Regionerne viser ansvarlighed med budgetter for 2013

28-11-2012

Regionerne fortsætter den ansvarlige økonomiske linje til næste år. Det viser en foreløbig opgørelse af regionernes budgetter for 2013, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet. Margrethe Vestager anerkender regionerne for at holde den rette økonomiske kurs.

De fem regioner budgetterer næste år med driftsudgifter på tilsammen 95,4 mia. kr. til sundhed (eksklusiv medicin). Regionerne budgetterer med 2,9 mia. kr. til regional udvikling og 5,2 mia. kr. til anlæg, hvilket samlet set er på niveau med økonomiaftalen for 2013.

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige opgørelser over regionernes 2013-budgetter.

Som en del af anlægsudgifterne har regionerne budgetteret med investeringer på 3 mia. kr. i 2013 til de nye sygehuse, der opføres over de kommende år med støtte fra statens kvalitetsfond, og som skal være med til at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen. 

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Regionerne har i de seneste år udvist stor ansvarlighed i forhold til at overholde de økonomiske rammer, som de har aftalt med regeringen. Vi vil afvente de endelige tal, men allerede nu kan jeg konstatere, at de foreløbige budgettal peger i retning af, at regionerne holder kursen næste år. Nu er det afgørende, at regionerne overholder de budgetter, de har vedtaget – både i 2013 og de kommende år - for regionernes samlede økonomi spiller en vigtig rolle for den samlede danske økonomi.

- Margrethe Vestager

Fakta

Mia. kr. (2013-niveau)

 

Aftale 2013

Foreløbigt budget 2013

Driftsudgifter sundhed (ekskl. medicin)

 

95,39

95,39

Driftsudgifter regional udvikling

 

2,94

2,91

Bruttoanlæg

 

5,20

5,24

Heraf kvalitetsfondsbyggerier

 

3,00

2,99

Kilde: Regionale indberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Aftale om regionernes økonomi for 2013, bloktilskudsaktstykket juni 2012, Finansministeriets meropgaveopgørelse samt egne beregninger.

Note: Regionernes udgifter til social- og specialundervisningsområdet er takstfinansierede og indgår ikke i de årlige aftaler om regionernes økonomi med hensyn til udgiftsniveau.

Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse er baseret på regionernes indberetning af foreløbige budgetoplysninger til ministeriet. De endelige budgettal forventes offentliggjort af Danmarks Statistik i januar 2013. Først da kan det endeligt afgøres, om regionernes budgetter overholder økonomiaftalerne.