Ældreplejen får en værdighedspolitik i alle kommuner

23-02-2016

Hver enkelt kommune i Danmark skal formulere en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag fremsat af sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Inden sommerferien skal alle kommuner i Danmark have formuleret og vedtaget en værdighedspolitik for pleje, støtte og omsorg for deres ældre medborgere.

Ifølge et lovforslag fremsat af sundheds- og ældreministeren, som et flertal i Folketinget har vedtaget i dag, skal værdighedspolitikken beskrive de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, som skal gælde for den enkelte kommune. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Ældre skal behandles med respekt og værdighed. Mit håb er, at kommunerne vil bruge værdighedspolitikken til at sætte ambitionerne højt og arbejde med værdighed i ældreplejen på en ny måde. De ældre borgere skal kunne leve et godt liv med den nødvendige pleje, omsorg og mulighed for at bestemme mest muligt selv.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Aftalen om finansloven for 2016 afsat 1 mia. kr. årligt, som skal understøtte prioriteringerne i værdighedspolitikken.

Den såkaldte ”Værdighedsmilliard” skal lægges ovenpå det serviceniveau, som kommunerne har fastsat for 2016. Der er altså tale om ekstra midler, som kommunerne kan bruge til aktiviteter og indsatser, der ligger ud over deres allerede vedtagne budgetter.

Se fordelingen af værdighedsmilliarden på kommuner efter en objektiv fordelingsnøgle

Inddrage relevante parter

Med den nye lovgivning skal kommunalbestyrelsen inddrage det lokale ældreråd i arbejdet med værdighedspolitikken. Det samme gælder øvrige relevante parter som f.eks. pårørende, frivillige foreninger og ledelsen og medarbejdere i ældreplejen - både fra kommunale og private leverandører.

”Det er vigtigt, at arbejdet med værdighedspolitikken sker i åben dialog med dem, der ud fra det daglige liv sammen med de ældre ved, hvor skoen trykker. Den enkelte kommune må selv vurdere, hvor man vil prioritere at bruge de ekstra penge. Men fokus skal hele tiden være på det, der skaber det bedst mulige og mest værdige liv for kommunens ældre”, siger Sophie Løhde.

Kommunen skal som minimum forholde sig til følgende områder:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død

Vedtages og offentliggøres inden 1. juli

Den første værdighedspolitik skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016 og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik i det første år af hver kommunal valgperiode gældende for de efterfølgende fire år.

Kommunerne skal også redegøre for, hvordan de arbejder med værdighedspolitikken, og hvordan de ekstra penge, som tilføres kommunerne, vil blive brugt i 2016. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Det skal fremgå af redegørelsen, at midlerne ligger udover kommunens allerede vedtagne budget for 2016. På den måde sikres det, at midlerne går til nye aktiviteter eller en udvidelse af eksisterende aktiviteter på ældreområdet. Kommunerne skal derudover med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Partierne bag Aftalen om finansloven 2016 vil på et årligt møde gøre status over kommunernes brug af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet