Ny rapport: Analyse af udligning vedr. kommunernes udgifter til udlændinge peger på revision

14-03-2014

Den særlige udligningsordning vedrørende udgifter til indvandrere og efterkommere er blevet analyseret af Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Resultaterne af analysen peger på, at ordningen bør laves om, så udligningen bliver mindre omfattende end i dag.

I foråret 2012 indgik regeringen og Enhedslisten en aftale om at justere udligningsordningen, så fordelingen af bloktilskud mellem kommunerne i højere grad tager højde for bl.a. udgifter på det sociale område.

I den forbindelse blev det aftalt at gennemføre en analyse af den særlige udligningsordning vedrørende udgifter til udlændinge, som er en tillægsudligning i forhold til den generelle udligning af kommunale indtægtsgrundlag og udgiftsbehov. Analysen skulle danne grundlag for en mulig revision af ordningen. En mere begrænset analyse var allerede på det tidspunkt gennemført af Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet blandt et mindre antal kommuner.

Den nye analyse inkluderer en særskilt undersøgelse gennemført af KORA, og omfatter oplysninger fra 51 kommuner suppleret med registerbaserede oplysninger. Rapporten fra Finansieringsudvalget peger på grundlag af undersøgelsen på, at det samlede beløb, som omfordeles i udlændingeudligningsordningen, kan reduceres. 

Finansieringsudvalget peger desuden på, at der ved en revision af ordningen enten kan ske en justering af de beløbssatser, der indgår i den eksisterende ordning, eller en udvidelse af den generelle udligningsordning, så der her inkluderes de særlige udgifter vedrørende indvandrere og efterkommere.

Finansieringsudvalget vurderer, at der ved en revision af udligningsordningen vedrørende udlændinge bør tages højde for, at der vil være byrdefordelingsmæssige virkninger for enkelte grupper af kommuner.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Den nye analyse peger på, at der er behov for ændringer – og giver et mere solidt grundlag end tidligere analyser. Analysen peger på, at ordningen i dag er for omfattende. Derfor synes jeg, at den skal ændres, så snart det er muligt og hensigtsmæssigt. Der vil være virkninger for de enkelte grupper af kommuner og derfor bør ændringerne ske sammen med en fremtidig justering af udligningssystemet, hvor der kan tages højde for det.

- Margrethe Vestager

Den særskilt udligningsordning vedrørende udlændinge fokuserer på kommunale merudgifter til indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, dvs. udgifter så som sprogstimulering for småbørn, undervisning i dansk som andetsprog, modersmålsundervisning, danskundervisning af voksne mv. I 2014-niveau fordeles tilskud på i alt 3,8 mia.kr.

Fakta om rapporten

Det indgik i regeringens aftale af 16. maj 2012 med Enhedslisten om justeringer i udligningssystemet, at der skulle igangsættes en analyse af den særlige udlændingeudligningsordning, som kunne danne baggrund for en revision af ordningen. Analysen er gennemført med bistand fra KORA.

Rapporten sendes samtidig med offentliggørelsen i høring hos KL. Endvidere lægges rapporten på høringsportalen.