Ny rapport: Lovændring har givet færre og større private hjemmehjælpsfirmaer

13-11-2015

Der er kommet færre og større private leverandører på markedet, efter reglerne for frit valg på hjemmehjælpsområdet blev ændret i 2013. Og prisen på firmaernes ydelser vægtes højt, når kommunerne skal tage stilling til, hvilke private hjemmehjælpsfirmaer de vil indgå aftaler med. Det viser en ny rapport, som Ankestyrelsen har offentliggjort i dag.

1. april 2013 trådte der nye regler i kraft i forhold til frit valg på hjemmehjælpsområdet, som skulle gøre det nemmere for kommunerne at tilrettelægge hjemmeplejen og det frie valg mere fleksibelt i forhold til lokale forhold og borgernes behov for at modtage personlig og praktisk hjælp.
 
Ifølge en ny rapport fra Ankestyrelsen har de nye regler bl.a. betydet, at kommunerne i højere grad end før gør brug af udbud, og at der er kommet flere og større private leverandører på markedet. Blandt de 34 kommuner, som har gjort brug af de nye muligheder, vurderer 65 pct., at de nye regler har medvirket til, at der i dag er færre hjemmehjælpsfirmaer end før regelændringen, og at de tilbageværende leverandører er større.
 
Udviklingen får sundheds- og ældreministeren til at advare kommunerne mod at satse på få private leverandører. 

 Der kan være fordele ved at indgå aftaler med store hjemmehjælpsfirmaer, der eksempelvis kan have bedre muligheder for at tilbyde flere ydelser til de ældre, men kommunerne skal være varsomme med at lægge alle deres æg i en kurv. For ved at overlade alle plejeopgaver til det samme hjemmehjælpsfirma, bliver de ekstra sårbare i det øjeblik, et firma må dreje nøglen om, og det sker jo desværre en gang imellem,

Siger Sophie Løhde, der også opfordrer kommunerne til at se sig bedre for, inden de vælger samarbejdspartnere:

Kommunerne skal være prisbevidste og passe godt på skatteborgernes penge, ingen tvivl om det. Det er dog samtidig vigtigt, at kommunerne også har blik for, at kvaliteten af ydelserne til de ældre skal være i orden, når de vurderer, hvilke private hjemmehjælpsfirmaer de vil samarbejde med. Derfor skal kommunerne være knivskarpe i formuleringen af kvalitetskravene.

Siger Sophie Løhde med henvisning til, at Ankestyrelsens undersøgelse også peger på, at prisen på leverandørernes ydelser har en væsentlig betydning for, hvilke private firmaer kommunerne vælger, når de anvender udbud.
 
77 pct. af kommunerne, der har anvendt udbud, har således lagt vægt på kriteriet ’det økonomisk mest fordelagtige tilbud’, mens ’laveste pris’ er anvendt i 23 pct. af tilbuddene.
 
Sundheds- og ældreministeren vil nu invitere sundheds- og ældreordførerne fra partierne i Folketinget til et møde, hvor konklusionerne fra Ankestyrelsens rapport vil blive gennemgået.
 
Læs 'Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013' på Ankestyrelsens hjemmeside
 

Fakta om Ankestyrelsens rapport:

Et flertal i Folketinget bestående af den daværende S-R-SF-regering og Enhedslisten vedtog i 2013 en lovændring, der ophævede særreglerne i serviceloven for, hvordan kommunerne skal skabe grundlag for borgernes frie valg af leverandør.
  
Formålet var bl.a. at forenkle reglerne på hjemmehjælpsområdet og gøre det nemmere for kommunerne at tilrettelægge hjemmeplejen og det frie valg mere fleksibelt i forhold til lokale forhold og borgernes behov. 
 
For at få viden om, hvordan de nye regler fungerer i praksis, bad det daværende Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i forbindelse med lovændringen Ankestyrelsen om at udarbejde en rapport, som skulle afdække, hvordan det frie valg på hjemmehjælpsområdet blev tilrettelagt før og efter lovændringen.
 
Ankestyrelsens undersøgelse bygger dels på en spørgeskemaundersøgelse, som alle 98 kommuner har deltaget i, dels en analyse af 29 kommuners udbudsmateriale foretaget af KORA. Derudover er fem kommuner og fem private leverandører blevet interviewet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet