole-, idræts-, daginstitutions- og ældreområdet, for 195 mio. kr. til 247 øvrige kommunale anlægsprojekter og for 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.