Løhde: Satspuljeaftale styrker indsatser over for ældre og demente

24-10-2015

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde glæder sig over, at satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet tilgodeser de svageste ældre og mennesker, der er ramt af en demenssygdom.

Det var en glad og tilfreds sundheds- og ældreminister, som sent fredag aften afsluttede forhandlingerne med Folketingets satspuljepartier og kunne forlade forhandlingslokalet og gøre status på dette års satspuljeforhandlinger. Sophie Løhde siger:

Vi har indgået en rigtig god aftale, og jeg er især glad for, at vi med satspuljeaftalen kan styrke indsatserne over for ældre og demente. Med de afsatte midler kan vi forbedre livet for nogle af de svageste ældre og sætte gang i arbejdet med en national demenshandlingsplan, som skal sikre, at demente kan leve et værdigt og trygt liv, og at de pårørende bliver inddraget mere aktivt og kan få mere støtte.

Partierne er med satspuljeaftalen 2016-2019 enige om at øremærke 470 millioner kr. til en national handlingsplan for demens, der med afsæt i konkrete målsætninger og indsatser på tværs af sundheds- og socialområdet kan gavne demente.

Aftalen betyder også, at der gradvist indføres en landsdækkende ordning, så beboere på plejecentre kan få tilbud om at få en praktiserende læge, som er fast tilknyttet plejecentret. Formålet med ordningen, som der sættes 100 millioner kr. af til, er bl.a. at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne og dermed forebygge sygehusindlæggelser. Sophie Løhde siger:

Flere kommuner har opnået rigtig gode resultater med at knytte faste læger til plejehjem. Det har eksempelvis betydet, at færre beboere er blevet unødigt indlagt på sygehusene, og at samarbejdet mellem læger og plejepersonalet er blevet bedre flere steder. Derfor er det også positivt, at ordningen nu henover en årrække kan udbredes til hele Danmark.

De fasttilknyttede plejehjemslæger skal desuden være med til at forbedre medicinhåndteringen på plejecentrene. Det skal konkret ske ved, at kommunerne i en indkøringsperiode kan honorere lægerne for at give personalet generel rådgivning om medicinhåndtering.

Indsatsen over for sårbare ældre, der udskrives fra sygehusene, styrkes også med aftalen. En del af satspuljemidlerne – 29 millioner kr. – øremærkes til at videreudvikle ordningen med opfølgende hjemmebesøg, der skal være med til at sikre, at overgangen fra sygehuset til eget hjem bliver så god som mulig.Sophie Løhde siger:

Det er helt afgørende, at de ældre føler sig trygge, når de udskrives, og at der sker en opfølgning. For hvis der ikke bliver taget hånd om de mest sårbare ældre efter sygehusindlæggelsen, så er der stor risiko for, at de bliver genindlagt, og det er både en stor belastning for den enkelte og dyrt for samfundet.

Læs mere om satspuljeaftalen 2016-2019

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet