Solide 2013-regnskaber fra kommuner og regioner

15-05-2014

Både kommuner og regioner har klart overholdt det samlede budgetterede udgiftsniveau for 2013. Det viser sidste års regnskabsresultat, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager anerkender, at der i kommuner og regioner er gennemført et højt anlægsniveau, som giver meget nybyggeri.

Kommunerne fortsætter i 2013 med at styre økonomien, så budgetterne overholdes med en betydelig margin. Regeringen og KL blev i 2013 efter budgetlægningen enige om, at kommunerne i 2013 kunne løfte deres anlægsinvesteringer med yderligere 2 mia. kr. inden for det samlede budgetterede udgiftsniveau. Aftalen blev indgået, da der var en forventning om, at kommunerne ville have lavere serviceudgifter i 2013 end budgetteret.

I 2013 ligger kommunernes serviceudgifter 2,8 mia. kr. under det budgetterede niveau, når der korrigeres for ovennævnte aftale om prioritering af et højere anlægsniveau inden for den samlede budgetramme. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ender knap 0,2 mia. kr. over det korrigerede budget. Dermed er der en samlet overholdelse af budgetterne, samtidig med at kommunerne har realiseret et højt anlægsniveau på samlet 18,5 mia.kr, heraf 7,1 mia. kr. som investeringer på de borgernære serviceområder.

Regionerne har realiseret driftsudgifter til sundhed og regional udvikling i 2013 på hhv. 1,2 mia. kr. og 0,1 mia. kr. under det budgetlagte niveau, mens anlægsudgifterne samlet svarer til det budgetterede niveau. 

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er godt, at både kommuner og regioner bidrager til en sund offentlig økonomi. De sørger for en god og effektiv drift. Samtidig har de håndteret fremrykkede investeringer - anlægsni-veauet er løftet ekstraordinært. Dermed har vi holdt hånden under beskæftigelsen i kriseårene og borgerne får bedre rammer på sygehuse, skoler og plejehjem. Der er styr på udgifterne, samtidig med at vi udvikler vores offentlige sektor og skaber bedre velfærd.

- Margrethe Vestager

Tabel 1. Opgørelse af kommuneres hovedtal for regnskab 2013.

Mia. kr., 2014-pl, 2013 opgaveniveau

Budget 2013

Regnskab 2013

Forskel

Forskel (pct.)

Serviceudgifter

229,8*

226,9

-2,8

-1,2

Aktivitetsbestemt medfinansiering

19,5

19,8

0,3

1,8

Overførsler

62,1

62,4

0,3

0,4

Forsikrede ledige

14,0

13,5

-0,5

-3,6

Bruttoanlæg

18,4*

18,5

0,2

0,8

heraf kvalitetsfondsområder

6,3

7,1

0,8

13,4

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriets meropgaveopgørelse, skøn for pris- og lønudviklingen samt egne beregninger.

*Der er tale om angivelse af det korrigerede niveau som følge af aftale om prioritering af højere anlægsniveau indenfor budgetrammen.

Anm: Budgetterede nettoserviceudgifter er korrigeret for meropgaver (DUT) samt reviderede pris- og lønforudsætninger. Serviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til det brugerfinansierede område, overførsler, udgifter til forsikrede ledige, indtægter fra den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt ældreboliger. Bruttoanlægsudgifter er opgjort ekskl. det brugerfinansierede område samt ældreboliger. Kvalitets-fondsområdet omfatter bruttoanlægsudgifter til skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg til børn og unge samt ældresektoren. Afvigelser i summering skyldes afrunding.

Tabel 2. Opgørelse af regionernes drifts- og anlægsudgifter mellem budget og regnskab 2013

 

Mia kr., 2014-pl, 2013 opgaveniveau

Budget 2013

Regnskab 2013

Forskel (mia.)

Forskel (pct.)

Sundhed

102,3

101,2

-1,2

-1,1

Regional udvikling

2,9

2,9

-0,1*

-3,0

Bruttoanlæg (Sundhed)

5,3

5,3

0

-0,2

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriets meropgaveopgørelse, skøn for pris- og lønudviklingen samt egne beregninger.

*85 mio. kr.