Regeringen er klar med ekstra frihed til kommunerne

09-11-2016

Flere frikommuneforsøg har vist sig så lovende, at regeringen nu vil udbrede dem som en mulighed for alle kommuner.

En række forsøg i Frikommuneforsøg I har fungeret så godt, at regeringen nu vil udbrede dem helt eller delvist, så de gode erfaringer kan komme borgere og kommuner i hele landet til gavn. Det viser regeringens samlede opfølgning på Frikommuneforsøg I, der løb fra 2012-2015.

Regeringen vil bl.a. give kommunerne mulighed for at tilbyde mere målrettede udskolingsforløb i folkeskolen i samarbejde med erhvervsskoler, få en enklere sagsbehandling på plan- og miljøområdet og enklere samtykkeregler for børns besøg hos skolesundhedsplejen og skoletandplejen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: 

Jeg er meget tilfreds med, at frikommuneforsøget har skabt grundlag for at afprøve gode idéer og udvikle enklere arbejdsgange, som vi nu kan udbrede til alle kommuner. Det bekræfter mig i, at vi skal fortsætte med at sætte frikommuneforsøg i verden, der kan fungere som isbrydere for de gode idéer til bedre og enklere løsninger i kommunerne. Nu ligger bolden på regeringens banehalvdel. Vi bestræber os på at være klar med de generelle regelændringer inden juli 2017, hvis Folketinget vil spille med.

- Karen Ellemann

Regeringen vil desuden undersøge en række andre forsøg nærmere for at se, hvordan gode erfaringer kan bruges fremover. Fx vil frikommunernes erfaringer på beskæftigelsesområdet blive båret ind i arbejdet med revision af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For enkelte frikommuneforsøg lægger regeringen op til at forlænge forsøgsperioden for at få bedre viden om, hvordan de virker. Det gælder blandt andet for Odsherred Kommunes forsøg med at drive en 10. klasse i gymnasieregi og for Gentofte Kommunes forsøg med at slå skoledistrikterne sammen til ét.

Frikommuneforsøgene har længe udgjort en idé- og vidensbank, der har kvalificeret nye udspil, og vil også fortsat inspirere til det løbende reformarbejde.

 

Fakta: Her er de 18 forsøg, som regeringen ønsker at udbrede helt eller delvist til alle kommuner på baggrund af Frikommuneforsøg I

Mulighed for reklamer på kommunale hjemmesider

Bedre samarbejde i fælleskommunale callcentre

Beboere i botilbuds mulighed for at holde ferie med kendte ledsagere

Genberegning af brugertakster for ophold i kvindekrisecentre og forsorgshjem

5-årigt udskolingsforløb – EUD-linjen

Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler

Informeret samtykke til tandlægebehandlinger

Anmelderordning for nedsivning af regnvand fra enfamiliehus

Videre rammer for benyttelse af anmelderordning efter husdyrgodkendelses-bekendtgørelsens § 19

Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo helt eller delvist for ejerens eller brugerens regning

Øget fleksibilitet i anvendelsen af afgiftsfrie busser

Mulighed for at grundejere selv kan administrere drift og vedligeholdelse af belysning på private fællesveje

Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser

Bagatelgrænse for kommuneplantillæg

Forenklet procedure for ændringer af lokalplaner

Muliggøre generelle dispensationer fra lokalplaner

Hæve grænsen for lokalplanpligt og anvendelse af byzonetilladelser

Forenklet procedure for overførsel fra landzone til byzone uden tilvejebringelse af lokalplan

 

 

  

 

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Camilla Severin Madsen, 22 46 64 70, csm@sim.dk

Specialkonsulent Helle Fich Pedersen, 41 85 10 46, hfp@sim.dk  

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)