Ny politisk aftale styrker Sundhedsstyrelsens tilsyn med læger

07-05-2015

Regeringspartierne har i dag indgået en aftale med Folketingets partier, der sikrer, at der bliver ryddet op i Sundhedsstyrelsens tilsynssager. Som led i aftalen tilføres styrelsen flere ressourcer, og samtidig styrkes den demokratiske kontrol med Sundhedsstyrelsens tilsynsarbejde.

Regeringspartierne har i dag forhandlet en politisk aftale om Sundhedsstyrelsens fremtidige tilsyn på plads med sundhedsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
 
Aftalen sikrer bl.a., at der bliver lavet to uvildige undersøgelser. En af Sundhedsstyrelsens ca. 1.000 åbne tilsynssager med læger. Gennemgangen skal bl.a. afdække, om styrelsen har taget de fornødne skridt i tilsynssagerne, har overholdt relevante tidsfrister og fulgt op på sagerne, hvis der er kommet indberetninger.
 
Derudover skal der laves en uvildig undersøgelse af Sundhedsstyrelsens redegørelse af 16. februar 2015 om en vestjysk psykiater. Undersøgelsen skal bl.a. afdække, om alle væsentlige oplysninger er nævnt i redegørelsen.
 
Samtidig er partierne blevet enige om at styrke Sundhedsstyrelsens tilsyn med læger og andre sundhedspersoner, og derfor får styrelsen tilført ekstra 46 millioner kr. i perioden 2015 til 2019.
 
Med aftalen vil partierne også skabe større åbenhed og gennemsigtighed om Sundhedsstyrelsens tilsynsopgaver. Det skal bl.a. ske gennem en lovændring, der fastsætter klare regler for offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsforanstaltninger over for sundhedspersoner.
 
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg skal desuden løbende orienteres om og inddrages i Sundhedsstyrelsens tilsynsarbejde. Derfor vil udvalget hvert halve år blive inviteret til et møde, hvor udvalgsmedlemmerne vil få en uformel, fortrolig orientering og få lejlighed til at spørge ind til temaer af særlig interesse. 
  
Læs ’Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn – Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner og det generelle tilsyn med sundhedsvæsenet.’ 
Læs ’Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.’

Læs 'Aftale om finansiering af undersøgelse.'

Fakta: Sådan skal der ryddes op og føres bedre tilsyn

Som led i den politiske aftale om Sundhedsstyrelsens tilsyn vil partierne bl.a. sætte gang i følgende initiativer: 

 • Større åbenhed om Sundhedsstyrelsens tilsynsarbejde
  Der skal skabes en klar lovhjemmel til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsforanstaltninger over for sundhedspersoner.
   
 • Flere ressourcer
  Sundhedsstyrelsen tilføres flere ressourcer, så tilsynet med sundhedspersoner og sundhedsvæsnet styrkes. I perioden fra 2015 til 2019 tilføres 46 mio. kr.
   
 • Opgør med brugen af frivillige aftaler
  Der skal gøres op med bruges af frivillige aftaler som led i Sundhedsstyrelsens sagsbehandling.  Det skal samtidig afklares, hvilket rum der skal være for at Sundhedsstyrelsen kan tage visse processkridt i tilsynssager. 
   
 • Der skal strammes op på af brugen af speciallægeerklæringer
  Der skal strammes op på udvælgelsen af speciallæger, der foretager undersøgelser af sundhedspersoner og skriver lægeerklæringer i tilsynssager.
   
 • Bedre journaliseringspraksis
  Der skal gøres op med den tidligere journaliseringspraksis i Sundhedsstyrelsen, så det bl.a. bliver lettere at få overblik over tilsynssager. Samtidig skal journaliseringspraksissen indrettes, så man får størst mulig åbenhed inden for lovgivningens rammer.
   
 • Omlægning til risikobaseret tilsyn
  Det skal undersøges, hvordan Sundhedsstyrelsens tilsyn kan omlægges til at være mere risikobaseret. Der skal udarbejdes et politisk beslutningsgrundlag, som bl.a. beskriver, hvordan en evt. omlægning af styrelsens tilsyn kan kanalisere flere ressourcer derhen, hvor man kan dokumentere, at risikoen for patientsikkerheden er størst.
   
 • Læring af undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.
  Der skal samles op på resultaterne fra undersøgelsen af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v., og erfaringerne herfra skal indtænkes i nye politiske overvejelser om tilrettelæggelsen af tilsynet.
   
 • Opfølgning på handlingsplan
  Arbejdet med at implementere handlingsplanen, der skal styrke Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed, skal fortsat prioriteres.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet