Frikommuneforsøg I (2012-2015)

Frikommuneforsøg I (2012-2015) havde til formål at finde nye og effektive løsninger på de udfordringer, som kommunerne står over for, samt bane vejen for et opgør med unødigt bureaukrati overalt i den kommunale sektor.

Ambitionen var, at frikommuneforsøget skulle resultere i konkrete erfaringer, der kunne inspirere til nytænkning af den kommunale opgavevaretagelse og til afbureaukratisering af statslige regler.

Frikommuneforsøget 2012-2015 i praksis

Ni kommuner blev udvalgt som frikommuner som led i Frikommuneforsøg I (2012-2015): Fredensborg, Fredericia, Gentofte/Gladsaxe (fælles ansøgning), Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg. Frikommuneforsøget blev igangsat den 1. januar 2012, og frikommunerne havde omtrent 173 aktive forsøg svarende til ca. 86 unikke forsøg.

Forsøgene blev udviklet og igangsat over fire ansøgningsrunder. Frikommunerne og relevante ministerier indgik i et samarbejde mhp. at udvikle tværgående forsøg inden for seks centrale temaer:

  • Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats
  • En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats
  • Nye løsninger i folkeskolen
  • Kommunerne og vækstdagsordenen
  • Digitalisering
  • Øget inddragelse af civilsamfund

Frikommunerne indsendte i alt ca. 600 ansøgninger om konkrete forsøg. En række af ansøgningerne omhandlede muligheden for at ”kopiere” forsøg fra andre frikommuner.

Frikommuneforsøg I blev afsluttet den 31. december 2015. Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 blev frikommuneloven i december 2014 ændret, således at perioden for igangsatte frikommuneforsøg blev forlænget frem til den 1. juli 2017. Med forlængelsen kunne alle igangsatte forsøg fortsætte, mens frikommunerne i foråret 2016 evaluerede forsøgene.

Evaluering af Frikommuneforsøg I (2012-2015)

Frikommunerne evaluerede i foråret 2016 deres forsøg ud fra nogle statsligt fastsatte minimumskrav. Kravene havde til formål at sikre en systematisk erfaringsopsamling, der skulle bidrage til et solidt beslutningsgrundlag, så regeringen og Folketinget kunne tage stilling til, hvilke forsøg der skulle give anledning til generelle regelændringer. Evalueringerne kan læses på kommunernes hjemmesider.

Herudover fik staten og KL gennemført en række supplerende evalueringer af udvalgte forsøg samt midtvejs- og slutevalueringer. Evalueringerne kan findes i boksen til højre på denne side. Slutevalueringen kan læses i en kort og lang version.

Lovgrundlaget for frikommuneforsøget 2012-2015

Frikommuneforsøget 2012-2015 var dels baseret på forsøgshjemler i eksisterende lovgivning, dels på en frikommunelov, der fastlagde de overordnede rammer for frikommuneforsøget og gav frikommunerne særlige muligheder for at udføre forsøg.

Opfølgning på Frikommuneforsøg I

Frikommuneforsøg I havde til formål at finde nye løsninger, der kan udbredes som generel lovgivning, så alle kommuner får gavn af enklere regler og bedre styringsmuligheder. I frikommuneforsøg I udførte frikommunerne 86 unikke forsøg. Den seneste opfølgning på Frikommuneforsøg I (April 2018), viser at 35 forsøg er helt eller delvist udbredt, 4 udbredes helt/delvist og 11 undersøges nærmere.

Nyheder om Frikommuneforsøg I