Øgede anlægsinvesteringer i kommunerne i 2013

16-01-2013

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 2013. Dermed kan kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 udgøre godt 18 mia. kr. Dette skal endeligt bekræftes af KL's bestyrelse torsdag den 17. januar.

Regeringen og KL aftalte i juni 2012 en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2013 på 231,6 mia. kr. samt et loft over de kommunale anlægsinvesteringer i 2013 på 15,5 mia. kr.

Med kommunernes budgetter for 2013 prioriterede kommunerne et højere niveau for anlægsudgifterne på 0,6 mia. kr. mod et tilsvarende lavere niveau for serviceudgifterne. Regeringen accepterede denne omprioritering fra drift til anlæg.

Der har gennem den senere tid været en drøftelse af muligheden for, at kommunerne kan hæve deres anlægsinvesteringer i 2013 yderligere. Det skal ses i sammenhæng med en forventning om, at kommunerne vil have lavere serviceudgifter i 2013, hvilket giver plads til at øge anlægsinvesteringerne.

Det er en forudsætning for de øgede anlægsinvesteringer, at kommunernes regnskab 2013 for service og anlæg under ét er i overensstemmelse med budgetter. Regeringen og KL vil i fællesskab følge udgiftsudviklingen i 2013 tæt og sikre, at denne forudsætning overholdes.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Kommunerne har haft et stort ønske om at øge niveauet for anlægsinvesteringerne i 2013. Det har vi igennem en længere periode diskuteret med KL. Beslutningen er nu blevet, at kommunerne kan bruge 2 mia. kr. mere på anlægsinvesteringer i 2013.

- Bjarne Corydon

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Det glæder mig, at kommunerne på denne måde kan styrke de fysiske rammer i kommunerne, og at vi samtidig øger de offentlige investeringer til gavn for væksten og beskæftigelsen. Regeringen har klart tilkendegivet, at kommunernes regnskaber for 2013 skal leve op til den samlede ramme for service og anlæg, som vi aftalte med økonomiforhandlingerne for 2013. Derfor vil regeringen nøje følge udviklingen i den kommunale økonomi i løbet af 2013.

- Margrethe Vestager