Udtalelse om ledsagerudgifter

08-02-2016

Social- og Indenrigsministeriet har i dag afgivet en udtalelse om lovligheden af Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold for borgere i kommunens botilbud.

Den 2. oktober 2014 afgav Statsforvaltningen udtalelse i en konkret sag om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter. En borger havde rettet henvendelse til Statsforvaltningen med anmodning om, at Statsforvaltningen tog stilling til lovligheden af, at Favrskov Kommune havde opkrævet betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med et ferieophold. Her var borgerens datter, som var bosiddende i et botilbud, ledsaget af personale fra botilbuddet. Ledsagerudgifterne bestod af udgifter til løn, billetter, rejser, ophold m.v.

KL indbragte på vegne af Favrskov Kommune sagen for det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium (nu Social- og Indenrigsministeriet).

Social- og Indenrigsministeriet tog som øverste kommunale tilsynsmyndighed Statsforvaltningens udtalelse op til behandling, da sagen har generel interesse for landets kommuner.

Ministeriet har nu færdigbehandlet sagen og har samtidig meddelt Statsforvaltningen og alle kommuner sin retsopfattelse.